Aanbesteding ontwerp voor Tapijn gestart

Een belangrijke volgende stap is gezet in de verdere ontwikkeling van Tapijn. Sinds mei 2015 zijn alle gebouwen in het openbare gebied in gebruik genomen. Dit is sneller gegaan dan verwacht. Ook heeft de universiteit meer zicht op de verschillende functies die in de toekomst binnen de gebouwen een plaats krijgen. Daarom kan er gestart worden met de aanbesteding van het ontwerp van het gebied. Gevraagd wordt een integraal ontwerp voor zowel de gebouwen als het park. Dit vanwege het belang van de samenhang en de synergie in het gebied. De aanbesteding wordt breed onder architecten(bureaus) uitgezet. Naar verwachting wordt het schetsontwerp eind dit jaar opgeleverd. Dan zal het ontwerp ook aan de stad gepresenteerd worden.

Programma van Eisen

In de afgelopen maanden hebben de Universiteit Maastricht, de gemeente en de Provincie Limburg versneld doorgewerkt aan de ideeënvorming voor een structurele bestemming van Tapijn. Het in september 2014 vastgestelde visiedocument is hier samen met de toekomstige behoeftes en wensen van de universiteit leidend geweest.

Naar voren is gekomen dat een integraal ontwerp voor zowel de gebouwen als het park zeer wenselijk is. Dit is vertaald in het programma van eisen dat voor de aanbesteding is opgesteld. Door deze integrale aanpak wordt de samenhang tussen de gebouwen en het park gewaarborgd en wordt er bovendien invulling gegeven aan de wens van de stad om een landschapsarchitect te betrekken bij de ontwikkeling van het gebied.

Andere belangrijke eisen zijn onder andere de verbinding naar en de ontmoeting met de stad, multifunctionaliteit van de gebouwen (met het oog op de toekomst en de eventueel veranderende functies), sociale veiligheid op het terrein, open karakter van de gebouwenstructuur, sterke vergroening van het gebied, de doorontwikkeling van het dierenpark en een ruimtelijke en ecologische verbinding tussen Jekerdal en het stadspark.

Planning

De aanbesteding is inmiddels gestart. Parallel aan het aanbestedingsproces wordt het bestemmingsplan opgesteld. Het schetsontwerp zal hier aan toegevoegd worden. De realisatie van het ontwerp wordt rechtstreeks mogelijk gemaakt in het bestemmingsplan. 
 
Naar verwachting wordt de keuze voor het schetsontwerp eind 2015 bekend gemaakt. Bij de selectie van het winnende ontwerp wordt een selectief aantal experts en belanghebbenden om advies gevraagd. Vervolgens zal het schetsontwerp in januari 2016 aan de stad gepresenteerd worden. Dan wordt ook het ontwerpbestemmingsplan ter visie gelegd. Aansluitend vindt de uitwerking tot een definitief ontwerp en een calculatie van de investeringen plaats zodat de raad in mei/juni 2016 een beslissing kan nemen.

In juni 2016 moet het ook het bestemmingsplan gereed zijn. Vanaf 2017 zal de uitvoering van de sloop/nieuwbouw en de aanleg van het park starten.