Aanpak Voortijdig Schoolverlaten werkt

De aanpak van de gemeenten Maastricht/Heuvelland, Sittard-Geleen/Westelijke Mijnstreek en Heerlen/Parkstad en hun onderwijspartners om voortijdig schoolverlaten (vsv) te voorkomen werkt.

Dat blijkt ook uit het jaarverslag Leerplicht en Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC) 2013-2014 “Geen kind kan gemist worden”, van het Team Onderwijs-VSV van de Gemeente Maastricht.

Dit team voert de leerplicht en RMC-taken uit in een zgn. Gemeenschappelijke Regeling voor de gemeente Maastricht en de Heuvellandgemeenten. Samen met de onderwijspartners en de andere centrumsteden is een samenwerkingsverband gevormd dat gericht is op het voorkomen van voortijdig schoolverlaten. Daartoe sloten in 2012 rijk, gemeenten en onderwijspartners een convenant om de landelijke doelstelling te halen van minder dan 25.000 schoolverlaters. Dit convenant wordt met een jaar verlengd, waardoor nog een jaar extra financiële middelen beschikbaar zijn.

Het aantal leerlingen dat voortijdig het onderwijs verlaat zonder startkwalificatie (Havo-diploma of MBO-niveau 2) is evenals vorig jaar 2,2 % van het totaal aantal leerlingen, daar waar dat percentage in verslagjaar 2009-2010 nog 4% bedroeg. In Maastricht-Heuvelland staan in het verslagjaar 291 kinderen geregistreerd als voortijdig schoolverlater.

Ruim de helft van die voortijdig schoolverlaters is door inspanningen van het Team Onderwijs en de sociale en onderwijspartners teruggeleid naar school- en of werk.

Aan de basis van een succesvolle en sluitende aanpak staat de uitvoering van de wettelijke taken Leerplicht en RMC door het Team Onderwijs van de gemeente, vooral gericht op handhaving van de leerplichtwet en in samenwerking met scholen de aanpak van schoolverzuim. Een van de eerste en belangrijkste indicatoren voor toekomstig voortijdig schoolverlaten.

Alleen handhaven van de leerplichtwet is niet voldoende om jongeren op school te houden. Meldingen van leerlingen die verzuimen of uitvallen zijn vaak complex van aard. Veel factoren spelen daarbij een rol. De ervaring leert dat een persoonsgerichte maatwerkaanpak het beste resultaat oplevert. In die aanpak van het voortijdig schoolverlaten maakt Team Onderwijs-VSV gebruik van een structurele netwerkorganisatie, het Expertteam Jongeren@Work, waarin de volgende partijen zijn vertegenwoor­digd: UWV, Sociale Zaken, MTB-Phoenix, BJZ, Leeuwenborgh Opleidingen, LVO, stichting Trajekt, Riagg. Op afroep: Jekerzicht, Veiligheidshuis, Mondriaan Zorggroep enz. Zo wordt in een netwerkorganisatie een integrale aanpak vorm gegeven en is multidisciplinaire casusbespreking mogelijk (74 jongeren in het verslagjaar).

Intern binnen de gemeente is bij Sociale Zaken een Servicepunt Jongeren@Work (SPJ@W) waarbij de consulenten Werk en Inkomen en de consulent Onderwijs nauw samenwerken. Dit alles in het teken van de invoering van de Participatiewet en de Jeugdwet. De activiteiten van het Expertteam J@W en het SPJ@W maken onderdeel uit van een project in het kader van het Actieplan Jeugdwerkloosheid.