Afschaffing Compensatieregeling Eigen Risico (Cer) en Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)

Het Rijk heeft besloten twee landelijke inkomensafhankelijke regelingen voor zorgkosten af te schaffen. Het gaat daarbij om de Compensatieregeling Eigen Risico (Cer) en de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg).

Deze regelingen waren bedoeld om chronisch zieken en gehandicapten financieel te compenseren voor kosten die het gevolg zijn van hun ziekte of handicap.

De arbeidsongeschiktheidstegemoetkoming staat los van de algemene tegemoetkoming uit de Wtcg voor chronisch zieken en gehandicapten. De algemene tegemoetkoming Wtcg is afgeschaft. De tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten blijft bestaan. Deze wordt per 1 januari geregeld in de Wet arbeidsongeschiktheid (WAO), Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong).

Alternatief

Een deel van het budget uit de rijksregelingen is met een korting overgeheveld naar gemeenten. Vanaf 2015 kunnen zij hiervan een alternatieve regeling ontwikkelen. De verwachting is dat de gemeente Maastricht begin 2015 haar beleid op dit terrein definitief zal vaststellen.

Antwoordkaart

In juni verstuurde het Centraal Administratiekantoor (CAK) een brief aan mensen die gebruikmaakten van de Cer-regeling. Als u de antwoordkaart naar het CAK heeft teruggestuurd, wordt u automatisch door de gemeente geïnformeerd over het nieuwe beleid. Dat zal waarschijnlijk in februari 2015 gebeuren.