Arm in arm tegen de armoede

Bijeenkomst op 14 april 17.00-20.00 uur in Mosae Forum

De aanpak van de groeiende armoede in Maastricht is een van de speerpunten van de huidige coalitie. Om op lokaal niveau tot een effectieve en innovatieve benadering te komen, organiseert de raad samen met het college een stadsbrede armoedebijeenkomst met als titel 'Arm in arm. Samen pakken we armoede aan'.
Op 14 april praten burgers, professionals, vrijwilligersorganisaties, hulporganisaties en –fondsen over een nieuw armoedebeleid. Uiteindelijk moet dat leiden tot een stadsbrede alliantie tegen de armoede.

De al jaren durende armoedegroei in Maastricht kende het afgelopen jaar een piek. Dat blijkt uit diverse indicatoren. Omdat armoede niet altijd zichtbaar is, zijn er geen definitieve cijfers beschikbaar.
Een van die indicatoren is het budgetloket waar mensen met vragen en problemen van financiële aard terecht kunnen. In 2013 meldden er zich nog 700 mensen, in 2014 waren er 1100. Bij dit loket gaat het nog om advies en is er niet direct sprake van onoverkomelijke schulden.
Dat is wel het geval bij de schuldhulpverlening. Daar meldden zich in 2013 650 mensen en in 2014 waren dat er 900.


‘Erfelijk’

“Ook uit andere indicatoren valt deze forse groei op te merken. Zoals het aantal stadsgenoten dat een beroep doet op minimaregelingen, of de Voedselbank bezoekt. In veel gevallen zien we dat armoede bijna ‘erfelijk’ lijkt; dat wil zeggen van generatie op generatie overgaat. Waar uit te concluderen valt dat als een gezin eenmaal in de misère zit, het ook voor de kinderen heel moeilijk is om er later uit te komen. Juist dat patroon moeten we zien te doorbreken,” aldus wethouder André Willems van armoedebeleid.

Complex verschijnsel

Daarbij komt dat het percentage huishoudens met lage inkomens (hoeft niet direct tot armoede te leiden) in Maastricht van oudsher hoger ligt dan het landelijk gemiddelde. Dat is de afgelopen jaren gemiddeld rond 13 procent, terwijl het landelijk 10 procent is.

Armoede is echter niet alleen een probleem van financiële aard. Het is een complex verschijnsel van meerdere samenhangende dimensies, zoals inkomen, maatschappelijke participatie, opleidingsniveau, gezondheid, zelfredzaamheid, wonen/leefomgeving. Voor degene die het treft, is er vaak geen toekomstperspectief. Vooral in situaties waarin niet of nauwelijks uitzicht is op werk of verandering van de persoonlijke leefsituatie.

Preventie

De afgelopen jaren ging de aandacht vooral uit naar de dimensie inkomen. De beschikbare gelden werden ingezet om de inkomenspositie te verbeteren. In het nieuwe beleid zal er ook nadrukkelijk gekeken moeten worden naar het verbeteren van persoonlijke omstandigheden, zoals gezondheid, omgeving en dergelijke.
De nieuwe aanpak moet zich bovendien richten op preventie. Daarom zal het thema armoede verankerd worden in alle beleidsplannen van het sociaal beleid.

Krachten bundelen

De gemeente wijst er tevens op dat ze niet alleen in staat is om de armoede te bestrijden. Het is een samenspel van meerdere maatschappelijke partners, variërend van hulpinstanties en individuele burgers tot bedrijfsleven en professionals. Tijdens de bijeenkomst zal daarom ook naar voren moeten komen hoe de bestaande initiatieven en betrokkenen de krachten kunnen bundelen en kennis met elkaar kunnen uitwisselen.

De bijeenkomst vindt plaats op 14 april van 17.00 tot 20.00 uur in Mosae Forum en deelname is voor iedereen toegankelijk. In verband met de voorbereidingen vragen we uw komst vooraf aan te melden via: irma.bakker@maastricht.nl