Bekendmakingen week 1

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB, 07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2017 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 **, Aan de Brikkenbouw, het oprichten van Maison Blanche Dael, 17-2214WB, 20-12 (23)

6211 **, Hackenkamer ongenummerd, Polverpark kavel 8, het uitbreiden van de woning aan de achterzijde en het vergroten van een raam in de achtergevel, 17-2177WB, 21-12 (WB03)

6211 **, Lindenkruis - Capucijnenstraat ongenummerd, het plegen van nieuwbouw op het voormalig terrein Nutsbedrijven + locatie brandweerflat, fase 3.1, 3.2 en 3.3, 17-2594WB, 22-12 (WB01)

6211 GN, Wolfstraat 2, het veranderen van de kleur van de gevel, 17-2275WB, 21-12 (WB03)

6211 KV, Kapoenstraat 29, het wijzigen van de bestemming naar kunstgalerie, expositieruimte, 17-2196WB, 21-12 (WB03)

6211 LR, Tongersestraat 78, het realiseren van tuinmuren en een carport, 17-2160WB, 21-12 (WB03)

6211 NK, Calvariestraat 50A, het vestigen van een New York Pizza vestiging, 17-2582WB, 21-12 (WB01)

6211 SX, Grote Gracht 40, het plakken van een stikker met logo op het raam, 17-2596WB, 22-12 (WB01)

6212 AG, Lage Kanaaldijk 23B, het maken van een nieuwe inrit voor een personenwagen, 17-2579WB, 20-12 (WB01)

6212 EP, Observantenweg 55, het vervangen van enkel glas voor isolatieglas en het deels slopen van de wand tussen keuken en eetkamer en uitdiepen van garage en plaatsen van stalen pui, 17-2585WB, 21-12 (WB01)

6213 NE, Susserweg 1, het aanpassen van de verleende vergunning 11-0229WB, 17-2220WB, 22-12 (WB03)

6213 NE, Susserweg 1, het tijdelijk afwijken van het geldende bestemmingsplan Maastricht Zuidwest, 17-2572WB, 20-12 (WB01)

6215 XH, Plutohof 37, het kappen van een dennenboom, 17-2587WB, 21-12 (WB01)

6216 BV, Via Regia 143A, het legaliseren van de kamerverhuur, 17-2593WB, 21-12 (WB01)

6217 EH, Berceusestraat 23, het starten van een schoonheidsalon, 17-2209WB, 20-12 (WB03)

6218 **, Floretruwe ongenummerd, de nieuwbouw van 22 woningen (Zouwdalveste II) aan de Harnasruwe en de Manteletruwe, 17-0978WB, 21-12 (WB06)

6218 HS, Postbaan 1 TR02, het bouwen van een zonnecentrale Stortplaats Maastricht, 17-2597WB, 22-12 (WB01)

6221 AV, Sint Maartenslaan 9, 11, 13 en 15, het realiseren van het hotel ‘The Green Elephant’, 17-2045WB, 22-12 (WB03)

6221 AW, Sint Maartenslaan 39, het legaliseren van kamergewijze verhuur  op de 2e verdieping, 17-2017WB, 22-12 (WB03)

6221 CD, Alexander Battalaan 18, het plaatsen van een rolstoellift, 17-2591WB, 21-12 (WB01)

6221 CX, Wycker Grachtstraat 46, het legaliseren van 2 extra kamers waardoor het totaal op 16 kamers komt, 17-2576WB, 20-12 (WB01)

6222 CS, Populierweg 32, het legaliseren van kamerverhuur, 17-2090WB, 22-12 (WB02)

6223 ET, Op de Bos 55, het uitbreiden van de 1e verdieping en het plaatsen van een erker, 17-2161WB, 21-12 (WB02)

6224 **, Old Hickoryplein, strabiscode wordt toegevoegd, 17-0240BM, 21-12 (BM01)

6224 GV, Frankenstraat 170A-170B, het legaliseren van de badkameruitbouw, 17-2207WB, 21-12 (WB02)

6224 GW, Koning Clovisstraat 16A-16B , het omzetten van de bestaande woning naar kamergewijze verhuur, 17-2604WB, 26-12 (WB01)

6224 JJ, Scharnerweg 106, het bouwen van een tuinmuur, 17-2573WB, 20-12 (WB01)

6225 **, Ambyerveld ‘Stater 14’ kavel 20, het bouwen van een woonhuis, 17-2602WB, 23-12 (WB01)

6225 AE, Ambyerstraat Zuid 201, het realiseren van een uitbreiding van Café de Kardinaal, 17-2257WB, 21-12 (WB03)

6225 EL, Achter de Hoven 43, het verbouwen van een garage tot slaapkamer met badkamer, 17-2584WB, 21-12 (WB01)

6226 BT, Wethouder van Caldenborghlaan 28, het kappen van een Pinus Sylvestris en een Prunus Avia, 17-2452WB, 21-12 (WB02)

6227 AB, Akersteenweg 80, het omzetten van de begane grond van kantoor naar woonfunctie (2 studentenkamers), 17-2588WB, 21-12 (WB01)

6228 XZ, Rijksweg 60 B, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 17-2600WB, 22-12 (WB01)

6229 EZ, Leidenlaan 18, het doen van constructieve ingrepen en het plaatsen van een grondkering op de westgevel, 17-2590WB, 21-12 (WB01)

Verklaring van de categorieën

 

  • WB01 Aanvraag omgevingsvergunning
  • WB02 Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
  • WB03 Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure
  • WB06 Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure met zienswijzen en/of met wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit
  • BM01 Melding in het kader van het Besluit Uniforme sanering – (im)mobiele verontreiniging
  • 23 Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

 

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage. 

Categorie WB02: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist. 

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage. 

Categorie WB06: Dit besluit ligt vanaf 4 januari 2018 zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Tegen dit besluit kan binnen zes weken, ingaande de dag nadat het ter inzage ligt, beroep worden ingesteld door: degenen die een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebben ingediend; belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit; belanghebbenden die willen opkomen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht. Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het beroep. U moet het beroepschrift richten aan: de rechtbank Limburg, bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor een dergelijk beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is ook griffierecht verschuldigd. Dit besluit treedt in werking na het verstrijken van de beroepstermijn tenzij een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie BM01: Melding wordt ter kennisname gepubliceerd. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Melding ligt ook niet ter inzage. 

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage. 

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.