Bekendmakingen week 10

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB, 07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2018 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 **, Aan de Brikkebouw, het verbouwen en uitbreiden van het Brikke-gebouw, 17-1480WB, 8-3 (WB05)

6211 CA, Kleine Gracht 35-37, het legaliseren van de kamerverhuur, 18-0023WB, 22-2 (WB03)

6211 CJ, Markt 15, het plaatsen van een aircoheater aan de achtergevel, 18-0474WB, 22-2 (WB01)

6211 CL, Markt 66, het aanbrengen van een terrasverwarming aan de pui, 18-0514WB, 28-2 (WB01)

6211 ED, Kleine Staat 1, het inmeten van de kopgevel, 18-0485WB, 26-2 (WB01)

6211 EG, Muntstraat 1, het vervangen van de 2 bestaande haakse reclame voor 1 nieuwe haakse verlichte reclame, 18-0004WB, 22-2 (WB08)

6211 EH, Muntstraat 39-41, het schilderen van de voor- en achtergevel in de bestaande kleuren, 18-0470WB, 22-2 (WB01)

6211 EM, Hoenderstraat 12, het verbouwen van de seksbios en sekswinkel tot verkoopruimte met woonruimte, 17-0392WB, 22-2 (WB02)

6211 ET, Maastrichter Brugstraat 30, het aanpassen van de voorgevel met reclame-uiting, 18-0462WB, 22-2 (WB01)

6211 HL, Sint Bernardusstraat 14-14A, het samenvoegen van 2 woningen door het toevoegen van een deur in de woningscheidende wand op de begane grond, 18-0501WB, 27-2 (WB01)

6211 JL, Kleine Looiersstraat 31, het renoveren van het woonhuis, 18-0473WB, 22-2 (WB01)

6211 JM, Sint Pieterstraat 19, het legaliseren van de woningsplitsing en het restaureren van het achterhuis, 17-2178WB, 22-2 (WB02)

6211 ND, Hertogsingel 33B, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 18-0482WB, 23-2 (WB01)

6212 **, Sint Pieterskade te Maastricht, NZ093502879, 18-0040BM, 28-02 (BM01a)

6212 BN, Glacisweg 67 en 67A, het legaliseren van de woningsplitsing, 18-0185WB, 22-2 (WB03)

6212 CP, Burgemeester Ceulenstraat 61, het constructief aanpassen van de draagmuur tussen de keuken en eetkamer, 18-0007WB, 22-2 (WB02)

6212 CR, Burgemeester Ceulenstraat 101, het kappen van 2 bomen, 18-0477WB, 23-2 (WB01)

6212 XN, Parkweg 22-29, het deels verbouwen van de 3e verdieping voor een gezondheidsvoorziening met bedfunctie, 17-2236WB, 23-2 (WB02)

6213 BT, Aramislaan 69, het verbouwen en uitbreiden van een verouderde bungalow, 18-0036WB, 26-2 (WB02)

6213 GL, Emilionlaan 20, het uitbreiden van het pand, 18-0049WB, 26-2 (WB03)

6213 GV, Pommardlaan 35, het kappen van 2 bomen, 18-0484WB, 25-2 (WB01)

6214 AE, Hertogsingel 58C, het aanbrengen van een geurfilterkast en het verwijderen van een rookkanaal, 18-0463WB, 22-2 (WB01)

6216 BV, Via Regia 145D, het versterken van een uitkragend balkon door middel van carbon ankers, 18-0291WB, 28-2 (WB02)

6216 BX, Becanusstraat 37, het kappen van een boom, 18-0517WB, 28-2 (WB01)

6217 HX, August Flamentstraat 6, het legaliseren van kamerverhuur en plaatsen van een trap/trapgat, 18-0465WB, 22-2 (WB01)

6217 JG, Bilserbaan 16-18, het bouwen van twee stadsvilla's, 17-2493WB, 26-2 (WB02)

6217 JN, Antoon van Elenstraat 80, het vervangen van de bestaande dakkapel door een grotere, 17-2492WB, 26-2 (WB02)

6217 KM, Pastoor Habetsstraat 14, het wijzigen van het platdak in een dakterras op de 1e verdieping en het samenvoegen van het bovenste appartement en de zolder (wijziging verleende vergunning), 18-0454WB, 22-2 (WB01)

6217 LS, Menno van Coehoornstraat 30A, het wijzigen van 1 appartement in 2 appartementen, 18-0112WB, 23-2 (WB02)

6218 GT, Pergamijndonk 225, het kappen van een boom, 18-0480WB, 23-2 (WB01)

6218 HS, Postbaan 1 TR02, het bouwen van een zonnecentrale Stortplaats Maastricht, 17-2597WB, 23-2 (WB02)

6221 **, Wilhelminasingel 108 - 110 en Lage Barakken 67, het legaliseren van de woningsplitsing, 18-0504WB, 27-2 (WB01)

6221 AV, Sint Maartenslaan 9, 11, 13 en 15, het realiseren van het hotel The Green Elephant, 18-0293WB, 23-2 (23)

6221 CC, Alexander Battalaan 79, het wijzigen van de bestemming kantoor in wonen op de begane grond, 18-0012WB, 22-2 (WB03)

6221 CL, Akerstraat 18, het legaliseren van de kamergewijze verhuur met 8 kamers, 18-0071WB, 28-2 (WB02)

6222 TN, Kasteel Schaloenstraat 35B, het legaliseren van de kamergewijze verhuur VK, 18-0228WB, 28-2 (WB02)

6224 **, President Rooseveltlaan, het in werking hebben van een mobiele puinbreker - project 13185 van 8-3 tot 7-6, 18-0437WB, 26-2 (23)

6224 AP, Old Hickoryplein 8, het kappen van 2 bomen, 18-0257WB, 23-2 (WB02)

6226 **, Dampstraat ongenummerd, het bouwen van 6 woningen, 17-0686WB, 23-2 (WB07)

6226 AE, Koning Clovisstraat 11A-11B, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 18-0516WB, 28-2 (WB01)

6227 AE, Akersteenweg 196, het legaliseren van de woningsplitsing, 17-2548WB, 26-2 (WB03)

6227 AM, Demertstraat 39, het verbouwen van het woonhuis tot 4 zelfstandige wooneenheden, 18-0089WB, 26-2 (WB03)

6227 BR, Dorpstraat 130, het legaliseren van de woningsplitsing, 18-0114WB, 22-2 (WB03)

6227 RM, Haspengouw 209, het uitbreiden van de woonwagen, 18-0460WB, 22-2 (WB01)

6229 BC, Oude Maasstraat 91, het splitsen van de bestaande woning naar 3 woningen, 18-0094WB, 26-2 (WB03)

6229 EZ, Leidenlaan 18, het verbouwen van het bestaande pand en het plaatsen van een grondkering op de westgevel, 17-2590WB, 28-2 (WB02)

6229 HA, P Debyeplein 1 - Sorbonnelaan 195 (Campusterrein), het kappen van 8 bomen, 18-0513WB, 28-2 (WB01)

6229 VW, Termileslaan 96, het verbouwen van de garage, 18-0483WB, 24-2 (WB01)

Verklaring van decategorieën

WB01 Aanvraag omgevingsvergunning

WB02 Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03 Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB05 Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure

WB07 Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure zonder zienswijzen en zonder wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit

WB08 Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

BM01a Melding in het kader van het Besluit Uniforme sanering – tijdelijk uitplaatsen verontreiniging

23 Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB05: Deze plannen liggen vanaf 8 maart 2018 zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Iedereen kan binnen de inzagetermijn schriftelijk of mondeling zijn zienswijze kenbaar maken. Deze zienswijze moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen de zienswijze is gericht, het registratienummer van het ontwerpbesluit, de inhoud van de zienswijze. U moet de zienswijze richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht.

Categorie WB07: Tegen dit besluit is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Categorie BM01a: Melding wordt ter kennisname gepubliceerd. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Melding ligt ook niet ter inzage.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.