Bekendmakingen week 18 2013

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, 15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b, 37a en 37b gaat het om de datum van terinzagelegging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): Dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 **, Henri Hermanspark, het plaatsen van een openbaar watertappunt, 13-0573WB, 23-04 (WB02)

6211 AS, Boschstraat 7-9, Muziekgieterij, ontwerpbesluit tot het verlenen van een ontheffing

van de normale sluitingstijden op grond van de Algemene plaatselijke verordening (APV) (31a)

6211 CB, Kleine Gracht 40-42, het inpandig verbouwen en renoveren van het pand, 13-0592WB, 18-04 (WB01)

6211 CK, Markt 32, het wijzigen van het gebruik van de eerste en tweede verdieping, 13-0631WB, 24-04 (WB01)

6211 CP, Spilstraat 4B/C, het vervangen/herstellen van het pannendak, 13-0602WB, 19-04 (WB01)

6211 EX, Het Bat 1, het schilderen van de gevel, het verdoeken van de zonwering, het plaatsen van een terrasafscheiding, het plaatsen van gevelverlichting en het plaatsen van lichtreclame, 13-0601WB, 18-04 (WB01)

6211 GN, Wolfstraat 12, het aanbrengen van een staalconstructie en het bekleden van de liggers met brandwerend materiaal, 13-0610WB, 19-04 (WB01)

6211 GV, Platielstraat 13, het plaatsen van twee terrasverwarmers en twee uplighters onder zonwering, 12-1671WB, 24-04 (WB02)

6211 HC, Bredestraat 20, het plaatsen van twee vaste zonweringen aan de voorgevel van het pand op de begane grond, 13-0624WB, 23-04 (WB01)

6211 HL, Sint Bernardusstraat 24A, het uitbreiden van de bestaande horecagelegenheid met een buitenterras aan de zijde Faliezusterspark, 13-0586WB, 22-04 (23)

6211 KN, Kakeberg 10, het vernieuwen van de dakpannen, 13-0328WB, 23-04 (WB02)

6211 LC, Vrijthof 1, het schilderen van het buitenwerk, 13-0604WB, 19-04 (WB01)

6211 LM, Tongersestraat 53, het plaatsen van een fietsbrug en het kappen van drie bomen, 13-0107WB, 22-04 (WB02)

6211 NE, Hertogsingel 57, het oprichten van een tandartsenpraktijk, 13-0606WB, 22-04 (23)

6211 SW, Grote Gracht 12,12A en 12B, het uitvoeren van gevelwerkzaamheden, 13-0387WB, 23-04 (WB02)

6212 NK, Nekummerweg 20-22, het plaatsen van nieuwe kozijnen in de westgevel, lichtstraat, drie dakkapellen en dakvenster, 13-0233WB, 23-04 (WB02)

6214 AB, Koningin Emmaplein 11A, het overnemen van de exploitatie van een reeds bestaande horeca-inrichting, 13-0587WB, 22-04 (23)

6215 RG, Didohof 9, het brandveilig gebruik, 13-0069WB, 25-04 (WB07)

6216 NT, Glazeniersdreef 59, het verbouwen van de achtergevel, 13-0636WB, 25-04 (WB01)

6217 JJ, Dokter van Kleefstraat 12, het vervangen van de houten kozijnen door aluminium kozijnen, 13-0609WB, 19-04 (WB01)

6217 JM, Antoon van Elenstraat 16, het vervangen van de poort door een gesloten rolpoort, 13-0633WB, 24-04 (WB01)

6218 AX, Morgenruwe 43, het kappen van een sierfruitboom, 13-0618WB, 22-04 (WB01)

6218 GD, Effileursdonk 10, het kappen van een boom, inclusief het verwijderen van de wortelstronk, 13-0637WB, 25-04 (WB01)

6219 **, Bosscherveld, het aanleggen van wegen en een bedrijventerrein, 13-0625WB, 23-04 (WB01)

6221 AK, Louis Loyensstraat 5, het plegen van groot onderhoud aan het pand, 13-0628WB, 23-04 (WB01)

6221 AR, Turennestraat 29, het kappen van een populier, 13-0481WB, 23-04 (WB02)

6222 EB, Dolmansstraat 51, het plaatsen van een buitenberging op het zijerf, 13-0600WB, 19-04 (WB01)

6222 NG, Jeruzalemweg 2, het herbestemmen, intern restaureren en aan buitenzijde plaatsen van dakkapellen en ramen van het monument, 12-1270WB (WB05)

6222 NN, Praamkade 1, het plaatsen van twee silo's in een bestaande opslagloods, 12-1179WB, 23-04 (WB07)

6222 NN, Praamkade 1, het realiseren van een steeldustinstallatie in een nieuw te bouwen loods, 13-0605WB, 19-04 (WB01)

6223 HV, Hartelstein ongenummerd, het in werking hebben van een mobiele puinbreker, 13-0623WB, 24-04 (23)

6224 JP, Hunnenweg 35, het splitsen van een woning in twee woonfuncties, 13-0303WB, 23-04 (WB02)

6225 **, Appelhegge ongenummerd, het bouwen van een woonhuis, 13-0381WB, 23-04 (WB03)

6225 AJ, Ambyerstraat Zuid 90, een gebruiksvergunning 07-0132G, 12-0174WB, 19-04 (WB07)

6226 BS, Wethouder van Caldenborghlaan 45, het plaatsen van nieuwe daklichten, 13-0351WB, 22-04 (WB03)

6226 GJ, Dampstraat 65, het vervangen van zeven bestaande kozijnen, 13-0603WB, 19-04 (WB01)

6227 BS, Einsteinstraat, het kappen van diverse houtopstanden, 13-0638WB, 25-04 (WB01)

6227 EX, Keersboomgaard 25, een gebruiksvergunning voor een kinderdagverblijf, 13-0616WB, 22-04 (WB01)

6229 **, Watermolen ongenummerd, het kappen van bomen en bossages op het meet- en regelstation in Gronsveld aan de Watermolen, 13-0596WB, 19-04 (WB01)

6229 HX, P. Debyelaan 25, het kappen van negen bomen, 13-0504WB, 23-04 (WB02)

6229 PN, Watermolen ongenummerd, het maken van een tijdelijke inrit, 13-0598WB, 19-04 (WB01)

Verklaring van de categorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB05   Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure

WB07   Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure zonder zienswijzen en zonder wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit

23        Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

31a       Ontwerpbesluit tot het verlenen van ontheffing van de normale sluitingstijden op grond van de APV (nieuwe nachtzaak).

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie  WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02: Degenen wier belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.  Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB05: Deze plannen liggen vanaf 6 mei 2013 zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Iedereen kan binnen de inzagetermijn schriftelijk of mondeling zijn zienswijze kenbaar maken. Deze zienswijze moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen de zienswijze is gericht, het registratienummer van het ontwerpbesluit, de inhoud van de zienswijze. U moet de zienswijze richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht.

Categorie WB07: Tegen dit besluit is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

Categorie 31a: Dit ontwerpbesluit tot ontheffing van de normale sluitingstijden ligt vanaf 6 tot en met 23 mei ter inzage bij het GemeenteLoket. Degenen wier belang rechtstreeks bij dit voornemen tot ontheffing is betrokken,  kunnen binnen de inzagetermijn schriftelijk of mondeling hun zienswijze kenbaar maken. Deze zienswijze moet worden ondertekend en tenminste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen de zienswijze is gericht, het registratienummer van het ontwerpbesluit, de inhoud van de zienswijze. U moet de zienswijze richten aan: de burgemeester van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket (zie contactgegevens).