Bekendmakingen week 20

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB, 07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2018 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 **, Sphinx Zuid blok 5, het realiseren van 70 appartementen Sphinx zuid blok 5, 18-0559WB, 8-5 (WB03)

6211 **, Sphinx Zuid blok 6, het realiseren van 36 grondgebonden woningen op een parkeergarage Sphinx Zuid Blok 6, 18-0562WB, 4-5 (WB03)

6211 **, Sphinx Zuid ongenummerd, een aanlegvergunning, 18-1060WB, 8-5 (WB01)

6211 **, Sphinx Zuid ongenummerd, het slopen van diverse muren/opstallen, 18-1059WB, 8-5 (WB01)

6211 BG, Maastrichter Grachtstraat 33, het legaliseren van de woning voor kamerverhuur, 18-1056WB, 7-5 (WB01)

6211 CK, Markt 37, het herinrichten van de begane grond en de kelder van het restaurant, 18-0658WB, 3-5 (WB02)

6211 CT, Grote Staat 29, het naar voren plaatsen van de bestaande entreepui en het wijzigen van de lichtreclame, 18-1050WB, 4-5 (WB01)

6211 EM, Hoenderstraat 18 - 20, het realiseren van een winkel op de begane grond en het realiseren van 6 zelfstandige wooneenheden op de verdiepingen, het plaatsen van dakkapellen, gevelrenovatie en nieuwe puien, 18-0081WB, 7-5 (WB02)

6211 ET, Maastrichter Brugstraat 4, het plegen van onderhoud aan het pand, 18-0638WB, 8-5 (WB02)

6211 HW, Hondstraat 1A, het herinrichten van de winkelruimte, 18-1066WB, 8-5 (WB01)

6211 JL, Kleine Looiersstraat 31, het kappen van 2 coniferen in de voortuin, 18-1038WB, 3-5 (WB01)

6211 KV, Kapoenstraat 27, het plaatsen van een douche, keukenblok en raam, 18-0411WB, 7-5 (WB02)

6211 NA, Sint Servaasbolwerk 11A t/m 71E , het verduurzamen van de Aldenhof-flat, 18-0695WB, 7-5 (WB03)

6211 PS, Zakstraat 22C, het vervangen van de bestaande balkonconstructie, 18-1044WB, 3-5 (WB01)

6211 SR, Grote Gracht 21 - 23 - 25, het omzetten van woningen naar kamergewijze verhuur, 18-0063WB, 7-5 (WB02)

6211 TC, Keizer Karelplein 14B -14C -14D, het legaliseren van de woningsplitsing, 18-0234WB, 7-5 (WB03)

6211 XX, Petrus Regoutplein 1E01 en 1E02, het realiseren van een kantoor op de 4e verdieping en het bouwen van een interieur in een monument, 18-0680WB, 8-5 (WB02)

6211 XZ, Sphinxcour 9A, aanvraag omgevingsvergunning Brandveilig Gebruik The Student Hotel, 18-0347WB, 17-5 (WB05)

6212 GS, Wijngaardstraat 1, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 18-1054WB, 7-5 (WB01)

6213 AC, Trianonstraat 14-16, het parkeren op het eigen terrein, 18-1043WB, 3-5 (WB01)

6213 GV, Pommardlaan 41, het kappen van 3 bomen, 18-0856WB, (gedeeltelijk verleend)  7-5 (WB02)

6214 XK, Madoerastraat 20 en 22 en Molukkenstraat 14 en 16, het slopen van 4 woningen, 18-0715WB, 3-5 (WB02)

6214 XK, Trichterveld Timorstraat, Madoerastraat, Molukkenstraat, Javastraat, Bataviaplantsoen, Sumatrastraat, Archipelstraat, Balistraat en Borneostraat, het slopen van 51 woningen, 18-0803WB, 3-5 (WB02)

6215 GD, Valeriushof 63A, het plaatsen van een overkapping, 18-0749WB, 8-5 (WB03)

6216 BN, Veldspaatstraat 6, het kappen van een Pinus, 18-1029WB, 4-5 (WB02)

6216 ES, Hintzenstraat 15, het aanleggen van een inrit, kappen van 2 bomen, toevoegen kozijn en luifel en inpandige constructieve doorbraken, 18-0546WB, 4-5 (WB02)

6216 RN, Wolkammersdreef 61A, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 18-1042WB, 3-5 (WB01)

6216 TJ, Schippersdreef 14A, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 18-1055WB, 7-5 (WB01)

6217 PA, Gilles Doyenstraat 26-38 Henri Jonaslaan 25-69 Pieter Poststraat 2-46, het slopen van een aantal woningen binnen een cultuurhistorisch attentiegebied, 18-0591WB, 3-5 (WB03)

6219 AA, Bosscherweg 163, het uitbreiden van de bestaande woning, 17-1927WB, 7-5 (WB02)

6221 **, Griend, het kappen van drie bomen, 18-0895WB, 7-5 (WB02)

6221 BT, Stationsplein 29, het aanbrengen van 2 nieuwe liftinstallaties en het aanpassen van de liftschachten, 18-1067WB, 8-5 (WB01)

6221 KX, Avenue Ceramique 241, het aanbrengen van een enkelzijdige lichtbak, 18-0928WB, 4-5 (WB08)

6222 **, Limmelderweg, het kappen van 25 bomen, 18-1047WB, 4-5 (WB01)

6222 CP, Populierweg 53A, het herinrichten van een bijgebouw, 18-1045WB, 4-5 (WB01)

6224 GC, Marconistraat 79, het verhogen van de schutting, 18-1039WB, 3-5 (WB01)

6224 JX, Adelbert van Scharnlaan 200, NZ093500053, 18-0080BM, 02-05 (BM03)

6224 LH, Heerderweg 126, het legaliseren van kamerverhuur, 18-1052WB, 5-5 (WB01)

6225 EH, Ambyerstraat Noord 108, het verbouwen van het woonhuis, 18-0634WB, 4-5 (WB03)

6227 SE, Plein Sint Petrus Banden 1 t/m 20, het slopen van 20 woningen, 18-1064WB, 8-5 (WB01)

6229 SC, Rudolf Dieselstraat 10, het wijzigen van de voormalige kantine tot woning en het maken van 2 uitritten, 18-0659WB, 4-5 (WB02)

6229 XT, Maasvelderweg 38A, het plaatsen van een nieuwe buitenberging, 18-0855WB, 4-5 (WB02)

6229 ZD, Krokusbeemd 55, het aanbouwen van een veranda aan de boerderij, 18-1041WB, 3-5 (WB01)

Verklaring van de categorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB05   Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure

WB08   Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

BM03   Melding ernst en spoed ingediend (evt. inclusief saneringsplan) inzake de Wet bodembescherming

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB05: Deze plannen liggen vanaf 17 mei 2018 zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Iedereen kan binnen de inzagetermijn schriftelijk of mondeling zijn zienswijze kenbaar maken. Deze zienswijze moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen de zienswijze is gericht, het registratienummer van het ontwerpbesluit, de inhoud van de zienswijze. U moet de zienswijze richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht.

Categorie BM03: Melding wordt ter kennisname gepubliceerd. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Melding ligt ook niet ter inzage.  

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.