Bekendmakingen week 21 2013

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, 15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b, 37a en 37b gaat het om de datum van terinzagelegging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): Dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 CC, Van Hasseltkade 14-15, het splitsen van de zolderruimte tot zelfstandige woonruimte, 13-0473WB, 14-05 (WB03)

6211 CK, Markt ong./ Boschstraat ongenummerd, het ombouwen van het standbeeld Minckeleers en plaatsen van een betaalautomaat tbv het standbeeld, 13-0320WB, 14-05 (WB02)

6211 CR, Nieuwstraat 15, het realiseren van drie studio's op de drie verdiepingen, 13-0262WB, 16-05 (WB03)

6211 EL, Hoenderstraat 13 A, het vervangen van drie ramen en het monteren van twee vlaggen, 13-0707WB, 14-05 (WB01)

6211 GM, Wolfstraat 7, het aanbrengen van enkel- en dubbelzijdige reclame,13-0705WB, 13-05 (WB01)

6211 GM, Wolfstraat 7, het aanbrengen van enkel- en dubbelzijdige reclame, 13-0705WB, 16-05 (WB02)

6211 KM, Academieplein 1 / Tongersestraat 39, het restaureren. renoveren en intern verbouwen van de Jan van Eyck Academie, 13-0149WB, 16-05 (WB02)

6212 CP, Burgemeester Ceulenstraat 43A, het kappen van vier bomen, 13-0656WB, 15-05 (WB02)

6212 ET, Luikerweg 7, het realiseren van een zolderkamer en het samenvoegen van twee ruimtes op de begane grond, plaatsen dakkapel, 13-0283WB, 16-05 (WB02)

6212 ET, Luikerweg 7, het realiseren van een zolderkamer en het samenvoegen van twee ruimtes op de begane grond, plaatsen dakkapel, 13-0283WB, 14-05 (WB03)

6212 XN, Parkweg 6, het uitbreiden van de entree met een postruimte en het wijzigen van de kleur en belettering van de luifel, 13-0296WB, 15-05 (WB02)

6212 XW, Blekerij 54, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde, 13-0722WB, 15-05 (WB01)

6213 EJ, Médoclaan 227, het kappen van een berk, 13-0721WB, 15-05 (WB01)

6214 AL, Volksplein 12, het vergroten van de deursparing tussen woonkamer en keuken en het vervangen van een deur op de zolder, 13-0697WB, 12-05 (WB01)

6215 AC, Tongerseweg 294, het uitbouwen van de woning en het plaatsen van een berging, 13-0451WB, 14-05 (WB02)

6217 **, Via Regia ongenummerd, het kappen van acht populieren, 13-0708WB, 14-05 (WB01)

6217 ER, Rhapsodiestraat 40, het kappen en verwijderen van een esdoorn in de voortuin, 13-0728WB, 15-05 (WB01)

6217 KV, Franquinetstraat 38, het wijzigen van de woonfunctie van eengezinswoning in kamergewijze verhuur van de benedenwoning, 13-0488WB, 14-05 (WB03)

6218 GD, Effileursdonk 10, het kappen van een boom, inclusief het verwijderen van de wortelstronk, 13-0637WB, 16-05 (WB02)

6219 PD, Lage Frontweg 2 A/Fort Willemweg 61, het geheel slopen van een bouwwerk, 13-0702WB, 13-05 (WB01)

6221 **, Ezelmarkt/Wilhelminasingel/Academiepl/Wycker pasto, het verplaatsen van de fietstulips, 13-0716WB, 14-05 (WB01)

6221 AK, Louis Loyensstraat 5, het plegen van groot onderhoud aan het pand, 13-0628WB, 14-05 (WB02)

6221 EB, Wycker Brugstraat 45-47, het vervangen van de winkelpuien, 13-0500WB, 14-05 (WB02)

6221 XG, Tischbeinstraat 3, een interne verbouwing, 13-0664WB, 16-05 (WB02)

6222 AK, Meerssenerweg 108, het kappen van een zomereik, 13-0723WB, 16-05 (WB01)

6224 **, Project A2 - V-0441/WBS 2.1.3.15. Burg. Bauduinstr, het plaatsen van een tijdelijke LV-brug, 13-0613WB, 14-05 (WB02)

6225 AN, Longinastraat 73-75, het verbouwen van een bestaand pand tot vier woningen, 13-0712WB, 13-05 (WB01)

6225 GD, Olmenhoven 7, het kappen van een boom, 13-0709WB, 14-05 (WB01)

6225 GT, Eikenhoven 48, het kappen van een berk in de achtertuin, 13-0717WB, 15-05 (WB01)

6225 HK, Vlierhoven 102, het vervangen van de garage-kantelpoort en omringende bekleding, 13-0715WB, 15-05 (WB01)

6227 AC, Akersteenweg 102, het aanbrengen van gevelbelettering, 13-0711WB, 13-05 (WB01)

6227 DA, Zilvermeeuwstraat 6, de nieuwbouw van een woonwagen, 13-0478WB, 16-05 (WB03)

6229 PM, Watermolen 10, het vestigen van een nieuw bedrijf in een afwijkende bedrijfscategorie, 13-0698WB, 07-05 (WB01)

6229 PM, Watermolen 11, een gebruiksvergunning, 13-0695WB, 08-05 (WB01)

6229 RB, Rekoutweg 9 + 10, het uitbreiden van de bedrijfslocatie met het perceel Rekoutweg 10, 13-0072WB, (WB05)

 

Verklaring van de categorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB05   Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure

 

Wettelijke mogelijkheden om te reageren


Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02: Degenen wier belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB05: Deze plannen liggen vanaf maandag 27 mei zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Iedereen kan binnen de inzagetermijn schriftelijk of mondeling zijn zienswijze kenbaar maken. Deze zienswijze moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen de zienswijze is gericht, het registratienummer van het ontwerpbesluit, de inhoud van de zienswijze. U moet de zienswijze richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket (zie contactgegevens).