Bekendmakingen week 22

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2017 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 CL, Markt 58, het realiseren van een bovenwoning in het monumentale pand, 17-1097WB, 19-5 (WB01)

6211 EG, Muntstraat 3, het wijzigen van de voorgevel, 17-1110WB, 22-5 (WB01)

6211 EG, Muntstraat 3, het wijzigen van het interieur en de luchtbehandeling, 17-1111WB, 22-5 (WB01)

6211 EM, Hoenderstraat 12, het verbouwen van de sexbios en sexwinkel tot verkoopruimte met woonruimte, 17-0392WB, 19-5 (WB03)

6211 GW, Heggenstraat 7, het wijzigen van het bestemmingsplan, 16-2137WB, 23-5 (WB17)

6211 JJ, Grote Looiersstraat 20, het splitsen van het pand in kantoren en 8 studio's, 17-0065WB, 23-5 (WB02)

6211 JW, Maasboulevard 5, het opwaarderen van het entreegebied, 17-0621WB, 18-5 (WB02)

6211 KP, Lenculenstraat 31, het herstellen en renoveren van de gevels, 17-1116WB, 23-5 (WB01)

6211 KP, Lenculenstraat 33, het doen van herstel-/renovatiewerkzaamheden aan de gevel en het schilderen van de kozijnen aan de buitengevel, 17-1117WB, 23-5 (WB01)

6211 LD, Vrijthof 16A, het legaliseren van 3 stuks zonweringen, 17-0601WB, 18-5 (WB08)

6211 NW, Kruisherengang 12, het herstellen en renoveren van het Stuersgebouw, 17-1118WB, 23-5 (WB01)

6211 ST, Grote Gracht 59, het legaliseren van 3 woningen, 17-1099WB, 19-5 (WB01)

6211 TA, Helmstraat 16B01, het realiseren van een appartement op de 1e verdieping, 17-0240WB, 23-5 (WB02)

6212 BT, Pastoor Kribsweg 14, het kappen en snoeien van bomen, 17-1084WB, 17-5 (WB01)

6212 CX, Bergweg 50, vergunning brandveilig gebruik, 16-1148WB, 18-5 (WB07)

6212 NB, Slavante 1-2, het kappen van een boom en het snoeien van bomen, 17-1083WB, 17-5 (WB01)

6212 ND, Schutterijweg 1, het plaatsen van een stallingsruimte voor motorvoertuigen, 17-0838WB, 23-5 (WB03)

6214 AL, Volksplein 13, het verbouwen van de winkelruimte tot appartement, 17-1112WB, 22-5 (WB01)

6214 BB, Tongerseweg 50A, het legaliseren van de woningsplitsing (3 woningen), 17-0067WB, 22-5 (WB08)

6214 BH, Tongerseplein 10, het splitsen van de woning en het vestigen van kamergewijze verhuur in de boven woning, 17-0681WB, 19-5 (WB02)

6215 GJ, Vergiliushof 51A en 51B, het kappen van 3 bomen, 17-1120WB, 23-5 (WB01)

6216 XB, Silexstraat 41, brandveilig gebruik, 17-0688WB, 22-5 (WB03)

6217 KD, Koningin Emmaplein 7, het oprichten van bijeenkomstruimte De Lambert, 16-3203WB, 17-5 (23 + 28)

6218 **, Floretruwe ong., de nieuwbouw van 22 woningen, 17-0978WB, 3-5 (WB01) (rectificatie).

6219 BP, Valkenierstraat 36, het aanleggen van een inrit/oprit in de voortuin, 17-0980WB, 19-5 (WB02)

6221 EK, Rechtstraat 62 / Stenenwal 16, het verbouwen van het pand tot 4 appartementen, 16-3323WB, 19-5 (WB02)

6221 EZ, Cörversplein 3, het veranderen van het bedrijf, 17-0514WB, 17-5 (23)

6221 TT, Bloemenweg 67, het legaliseren van 9 studentenkamers in de bovenwoning van het pand, 17-0962WB, 18-5 (WB02)

6222 CN, Populierweg 43B, het legaliseren van verbouwde onderdelen, vloer, dakkapel en trapsparingen, 17-0673WB, 18-5 (WB03)

6222 NK, Sleperweg 31, het aanbrengen van reclame-uiting op de voorgevel van de opbouw, 17-0857WB, 18-5 (WB02)

6222 NM, Ankerkade 154, nieuwbouw bedrijfshal en overkapping, 17-0760WB, 23-5 (WB03)

6222 NR, Kotterweg 21, het plaatsen van een reclamezuil, 17-0972WB, 23-5 (WB02)

6222 NS, Galjoenweg 19, het uitbreiden van de indeling en oppervlakte van 2 hallen naar 5 hallen inclusief magazijn, 17-0797WB, 18-5 (23)

6222 NS, Galjoenweg 5, het verbouwen en uitbreiden van de productie- en opslaghal, 17-0343WB, 17-5 (WB02)

6222 TP, Kasteel Schaloenstraat 28 tot en met 38, het renoveren van 6 woningen, 17-1106WB, 22-5 (WB01)

6222 XX, Kasteel Hillenraadweg 80, het kappen van een boom in de achtertuin, 17-1102WB, 20-5 (WB01)

6223 EP, Op de Bos 300 te Maastricht, AA093500366, 17-0088BM, 19-05 (BM08)

6224 **, Koningsplein 51B tot en met 62M, het aanbrengen van nieuwe openbare verlichting aan de gevel, 17-1080WB, 17-5 (WB01)

6224 **, Oranjeplein, het kappen van 2 bomen, 17-1078WB, 19-5 (WB02)

6224 CA, Professor Thomassenstraat 6, het plegen van verduurzamingsmaatregelen, 17-1090WB, 18-5 (WB01)

6224 JJ, Scharnerweg 104, het herstellen van de betonnen trap, 17-0734WB, 22-5 (WB03)

6225 ER, Hagenstraat 16A, het nieuw bouwen van een garage annex carport op het achtererf, 17-0917WB, 23-5 (WB02)

6225 GW, Iepenhoven ter hoogte van nummer 40, het kappen van 4 bomen, 17-1124WB, 23-5 (WB01)

6226 BT, Wethouder van Caldenborghlaan 34, het herstellen van de ontstane openingen in de monumentale muur n.a.v. de sloop van een overkapping, 17-1113WB, 22-5 (WB01)

6227 BR, Dorpstraat 118, het kappen van 3 sparren, 17-1069WB, 23-5 (WB02)

6227 RN, Haspengouw 2 - 2A - 2B, het realiseren van een brandscheiding t.b.v. een gesplitste woning, 17-1114WB, 23-5 (WB01)

6227 XV, Oude Molenweg 30, het aanbouwen van een erker, het vervangen van 2 gevelkozijnen en het aanpassen van het terras voorgevel, 17-1098WB, 19-5 (WB01)

Verklaring van decategorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB07   Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure zonder zienswijzen en zonder wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit

WB08   Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

WB17   Verleende omgevingsvergunning na bezwaarprocedure

BM08   Definitief / instemmen evaluatie en/of nazorgplan sanering inzake de Wet bodembescherming

23        Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

28        Besluit om maatwerkvoorschriften (milieu) ter uitwerking van de AMvB-voorschriften op te leggen

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie  WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08:Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt.Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.  Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB07:Tegen dit besluit is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Categorie WB17: Belanghebbenden kunnen een beroepschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit ter is bekendgemaakt. Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het beroep. U moet het beroepschrift richten aan: de rechtbank Limburg, bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor een dergelijk beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is ook griffierecht verschuldigd.

Categorie BM08: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

Categorie 28: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.