Bekendmakingen week 23

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB, 07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2019 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

62** **, Groene Loper VEX 2, NZ093502920, 19-0151BM, 23-05 (BM01)

6211 **, Polverpark, het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem – 2019-204143, 19-1080WB, 22-5 (WB01)

6211 AX, Frontensingel / Boschstraat / Achter de Barakken, het aanbrengen van tijdelijke fotografie uit het verleden, 19-0251WB, 27-5 (WB02)

6211 CC, van Hasseltkade 13, het realiseren van zelfstandige wooneenheden, 19-0149WB, 23-5 (WB02)

6211 HC, Bredestraat 12, het aanbrengen van gevelreclame en een naambordje, 19-0744WB, 28-5 (WB03)

6211 KC, Sint Hubertuslaan 21A, het legaliseren van de woningsplitsing, 18-2492WB, 23-5 (WB02)

6211 LD, Vrijthof 21, het realiseren van zelfstandige wooneenheden in het leegstaande kantoorgebouw, 19-1112WB, 28-5 (WB01)

6211 NV, Jekerstraat 58, het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde en het saneren van asbest van het gehele dak, 19-1117WB, 28-5 (WB01)

6211 PD, Brusselsestraat 97, het repareren van het dak en het vervangen van enkele kozijnen, 19-0483WB, 24-5 (WB02)

6211 PS, Zakstraat 9, het vervangen van de voordeur, het schilderen van de kozijnen van de winkel op de begane grond en het vervangen van de zonneschermen, 19-1114WB, 28-5 (WB01)

6211 PZ, Herdenkingsplein 46, het plaatsen van een dakkapel, 19-1029WB, 23-5 (WB02)

6211 RM, Hoogfrankrijk 70,  het plaatsen van zonnepanelen op het dakvlak aan de voorgevelzijde, 19-0965WB, 28-5 (WB02)

6213 AA, Champs Elyseesweg 24, het kappen van 1 boom, 19-1101WB, 27-5 (WB01)

6213 HE, Pletzersstraat 3A, het realiseren van een grotere keuken, 19-1085WB, 23-5 (WB01)

6216 BL, Terra Nigrastraat 10 (perceel K 5062), het kappen van 1 boom, 19-1091WB, 23-5 (WB01)

6216 CE, Brusselsepoort 10, het plaatsen van nieuwe gevel reclame, 19-1119WB, 28-5 (WB01)

6219 **, Pastoor Moormanstraat ongenummerd, NZ093501055, 19-0070BM, 07-06 (BM11)

6219 **, Sandersweg ongenummerd, AA093500157, 19-0043BM, 27-05 (BM08)

6219 ND, Bosscherweg 13, het plaatsen van keerwanden als erfafscheiding en het aanbrengen van terreinverharding (betonvloer) (legalisatie), 19-1092WB, 24-5 (WB01)

6219 PD, Lage Frontweg 2A, het plaatsen van een container voor een bar Roomescape, 19-0833WB, 24-5 (WB03)

6221 AE, Franciscus Romanusweg 2, het tijdelijk verbouwen van het kantoorgebouw naar 31 wooneenheden, 19-0687WB, 23-5 (WB03)

6221 AH, Franciscus Romanusweg 42C, NZ093501217, 19-0152BM, 23-05 (BM01a)

6221 AN, Matthias Wijnandsstraat, het kappen van 1 boom, 19-1038WB, 23-5 (WB08)

6221 BT, Stationsplein 29, het wijzigen van de bestemming bestaande personeelsruimte met een kantoorfunctie tot een grand café bijeenkomstfunctie met horeca-categorie 3, 19-1103WB, 27-5 (WB01)

6221 CH, Lage Barakken 29, het verbouwen van een woning naar 2 appartementen en plaatsing zonnepanelen, 19-0484WB, 27-5 (WB02)

6221 ED, Wycker Heidenstraat 3 - Wycker Brugstraat 52, het legaliseren van de doorgevoerde verbouwing, 19-0635WB, 24-5 (WB03)

6221 EK, Rechtstraat 42, het starten van het bedrijf Jef Gastrobar - 2019-202707, 19-0591WB, 23-5 (23)

6221 JP, Ruiterij 1, een aanvraag gebruiksvergunning, 19-0421WB, 24-5 (WB07)

6221 VV, Jonkheer Ruysstraat 34, het aanleggen van een oprit in de voortuin, 19-1093WB, 24-5 (WB01)

6222 NL, Ankerkade 225, het realiseren van een tijdelijke fakkelinstallatie vanwege de vervanging van de WKK, 19-1040WB, 28-5 (WB02)

6222 NM, Ankerkade 78, het stellen van maatwerkvoorschriften - 2018-207712, 19-1110WB, 27-5 (23)

6222 NZ, Fregatweg 53, het plaatsen van een tijdelijke protocabin, 19-1087WB, 23-5 (WB01)

6224 AE, Meerssenerweg 219, het legaliseren van de woonfunctie, 19-0654WB, 27-5 (WB03)

6224 CE, Professor Pieter Willemsstraat 60, het kappen van 1 conifeer in de achtertuin, 19-1097WB, 24-5 (WB01)

6225 XS, Geusseltweg 11, het plaatsen van een nieuwe commandoruimte op de bestaande tribune en het toevoegen van een extra noodtrap vanuit deze commandoruimte, 19-1120WB, 28-5 (WB01)

6226 WP, Haagdoorn 13, het verbouwen en het uitbreiden van het woonhuis, 19-0734WB, 24-5 (WB02)

6227 AE, Akersteenweg 240, het bouwen van een sanitairblok en 5 recreatieve nachtverblijven voor de stadscamping, 19-1086WB, 23-5 (WB01)

6227 AM, Demertstraat 39B01, het realiseren van 2 dakterrassen, 19-1100WB, 25-5 (WB01)

6227 VC, Kelvinstraat 26, het maken van een uitbouw aan de zijkant van de woning, 19-0529WB, 27-5 (WB02)

6228 EA, Borghaag 25, het bouwen van een integraal kindcentrum Zuid-Oost, 19-1095WB, 24-5 (WB01)

6229 **, Maasvelderweg ongenummerd, het realiseren van een kiosk, 19-0964WB, 27-5 (WB02)

6229 GW, Endepolsdomein 3, het wijzigen van de bestemming naar geestelijke gezondheidszorg met kantoorfuncties, 19-0794WB, 28-5 (WB03)

Verklaring van decategorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB07   Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure zonder zienswijzen en zonder wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit

BM01   Melding in het kader van het Besluit Uniforme sanering – (im)mobiele verontreiniging

BM01a  Melding in het kader van het Besluit Uniforme sanering – tijdelijk uitplaatsen verontreiniging

BM08   Definitief / instemmen evaluatie en/of nazorgplan sanering inzake de Wet bodembescherming

BM11   Ontwerpbeschikking ernst en spoed (evt. inclusief saneringsplan) inzake de Wet bodembescherming uitgebreide procedure met zienswijzen

23        Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB07: Tegen dit besluit is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Categorie BM01(a): Melding wordt ter kennisname gepubliceerd. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Melding ligt ook niet ter inzage.

Categorie BM08: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt.

Categorie BM11: Deze plannen liggen vanaf 7 juni 2019 zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Belanghebbende kunnen binnen de inzagetermijn schriftelijk of mondeling hun zienswijze kenbaar maken. Deze zienswijze moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen de zienswijze is gericht, het registratienummer van het ontwerpbesluit, de inhoud van de zienswijze. U moet de zienswijze richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.