Bekendmakingen week 23

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2017 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 AW, Boschstraat 115, het vervangen van de pui door een nieuwe en het plaatsen van een zonnescherm, 17-0475WB, 29-5 (WB02)

6211 CN, Spilstraat 15, het plaatsen van een nieuwe handelsreclame, 17-0739WB, 29-5 (WB03)

6211 EJ, Muntstraat 4, het verwijderen van de bruinrode verf van de voorgevel op de begane grond, 17-1007WB, 29-5 (WB02)

6211 EP, Mariastraat 21, het legaliseren van de appartementen, 17-1146WB, 29-5 (WB01)

6211 KV, Kapoenstraat 5a t/m 5c, het plaatsen van een maquette ter nagedachtenis aan Nicolas Beaurieux, 17-1155WB, 30-5 (WB01)

6211 LL, Tongersestraat 11, het schilderen van de buitenkozijnen, 17-1141WB, 29-5 (WB01)

6211 LV, Aldenhofpark 36, het uitbreiden van het woonhuis t.b.v. het levensloopbestendig maken van de woning, 17-0252WB, 29-5 (WB02)

6211 LX, Polvertorenstraat 1, het plaatsen van een dakkapel, 17-0175WB, 30-5 (WB02)

6211 LX, Polvertorenstraat 2, het wijzigen van het bestaand antenneopstelpunt 3075 Polvertoren, 17-0884WB, 30-5 (WB03)

6211 PD, Brusselsestraat 97, het legaliseren van de koelunits en gasverwarming, 17-0706WB, 30-5 (WB03)

6211 RT, Capucijnenstraat 120, het plaatsen van een tussenwand in de kelder (niet dragend), 17-1147WB, 30-5 (WB01)

6211 TD, Oude Tweebergenpoort 8B, het plaatsen van een zitobject (bank), 17-1138WB, 19-5 (WB01)

6212 ET, Luikerweg 3, het legaliseren van 1 woning naar 4 wooneenheden, 17-1145WB, 29-5 (WB01)

6212 NH, Luikerweg 51, het uitbreiden van het woonhuis, 17-0596WB, 30-5 (WB08)

6213 HE, Pletzersstraat 15, het wijzigen van de constructie, 17-1144WB, 29-5 (WB01)

6213 HL, Monseigneur Vranckenplein 8, het afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. het realiseren van een koffiecorner, 17-0759WB, 24-5 (WB03)

6214 RN, Proosdijweg 60A, het realiseren (legaliseren) van 6 appartementen, 15-1402BB, 30-5 (WB17)

6214 SV, Ruttensingel 148B, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 17-0130WB, 29-5 (WB02)

6217 GX, Brusselseweg 407, het plaatsen van een garage - berging, 17-1134WB, 26-5 (WB01)

6218 AV, Malbergsingel 54, het inpandig uitbreiden van de ALDI, 17-0963WB, 30-5 (23)

6218 GE, Raffineursdonk 39, het bouwen van een carport, 17-0906WB, 30-5 (WB03)

6219 BM, Jachthoornstraat 17, het splitsen van de woning in 3 appartementen, 17-0256WB, 24-5 (WB03)

6219 PD, Lage Frontweg 2A, het tijdelijk afwijken van de bestemming 'bedrijventerrein' in bijeenkomst- en horecafunctie, 17-0791WB, 30-5 (WB02)

6221 AH, Franciscus Romanusweg 36, het vestigen van een winkel in antieke wapens en munitie, 17-1062WB, 22-5 (23)

6221 AH, Franciscus Romanusweg 36, het vestigen van een winkel in antieke wapens en munitie, 17-1017WB, 30-5 (WB02)

6221 AR, Turennestraat 23, het plaatsen van zonnepanelen, 17-1132WB, 24-5 (WB01)

6221 BS, Spoorweglaan 20, het vervangen/plaatsen van reclame, 17-0661WB, 29-5 (WB03)

6221 EA, Wycker Brugstraat 23, het herindelen van de winkelruimte, 17-0905WB, 29-5 (WB02)

6221 KX, Avenue Ceramique 220, 222, 224 en 226, een naamsaanduiding op het bouwwerk door schilderwerk, 17-1043WB, 30-5 (WB02)

6222 NS, Galjoenweg 47, het uitbreiden van het warehouse, 17-0996WB, 30-5 (23)

6222 XX, Kasteel Hillenraadweg 80, het kappen van een boom in de achtertuin, 17-1102WB, 29-5 (WB02)

6226 XW, Keerderstraat 260, het legaliseren van kamerverhuur, 17-0737WB, 29-5 (WB03)

6227 AP, Demertstraat 135, het wijzigen van de verleende vergunning 16-1260WB ter hoogte van de 2e verdieping, 17-0755WB, 30-5 (WB03)

6227 BP, Dorpstraat 70 B, het legaliseren van kamerverhuur, 17-1129WB, 24-5 (WB01)

Verklaring van decategorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB08   Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

WB17   Verleende omgevingsvergunning na bezwaarprocedure

23        Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB17: Belanghebbenden kunnen een beroepschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit ter is bekendgemaakt. Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het beroep. U moet het beroepschrift richten aan: de rechtbank Limburg, bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor een dergelijk beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is ook griffierecht verschuldigd.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.