Bekendmakingen week 25

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2017 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6216 **, Aesculaapstraat, het plaatsen van een tijdelijke mast, 17-0893WB, 12-6 (WB02)

6222 **, Balijeweg ongenummerd, het bouwen van een bedrijfspand en het aanleggen van een uitrit, 17-1213WB, 8-6 (WB01)

6215 **, Horatiushof - Vergiliushof, het kappen van 4 bomen, 17-1232WB, 12-6 (WB01)

6221 BD, Parallelweg 115, NZ093500647, 17-0092BM, 24-04 (BM07)

6229 **, Rekoutweg ongenummerd, het plaatsen van zonnepanelen, 17-0936WB, 13-6 (WB03)

6211 CT, Grote Staat 5-15, het vervangen van de beglazing en het herstellen van het schilderwerk van diverse raamkozijnen, 17-0853WB, 7-6 (WB02)

6211 CV, Grote Staat 53, het aanbrengen van losse verlichte reclameletters en een dubbelzijdige lichtbak, 17-0846WB, 13-6 (WB08)

6211 DT, Mosae Forum 163, het aanpassen van de hoofdentree van Grand Café Centre Ville, 17-1237WB, 13-6 (WB01)

6211 EN, Kesselskade 62, het aanbrengen van terrasschermen aan de gevel, 17-1206WB, 7-6 (WB01)

6211 PE, Brusselsestraat 16B, het legaliseren van de bestaande patio-overkapping, 17-1241WB, 13-6 (WB01)

6211 RS, Capucijnenstraat 74, het legaliseren van woningsplitsing, 17-0836WB, 7-6 (WB02)

6211 ST, Grote Gracht 57, het plaatsen van een vlonder c.q. dakterrasje, 17-0805WB, 8-6 (WB02)

6211 SX, Grote Gracht 60 en 60B, het herstellen van delen van de voorgevel, 17-0837WB, 12-6 (WB02)

6212 BP, Glacisweg 28C, het plaatsen van zonwering aan twee zijdes van het pand, 17-1226WB, 10-6 (WB01)

6212 HB, Wilgenlaan 16, het doorbreken van een dragende muur tussen keuken en woonkamer, 17-1227WB, 10-6 (WB01)

6213 BS, Picardenlaan 19, het verduurzamen van de woning, 17-0509WB, 12-6 (WB02)

6213 GA, Tongerseweg 57, het herindelen van de winkelruimte in het souterrain van het complex Carre, 17-0194WB, 7-6 (WB02)

6213 JS, Veulenerbank 91, het kappen van 1 boom, 17-1191WB, 13-6 (WB02)

6214 PX, Meester Ulrichweg 22, het legaliseren van kamergewijze verhuur + woningsplitsing, 17-0451WB, 7-6 (WB02)

6214 PX, Meester Ulrichweg 24 A + B, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 17-0453WB, 7-6 (WB02)

6215 BP, Herculeshof 70, het vestigen van een huidtherapiepraktijk en ict-servicedesk, 17-0911WB, 13-6 (WB03)

6217 KX, Joseph Hollmanstraat 31C, het realiseren van 5 studentenkamers, 17-0790WB, 8-6 (WB03)

6217 LS, Menno van Coehoornstraat 52C01-52C02, het verbouwen en uitbreiden van het pand, 17-0375WB, 12-6 (WB02)

6217 PG, Pieter Poststraat 48, het splitsen van een woning in 3 appartementen, 17-0179WB, 12-6 (WB02)

6219 PE, Cabergerweg 45, het slopen van het bijgebouw Cokesfabriek, 17-1228WB, 12-6 (WB01)

6221 BN, Stationsstraat 33A, het wijzigen van de bestemming souterrain in winkelfunctie en horecafunctie, 17-1242WB, 13-6 (WB01)

6221 ED, Wycker Brugstraat 40, het renoveren van het pand, 17-1222WB, 9-6 (WB01)

6221 EG, Rechtstraat 55, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 16-2842WB, 8-6 (WB02)

6221 JP, Plein 1992 52, een interne uitbreiding (naast gelegen pand) van de AH en nieuwe G&G unit, wijzigen van de gevel en het aanbrengen van reclame, 17-0934WB, 13-6 (WB02)

6221 VP, Minister Talmastraat 8, het verbouwen van de woning tot studentenwoning, 17-0708WB, 7-6 (WB02)

6222 CN, Populierweg 43B, het legaliseren van verbouwde onderdelen, vloer, dakkapel en trapsparingen, 17-0673WB, 13-6 (WB02)

6222 NE, Korvetweg 16, het oprichten van een bedrijf, 17-1210WB, 7-6 (WB01)

6224 ED, Koningsplein 51B t/m 62M, het aanbrengen van nieuwe openbare verlichting aan de gevel, 17-1080WB, 8-6 (WB02)

6224 ET, Burgemeester van Oppenstraat 70, het splitsen van de woning in 2 woningen en het veranderen van de trap, 17-0703WB, 13-6 (WB03)

6224 JH, Scharnerweg 64, het plaatsen van 2 tuinbergingen, 17-1067WB, 7-6 (WB02)

6226 AE, Koning Clovisstraat 9A, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 17-0833WB, 8-6 (WB03)

6226 HD, Laan in den Drink ongenummerd, het realiseren van 46 parkeerplaatsen, 17-0819WB, 7-6 (WB03)

6227 AP, Demertstraat 135, het wijzigen van de verleende vergunning 16-1260WB ter hoogte van de 2e verdieping, 17-0755WB, 13-6 (WB08)

6227 XV, Oude Molenweg 30, het uitbreken van een tussenmuur (1/2-steens) en het aanbrengen van een stalen balk, 17-0968WB, 7-6 (WB02)

6228 BG, Cuyleborg 267, het verlagen van de stoep in verband met het realiseren van een oprit naar het huis, 17-0948WB, 13-6 (WB03)

Verklaring van decategorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB08   Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

BM07   Melding ingediend evaluatie en/of nazorgplan sanering inzake de Wet bodembescherming

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie  WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.  Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie BM07: Melding wordt ter kennisname gepubliceerd. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Melding ligt ook niet ter inzage.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.