Bekendmakingen week 27

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB, 07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2018 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 **, Sphinx Zuid blok 5, het realiseren van 70 appartementen Sphinx zuid blok 5, 18-0559WB, 25-6 (WB02)

6211 AX, Boschstraat 30, het kappen van een kastanjeboom, 18-1427WB, 21-6 (WB01)

6211 CR, Nieuwstraat 9, het plaatsen van een haaks reclamebak en doosletters boven de entree, 18-1279WB, 27-6 (WB02)

6211 EN, Kesselskade 57, het verhogen van de zoldervloer, 18-1442WB, 24-6 (WB01)

6211 ES, Maastrichter Brugstraat 35, het aanpassen en opnieuw schilderen van de huidige winkelpui en het vernieuwen van het winkelinterieur, 18-1433WB, 22-6 (WB01)

6211 ET, Maastrichter Brugstraat 6, het plaatsen van gevelreclame, 18-1454WB, 26-6 (WB01)

6211 HW, Hondstraat 1A, het herinrichten van de winkelruimte, 18-1066WB, 27-6 (WB03)

6211 JN, Sint Pieterstraat 28, 28B en 28C, het legaliseren van het gebruik van het pand, 18-1435WB, 22-6 (WB01)

6211 LD, Vrijthof 12, het plaatsen van gevelreclame, 18-1312WB, 22-6 (WB02)

6211 NK, Calvariestraat 50A 01, het wijzigen van de bestemming winkelruimte in winkel met werkplaats, 18-1452WB, 26-6 (WB01)

6211 NK, Calvariestraat 62, het splitsen van de woning in 2 appartementen voor short stay, 18-0124WB, 27-6 (WB03)

6211 SL, Uitbelderstraat 1, het maken van gevelopeningen en inpandige verbouwing tot 3 individuele stadwoningen, 18-1093WB, 22-6 (WB02)

6212 **, Cannerberg, het kappen van bomen en afplaggen van de bovenlaag, 18-1457WB, 26-6 (WB01)

6212 AK, Lage Kanaaldijk 90A, het bouwen van een tuinhuis in de achtertuin, 18-1020WB, 22-6 (WB08)

6212 BJ, Notgerusweg 11, het samenvoegen van de 2 woningen, 18-1169WB, 25-6, gedeeltelijk verleend (WB02)

6212 CN, Burg Ceulenstraat 13A en 13C, het vergroten van de woonruimte door het samenvoegen van 13C met 13A, 18-1194WB, 22-6 (WB02)

6212 GC, Jekerweg 58, het realiseren van een uitbouw en constructieve aanpassingen op de begane grond, 18-0817WB, 21-6 (WB03)

6212 GT, Kalfstraat 27, het kappen van 2 bomen, 18-1436WB, 22-6 (WB01)

6213 AC, Trianonstraat 14-16, het parkeren op het eigen terrein, 18-1043WB, 21-6 (WB03)

6213 CH, d'Artagnanlaan 81, het verbreden van de bestaande oprit, 18-1451WB, 26-6 (WB01)

6213 NE, Susserweg 1, het tijdelijk afwijken van het geldende bestemmingsplan voor een terrasuitbreiding, 17-2572WB, 27-6 (WB02)

6214 PB, Sint Annadal 20P, het wijzigen van de woning in kamerverhuur, 18-1447WB, 26-6 (WB01)

6214 PW, Meester Ulrichweg 53A, het verbouwen van een voormalige bakkerij tot drie grondgebonden woningen, 18-0616WB, 22-6 (WB02)

6215 VL, Jupiterhof 27, het kappen van een conifeer, 18-1461WB, 26-6 (WB01)

6215 XX, Neptunushof 97, het aanleggen van een oprit, 18-1449WB, 26-6 (WB01)

6216 EB, Keurmeestersdreef 200, het intrekken van de milieuvergunning, 18-1424WB, 21-6 (WB01)

6216 GK, Het Wilhelmus 2, vergunning brandveilig gebruik, 18-1430WB, 21-6 (WB01)

6216 GK, Het Wilhelmus 2, vergunning brandveilig gebruik, 18-1430WB, 21-6 (WB05)

6216 RN, Wolkammersdreef 61A, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 18-1042WB, 27-6 (WB02)

6217 **, Hermelijnstraat en Tiecelijnstraat, het renoveren van 89 galerijwoningen, 18-0846WB, 21-6 (WB02)

6217 HB, Brusselseweg 222, het legaliseren van de bestaande wooneenheden, 17-2544WB, 25-6 (WB02)

6217 KA, Sint Annalaan 12A en 12B, het schoonmaken en opnieuw voegen van de voorgevel en het plaatsen van nieuwe houten kozijnen, 18-0756WB, 27-6 (WB02)

6217 KH, Statensingel 150A en 150B, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 18-1459WB, 26-6 (WB01)

6219 **, Pastoor Moormanstraat ongenummerd, NZ093501055, 18-0081BM, 06-07 (BM11)

6219 AA, Bosscherweg 163, besluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder voor de realisatie van de uitbreiding aan de rechterzijde van de bestaande woning, 6/7 (36c)

6221 BM, Stationsstraat 17A, het uitbreiden van Hotel Le Guide met 3 hotelkamers, 18-0306WB, 25-6 (WB02)

6221 BT, Stationsplein 27, NZ093500647, 18-0122BM, 21-06 (BM01)

6223 BJ, Kasteelstraat 4, het restaureren van de kademuren van Kasteel Borgharen, 18-1468WB, 27-6 (WB01)

6224 GV, Frankenstraat 200, het oprichten van het bedrijf Faren - 2018-202152, 18-0865WB, 21-6 (23)

6225 ET, Regenboogschotel 7 ‘kavel 27 Ambyerveld’, het bouwen van een eengezinswoning, 18-1130WB, 26-6 (WB02)

6225 EV, Stater 10, het aanpassen van de gevel, 18-1344WB, 22-6 (WB02)

6226 AL, Friezenstraat 15, het uitbreiden van de woning met een aanbouw, 18-1431WB, 21-6 (WB01)

6226 VX, Pastoor Jacobsweg 8, het verlagen van de stoep voor een inrit, 17-0164WB, 22-6 (WB06)

6227 RR, Burghtstraat 9, het plaatsen van een ligger in de hoofdbouw, het vernieuwen van de vloer op de 1e etage, het in de bijbouw vervangen van het plafond onder het schuine dak en het verlengen van het verhoogd terras aan de achterkant van de bijbouw, 18-1460WB, 26-6 (WB01)

6228 DH, Roserije 51-53, het uitbreiden van de huisartsenpraktijk, 18-1399WB, 26-6 (WB02)

6229 AR, Heugemerstraat 271, het legaliseren van een bestaande woningsplitsing in 2 zelfstandige woningen en een vergroting van de bestaande uitbouw op de begane grond, 18-0866WB, 21-6 (WB03)

6229 AV, de Beente 15, het renoveren van de BS Anne Frank, 18-1440WB, 22-6 (WB01)

6229 GS, Gaetano Martinolaan 50, het veranderen van het kozijn/pui, 18-1464WB, 27-6 (WB01)

6229 GX, Leuvenlaan 35, het plaatsen van twee tijdelijke klaslokalen, 18-1129WB, 25-6, gedeeltelijk verleend, (WB02)

6229 GX, Leuvenlaan 35, het plaatsen van twee tijdelijke klaslokalen, 18-1331WB, 5-7 (WB05)

6229 GZ, Leuvenlaan 60B, het omzetten van het pand in 4 wooneenheden (kamergewijze verhuur) en praktijk-verkoopruimte, 18-1397WB, 25-6 (WB02)

 

Verklaring van de categorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB05   Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure

WB06   Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure met zienswijzen en/of met wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit

WB08   Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

BM01   Melding in het kader van het Besluit Uniforme sanering – (im)mobiele verontreiniging

BM11   Ontwerpbeschikking ernst en spoed (evt. inclusief saneringsplan) inzake de Wet bodembescherming uitgebreide procedure met zienswijzen

23        Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

36c       Besluit tot vaststelling van een hogere grenswaarde op grond van de Wet geluidhinder zonder zienswijzen en zonder wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB05: Deze plannen liggen vanaf 9 juli 2018 zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Iedereen kan binnen de inzagetermijn schriftelijk of mondeling zijn zienswijze kenbaar maken. Deze zienswijze moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen de zienswijze is gericht, het registratienummer van het ontwerpbesluit, de inhoud van de zienswijze. U moet de zienswijze richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht.

Categorie WB06: Dit besluit ligt vanaf 9 juli 2018 zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Tegen dit besluit kan binnen zes weken, ingaande de dag nadat het ter inzage ligt, beroep worden ingesteld door: degenen die een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebben ingediend; belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit; belanghebbenden die willen opkomen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht. Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het beroep. U moet het beroepschrift richten aan: de rechtbank Limburg, bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor een dergelijk beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is ook griffierecht verschuldigd. Dit besluit treedt in werking na het verstrijken van de beroepstermijn tenzij een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie BM01: Melding wordt ter kennisname gepubliceerd. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Melding ligt ook niet ter inzage.

Categorie BM11: Deze plannen liggen vanaf 9 juli 2018 zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Belanghebbende kunnen binnen de inzagetermijn schriftelijk of mondeling hun zienswijze kenbaar maken. Deze zienswijze moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen de zienswijze is gericht, het registratienummer van het ontwerpbesluit, de inhoud van de zienswijze. U moet de zienswijze richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

Categorie 36c: Tegen dit besluit is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.