Bekendmakingen week 28

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2017 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

62** , diverse locaties, het kappen van bomen op diverse locaties, 17-1286WB, 4-7 (WB02)

6211 AN, Hoogbeeltplein 130, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 17-1351WB, 28-6 (WB01)

6211 AX, Sphinxcour 9A en 9L, het aanvragen van een gebruiksvergunning, 16-3383WB, 28-6 (WB07)

6211 CJ, Markt 15, het wijzigen van het bestemmingsplan van kantoor naar daghoreca zonder alcohol, 17-0997WB, 3-7 (WB03)

6211 CN, Spilstraat 11, het plaatsen van nieuwe handelsreclame, 17-1359WB, 29-6 (WB01)

6211 DT, Mosae Forum 144, het plaatsen van reclame boven de entree en op de gevel zuidzijde, 17-1392WB, 4-7 (WB01)

6211 EB, Sporenstraat 16, het wijzigen van de bestemming achterhuis van wonen naar winkel, 17-0986WB, 28-6 (WB02)

6211 JP, Sint Pieterstraat 74, tijdelijk kamerverhuur in afwachting van verkoop van de woning, 17-1361WB, 29-6 (WB01)

6211 LC, Vrijthof 2, het plaatsen van een horecaparasol, 17-1060WB, 28-6 (WB02)

6211 LJ, Ezelmarkt 3, het aanpassen van de buitengevel met een nieuwe kleur, 17-1363WB, 29-6 (WB01)

6211 ST, Grote Gracht 59, het legaliseren van 3 woningen, 17-1099WB, 30-6 (WB03)

6212 ** , t.o. Sint Pietersluisweg 54, het officieel registreren van de scoutingboot met bijeenkomst- en logiesfunctie, 17-1054WB, 30-6 (WB02)

6212 AE, Lage Kanaaldijk 6, het plaatsen van een dakkapel, 17-0874WB, 30-6 (WB03)

6212 BC, Aylvalaan 22, het kappen van een atlasceder, 17-1378WB, 3-7 (WB01)

6212 GK, Jekerschans 64, het uitbreiden van de woning, 17-1355WB, 28-6 (WB01)

6213 BH, Cannerweg 54, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning, 17-1076WB, 29-6 (WB03)

6213 EV, Chambertinlaan 15, het kappen van 3 bomen, 17-1300WB, 4-7 (WB02)

6213 GB, Tongerseweg 135, het inbouwen van 257 zelfstandige studentenwoningen en voorzieningen in het voormalig Bonnefantencollege, 17-1349WB, 27-06 (WB01)

6213 GD, Tongerseweg 335, het plaatsen van een erfafscheiding, 17-1042WB, 3-7 (WB03)

6213 GW, Pomerollaan 91, het kappen van een blauwspar, 17-1334WB, 3-7 (WB02)

6213 JZ, Sluizerbank 15, het toevoegen van een entreehal, 17-1272WB, 28-6 (WB02)

6214 PA, Sint Annadal 11B, VK het legaliseren van kamerverhuur (bezwaartermijn eindigt op 28 juli), 17-0840WB, 24-5 (WB02)

6215 AC, Tongerseweg 320C, het realiseren van een nieuwe poort tbv de privacy eigen erf, 17-1385WB, 4-7 (WB01)

6217 BL, Alentelaan 34, het legaliseren van een doorbraak tussen de woonkamer en de keuken, 17-1181WB, 28-6 (WB02)

6217 CP, Clavecymbelstraat 19B, kamergewijze verhuur, 17-1372WB, 30-6 (WB01)

6217 LH, Holsteinbastion 49, het wijzigen van de bestemming naar horeca cat II, 17-1360WB, 29-6 (WB01)

6218 **, Floretruwe ong., de nieuwbouw van 22 woningen (Zouwdalveste II), 17-0978WB, 13-7 (WB05)

6221 BM, Stationsstraat 17A, het moderniseren van het Hotel, 17-0440WB, 28-6 (WB02)

6221 BN, Stationsstraat 19, het plaatsen van stickers op de ramen en een lichtbak aan de gevel, 17-1357WB, 29-6 (WB01)

6222 NL, Ankerkade 225, het plaatsen van een draagconstructie voor zonnepanelen, 17-0937WB, 28-6 (WB02)

6224 ** , Mockveld (terrein kavels 4948-5151), het kappen van een esdoorn en het aanleggen van een inrit, 17-1371WB, 30-6 (WB01)

6224 GM, Frankenstraat 125, het verbouwen en uitbreiden van het woonhuis voor een medische woningaanpassing, 17-0993WB, 28-6 (WB02)

6224 GX, Koning Clovisstraat 58B, het legaliseren van de bestaande kamerverhuur, 17-1354WB, 28-6 (WB01)

6224 JK, Scharnerweg 128, het verduurzamen van de woning, 17-0803WB, 28-6 (WB02)

6224 TM, Mondragonstraat, Stadhoudersstraat, Tillystraat en Burg. van Akenstraat, een sloopvergunning tbv meerdere woningen in de wijk Wittevrouwenveld, 17-1294WB, 30-6 (WB02)

6225 ** , Ambyerveld kavel 28, het bouwen van een nieuwbouwwoning Ambyerveld, 17-1393WB, 4-7 (WB01)

6225 AW, Westrand 132, het maken van een dakkapel aan de achterzijde van de woning, 17-0794WB, 30-6 (WB03)

6225 KJ, Karposthegge 47, het wijzigen van de bestemming wonen naar wonen met Bed & Breakfast, 17-1383WB, 3-7 (WB01)

6225 XS, Geusseltweg 3B, het intrekken van de goedgekeurde sloopmelding 14-1048WB, 17-1050WB, 3-7 (WB13)

6225 XS, Geusseltweg 3B, het intrekken van de verleende omgevingsvergunning 14-1044WB, 17-1049WB, 3-7 (WB13)

6226 AG, Koning Clovisstraat 71B, het legaliseren van de kamerverhuur / woningsplitsing / woningomzetting, 16-3388WB, 30-6 (WB02)

6226 HG, Laan in den Drink 4, het uitbreiden van de kleedaccommodatie Sportpark Heer, 17-1368WB, 29-6 (WB01)

6227 AP, Demertstraat 135, het wijzigen van de 2e verdieping, 17-1373WB, 30-6 (WB01)

6227 BM, Dorpstraat 111, het legaliseren van de woningsplitsing c.q. kamerverhuur, 16-3311WB, 4-7 (WB02)

6227 RM, Haspengouw 57, het verhogen van de uitbouw, 17-1381WB, 3-7 (WB01)

6228 AG, Geyaartsborg 17, het groter maken van de schuur, 17-0899WB, 30-6 (WB08)

6228 BG, Cuyleborg 267, het verlagen van de stoep voor het realiseren van een oprit naar het huis, 17-0948WB, 3-7 (WB02)

6228 SX, Kortenbosch 25, het plaatsen van een tuinhuisje in het voorerf, 17-0941WB, 29-6 (WB02)

6229 PJ, Volmolen 31, een revisievergunning (2016-601931), 16-2601WB, 28-6 (WB07)

6229 PP, Slagmolen 14, het uitbreiden van de bakkerij, 17-1376WB, 3-7 (WB01)

6229 VK, Hubert van Doornelaan 32, het verplaatsen van de bestaande woonwagen met aansluitend nieuwe pergola en het aanpassen van de loods, 17-1353WB, 28-6 (WB01)

6229 WP, Balsemienbeemd 57-59-61, het verbouwen van de 3 zorgwoningen, 17-0876WB, 3-7 (WB03)

Verklaring van decategorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB05   Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure

WB07   Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure zonder zienswijzen en zonder wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit

WB08   Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

WB13   Geheel of gedeeltelijk intrekken/wijzigen omgevingsvergunning reguliere procedure

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie  WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.  Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB05: Deze plannen liggen vanaf 14 juli 2017 zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Iedereen kan binnen de inzagetermijn schriftelijk of mondeling zijn zienswijze kenbaar maken. Deze zienswijze moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen de zienswijze is gericht, het registratienummer van het ontwerpbesluit, de inhoud van de zienswijze. U moet de zienswijze richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht.

Categorie WB07: Tegen dit besluit is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Categorie WB13: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.