Bekendmakingen week 29

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB, 07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2019 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211**, Polverpark, melding over het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem - 2019-204142, 19-1079WB, 8-7 (23)

6211BS, Hochterpoort 52, het vervangen van de kozijnen, 19-1336WB, 5-7 (WB02)

6211CP, Spilstraat 6A 01, het aanbrengen van nieuwe gevelreclame, 19-1424WB, 8-7 (WB01)

6211CP, Spilstraat 6A 01, het uitbreiden van de gevelreclame, 19-1425WB, 8-7 (WB01)

6211GK, Maastrichter Smedenstraat 19, het wijzigen van de plaat van de haakse lichtbak, 19-0901WB, 5-7 (WB02)

6211LB, Sint Jacobstraat 4B01 - 406, het wijzigen van de kleur van de poort, 19-1403WB, 5-7 (WB01)

6211RC, Herbenusstraat 99A, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 19-1396WB, 4-7 (WB01)

6211XZ, Sphinxcour 1, het bestaande logo Pathé aanvullen met 4DX logo, 19-1433WB, 9-7 (WB01)

6212**, Jekerschans, 19-0198BM, 05-07 (BM01a)

6212AB, Prins Bisschopsingel 53, het realiseren van een nieuwe toegangsdeur in de zijgevel, 19-1401WB, 4-7 (WB01)

6212HD, Laan van Brunswijk 87, het plaatsen van een uitbouw en een dakkapel aan de achtergevel en het plaatsen van 19 zonnepanelen aan de voorzijde van het dak, 19-1421WB, 8-7 (WB01)

6213AA, Champs Elyseesweg 24, het realiseren van een aanbouw aan het bestaande woonhuis, 19-0903WB, 4-7 (WB02)

6213CS, Porthoslaan 80, het verplaatsen van de voordeur, het vernieuwen van de ramen en gevelbekleding en het optoppen van de bestaande garage en het uitbreiden van de woning, 19-1034WB, 4-7 (WB02)

6213HH, Pletzersstraat 10A, het plaatsen van 2 dakramen, 19-1271WB, 4-7 (WB02)

6215GG, Vergiliushof 46, het kappen van 1 naaldboom, 19-1251WB, 4-7 (WB02)

6216BH, Terracottaplein 1D, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 19-1444WB, 10-7 (WB01)

6216BM, Veldspaatstraat 29, het realiseren van een dakkapel aan de voorzijde van de woning, 19-1422WB, 8-7 (WB01)

6216CE, Brusselsepoort 4, het plaatsen van nieuwe gevel reclame, 19-1119WB, 4-7 (WB02)

6217** , Ravelijn kavel 01, het bouwen van een woning op kavel 01, 19-1443WB, 10-7 (WB01)

6217**, Brusselseweg, het plaatsen van digitale billboards, 19-1427WB, 9-7 (WB01)

6217**, Cabergerweg, het plaatsen van digitale billboards, 19-1428WB, 9-7 (WB01)

6217**-, Ravelijn kavel 02, het bouwen van een woning kavel 02, 19-1445WB, 10-7 (WB01)

6217**, Ravelijn kavel 03, het bouwen van een woning kavel 03, 19-1446WB, 10-7 (WB01)

6217**, Ravelijnstraat, 19-0199BM, 08-07 (BM01)

6217KP, Victor de Stuersstraat 15 - 17, Sint Odastraat 4, het wijzigen van de verleende omgevingsvergunning, 19-1235WB, 4-7 (WB08)

6217NX, Robert Graaflandlaan 7, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 19-1447WB, 10-7 (WB01)

6218CN, Reaalruwe 42, het kappen van 1 boom, 19-1304WB, 4-7 (WB08)

6218HA, Pandectendonk 11, het uitbreiden van het bestaand woonhuis en het verbouwen van de bestaande garage en het plaatsen van dakkapellen, 19-1000WB, 8-7 (WB02)

6219NP, Brusselseweg 780, het intrekken van de omgevingsvergunning voor het onderdeel LPG - 2019-204410, 19-1260WB, 18-7 (WB05)

6219PD, Lage Frontweg 2A, het tijdelijk plaatsen van een container voor een bar en gebruik als terras voor een periode van 8 maanden bij de vestiging van Roomescape, 19-0833WB, 5-7 (WB08)

6221**, omgeving station, het aanpassen van de grenzen van de milieuvergunning, 19-1412WB, 8-7 (WB01)

6221AC, Sint Maartenslaan 107, het realiseren van een balkon aan de achtergevel, 19-0984WB, 8-7 (WB03)

6221CM, Hoge Barakken 65, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 19-1423WB, 8-7 (WB01)

6221CX, Wycker Grachtstraat 26, het verwijderen van asbest, 19-1436WB, 9-7 (WB01)

6221KV, Avenue Ceramique 50, het intern verbouwen van het gebouw en het wijzigen van de gevels van de bibliotheek voor de muziekschool., 19-1417WB, 8-7 (WB01)

6222**, Willem Alexanderweg, het plaatsen van digitale billboards, 19-1429WB, 9-7 (WB01)

6222AE, Meerssenerweg 1, het oprichten van een gezinshotel - 2019-204730, 19-1292WB, 5-7 (23)

6222NL, Ankerkade 51, het uitbreiden van een bestaande coilhal - 2019-203000, 19-0694WB, 18-7 (WB05)

6222NZ, Fregatweg 53, een milieuneutrale aanvraag met diverse verbouwingen en uitbreiding van de plant - 2019-202343, 19-0449WB, 9-7 (WB02)

6222PB, Limmelderweg 3, het wijzigen van de bestaande vergunning voor reeds geplaatste ledstrip onder het logo, 19-1393WB, 4-7 (WB01)

6222PC, Klipperweg 10A, het veranderen van het bedrijf Maasterminal Maastricht BV - 2019-100028, 19-0009WB, 5-7 (23)

6225CM, Walburg 10, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde, 19-1408WB, 5-7 (WB01)

6226**, Sibemaweg, het plaatsen van digitale billboards, 19-1432WB, 9-7 (WB01)

6226**, Terblijterweg, het plaatsen van digitale billboards, 19-1431WB, 9-7 (WB01)

6226HN, Burgemeester Lespinassestraat 15, het kappen van 1 kersenboom, 19-1441WB, 10-7 (WB01)

6227**, Plein Sint Petrus Banden en omgeving, NZ093500127, 19-0111BM, 19-07 (BM13)

6229**, Hoge Weerd, het plaatsen van digitale billboards, 19-1430WB, 9-7 (WB01)

6229BE, Oude Maasstraat 128, het kappen van 1 esdoorn, 19-1283WB, 8-7 (WB08)

6229EV, Oxfordlaan 70, het plaatsen van een nieuwe reclame-uiting, 19-1426WB, 9-7 (WB01)

6229EZ, Leidenlaan 18, het bouwen van een fietsenstalling, 19-1402WB, 5-7 (WB01)

6229GS, Gaetano Martinolaan 63 en 65, het wijzigen van de WBDBO-eisen van de rook- en brandwerende scheidingen, 19-1438WB, 9-7 (WB01)

6229GW, Endepolsdomein 3, het wijzigen van de bestemming naar geestelijke gezondheidszorg met kantoorfuncties, 19-0794WB, 9-7 (WB02)

6229HX, P Debyelaan 25, het kappen van 1 paardenkastanje, 19-1400WB, 4-7 (WB01)

Verklaring van decategorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB05   Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure

WB08   Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

BM01   Melding in het kader van het Besluit Uniforme sanering – (im)mobiele verontreiniging

BM01a  Melding in het kader van het Besluit Uniforme sanering – tijdelijk uitplaatsen verontreiniging

BM13   Ontwerp ingediend saneringsplan inzake de Wet bodembescherming uitgebreide procedure met zienswijzen

23        Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB05: Deze plannen liggen vanaf 19 juli 2019 zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Iedereen kan binnen de inzagetermijn schriftelijk of mondeling zijn zienswijze kenbaar maken. Deze zienswijze moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen de zienswijze is gericht, het registratienummer van het ontwerpbesluit, de inhoud van de zienswijze. U moet de zienswijze richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht.

Categorie BM01(a): Melding wordt ter kennisname gepubliceerd. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Melding ligt ook niet ter inzage.

Categorie BM13: Deze plannen liggen vanaf 19 juli 2019 zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Belanghebbende kunnen binnen de inzagetermijn schriftelijk of mondeling hun zienswijze kenbaar maken. Deze zienswijze moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen de zienswijze is gericht, het registratienummer van het ontwerpbesluit, de inhoud van de zienswijze. U moet de zienswijze richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.  

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.