Bekendmakingen week 32

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2017 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 **, Tapijnkazerne, het inrichten van de Tapijnkazerne als een openbaar park, 17-1559WB, 27-7 (WB01)

6211 AN, Hoogbeeltplein 130, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 17-1351WB, 31-7 (WB02)

6211 CK, Markt 30, het plaatsen van terrasschotten, het aanbrengen van 7 heaters en het verdoeken van de terrasschermen, 17-1057WB, 27-7 (WB03)

6211 CR, Nieuwstraat 11, het renoveren van de dakkapellen en de dakgoot, 17-1565WB, 27-7 (WB01)

6211 CW, Grote Staat 2, het wijzigen van de voorgevel op de begane grond, 17-0988WB, 1-8 (WB02)

6211 EM, Hoenderstraat 18-20, het verbouwen van het bestaand pand, 17-1564WB, 27-7 (WB01)

6211 EN, Kesselskade 62, het aanbrengen van terrasschermen aan de gevel, 17-1206WB, 31-7 (WB02)

6211 ES, Maastrichter Brugstraat 35, het op een plat dak plaatsen van een buitenunit voor de airco-installatie en een mechanische ventilatie in- en uitlaat, 17-0669WB, 31-7 (WB02)

6211 GV, Platielstraat 3-5, het realiseren van doorbraken op de begane grond tussen Platielstraat 3 en 5, 17-1013WB, 28-7 (WB03)

6211 KD, Sint Hubertuslaan 12 te Maastricht, NZ093501545, 17-0143BM, 07-07 (BM03)

6211 KL, Bonnefantenstraat 2, het vervangen van het voegwerk van de kopgevel, 17-1574WB, 28-7-2017 (WB01)

6211 PD, Brusselsestraat 117, het restaureren van het stucwerk van de kopgevel, 17-1588WB, 31-7 (WB01)

6211 RT, Capucijnenstraat 84, het legaliseren van woningsplitsing, 17-1587WB, 31-7 (WB01)

6211 RZ, Achter de Barakken 31, het herbestemmen van de bestaande Sint Andrieskapel naar een woning/kantoor, 17-1572WB, 28-7 (WB01)

6211 XG, Op de Lijnakker 12, het plaatsen van een zonneknikarmscherm, 17-1486WB, 1-8 (WB02)

6212 **, t.o. Sint Pietersluisweg 54, het oprichten van een scoutingboot met bijeenkomst- en logiesfunctie, 17-1327WB, 1-8 (23)

6212 HH, Meesenbroekweg 27, het bestaande woonhuis veranderen en gedeeltelijk ophogen, 17-1254WB, 27-7 (WB02)

6213 BH, Cannerweg 54, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning, 17-1076WB, 31-7 (WB02)

6213 GV, Pommardlaan 25, het uitbouwen van de bestaande bungalow, 17-1586WB, 31-7 (WB01)

6215 ED, Horatiushof 48, Het wijzigen van de bestemming (consumentenverzorgende ambachtelijke bedrijvigheid), 17-1476WB, 28-7 (WB02)

6216 NT, Glazeniersdreef 51, het gebruiken van de garage als schoonheidssalon, 17-0206WB, 27-7 (WB02)

6217 KX, Joseph Hollmanstraat 33 C, het maken van een dakkapel aan de voorkant van de woning, 17-1577WB, 30-7 (WB01)

6218 AV, Malbergsingel 56, het vervangen van de gevelreclame, 17-1549WB, 26-7 (WB01)

6219 **, Brusselseweg ong., het slopen van een bedieningshuis, 17-1585WB, 31-7 (WB01)

6219 **, Lage Frontweg ong., het in werking hebben van een mobiele puinbreker (melding 3 - 11-9-2017 tot 1-5-2018), 17-1456WB, 1-8 (23)

6221 AW, Sint Maartenslaan 39, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 17-1591WB, 1-8 (WB01)

6221 BZ, Bourgognestraat 72, legaliseren 1 appartement, 2e verdieping en kamerverhuur, 5 kamers, begane grond en 1e verdieping, 17-0931WB, 28-7 (WB02)

6221 ED, Wycker Brugstraat 40, het renoveren van het pand, 17-1222WB, 1-8 (WB02)

6221 EN, Oeverwal 3, het verbouwen van de Villa 'De Ridder Brouwerij', 17-1575WB, 28-7 (WB01)

6221 VH, Paus Leo 13 plein 1, het plaatsen van twee dakkapellen, 17-1269WB, 28-7 (WB02)

6222 **, Beatrixhaven, het bouwen van een Shell brandstofpunt, 17-1576WB, 28-7 (WB01)

6222 NS, Galjoenweg 39, het plaatsen van een reclamebord, 17-1583WB, 31-7 (WB01)

6222 NX, Schoenerweg 65, het bouwen van een bedrijfsgebouw, 17-1544WB, 26-7 (WB01)

6224 **, Mockveld (terrein kavels 4948-5151), het kappen van een esdoorn en het aanleggen van een inrit, 17-1371WB, 26-7 (WB02)

6224 **, Scharnerweg ong., het kappen van 2 bomen, 17-1444WB, 1-8 (WB02)

6224 CG, Meerssenerweg, Prof. Roerschstraat en Prof. Scholsstraat, het aanbrengen van geluidsisolerende voorzieningen in 35 woningen, 17-1562WB, 27-7 (WB01)

6224 JJ, Scharnerweg 110, het plaatsen van een ABN-AMRO geldautomaat met reclame-uiting in de AH-winkel, 17-1556WB, 27-7 (WB01)

6225 **, Ambyerveld De Vilgert 1 t/m 5 en 9 t/m 13, het bouwen van 10 vrijstaande woningen Ambyerveld De Vilgert, 17-1563WB, 27-7 (WB01)

6225 **, Kershegge ong., het nieuw bouwen van een woning, 17-1550WB, 26-7 (WB01)

6225 ED, Ambyerstraat Noord 169A, het kappen van een boom, 17-1557WB, 27-7 (WB01)

6226 BT, Weth van Caldenborghlaan 34, het herstellen van de ontstane openingen in de monumentale muur n.a.v. de sloop van een overkapping, 17-1113WB, 1-8 (WB02)

6226 HD, Laan in den Drink 1, het plaatsen van drie tijdelijke units ten behoeve van benodigde kleedruimtes met douches, 17-1448WB, 31-7 (WB02)

6226 NB, Vijverdalseweg 1, het plaatsen van een vlaggenmast, 17-1592WB, 1-8 (WB01)

6227 AP, Demertstraat 135, het wijzigen van de 2e verdieping, 17-1373WB, 27-7 (WB02)

6227 BR, Dorpstraat 118, het renoveren en herstructureren van het woonhuis, 17-1552WB, 26-7 (WB01)

Verklaring van decategorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

BM03   Melding ernst en spoed ingediend (evt. inclusief saneringsplan) inzake de Wet bodembescherming

23        Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie  WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.  Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie BM03: Melding wordt ter kennisname gepubliceerd. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Melding ligt ook niet ter inzage.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.