Bekendmakingen week 33

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2017 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 **, Aldenhofpark, het plaatsen van camerabeveiliging voor de Berenkuil, 17-1597WB, 2-8 (WB01)

6211 AK, Bassin 88, het aanbrengen van een vogelwering in de gootconstructie, 17-1394WB, 2-8 (WB02)

6211 CJ, Markt 15, het wijzigen van het bestemmingsplan van kantoor naar daghoreca zonder alcohol, 17-0997WB, 7-8 (WB02)

6211 CK, Markt 37, het treffen van geluidsisolerende voorzieningen, 17-1617WB, 6-8 (WB01)

6211 DT, Mosae Forum 163, het legaliseren van een rolluik en het aanpassen van de draaideur in schuifdeur, 17-0127WB, 8-8 (WB08)

6211 GB, Stokstraat 13, het plaatsen van een buitentrap, 17-0318WB, 4-8 (WB08)

6211 GV, Platielstraat 3-5, het realiseren van doorbraken op de begane grond tussen Platielstraat 3 en 5, 17-1013WB, 2-8 (WB02)

6211 JP, Sint Pieterstraat 70B, het legaliseren van het gebruik sportactiviteiten, 17-1624WB, 8-8 (WB01)

6211 KD, St. Hubertuslaan 12 te Maastricht, NZ093501545, 17-0136BM, 29-06 (BM01a)

6211 NK, Calvariestraat 54, het verbouwen van de kapsalon tot 2 zelfstandige woningen, 17-1271WB, 8-8 (WB03)

6211 PD, Brusselsestraat 129B, het wijzigen van de bestemming detailhandel naar maatschappelijke doeleinden, 17-1627WB, 8-8 (WB01)

6211 PH, Brusselsestraat 94B, het legaliseren van de woonfunctie en winkelfunctie, 17-1608WB, 3-8 (WB01)

6211 RK, Hoogfrankrijk 27, het wijzigen van de bestemming in horeca/maatschappelijk, 17-1622WB, 7-8 (WB01)

6211 SV, Grote Gracht 91, het legaliseren van de woningsplitsing en omzetting naar kamerverhuur, 16-3387WB, 3-8 (WB02)

6211 SZ, Grote Gracht 90, het doen van regulier onderhoud aan de gevel en het dak van de onderdoorgang, 17-1404WB, 7-8 (WB02)

6212 AB, Prins Bisschopsingel 49, het kappen van een boom, 17-1536WB, 8-8 (WB02)

6212 AE, Lage Kanaaldijk 6, het plaatsen van een dakkapel, 17-0874WB, 8-8 (WB08)

6212 BK, Notgerusweg 2, het bouwen van een fietsenberging in de voortuin, 17-0994WB, 8-8 (WB02)

6212 BP, Glacisweg 28C, het aanbrengen van een zonwering, 17-0989WB, 8-8 (WB08)

6212 BR, Glacisweg 58, het legaliseren van de woningsplitsing, 17-0981WB, 4-8 (WB02)

6213 **, Waldeckpark, het realiseren van een monument, 17-1613WB, 4-8 (WB01)

6213 BK, Cannerweg 180, het verbouwen van het pand, 17-1599WB, 2-8 (WB01)

6214 AE, Hertogsingel 58B, het legaliseren van woningomzetting  tbv verhuur van 4 wooneenheden en het aanpassen van een luchtkanaal aan de achterzijde, 17-0750WB, 2-8 (WB08)

6214 BB, Tongerseweg 60B, het legaliseren van kamergewijze verhuur, tbv 4 kamers, 17-0714WB, 8-8 (WB02)

6215 SK, Romeinsebaan 200, het kappen van bomen, 17-1628WB, 8-8 (WB01)

6217 KM, Pastoor Habetsstraat 48, het wijzigen van de bestemming in wonen, 17-1606WB, 3-8 (WB01)

6217 NH, Frans van de Laarplein, het kappen van 2 bomen, 17-1620WB, 7-8 (WB01)

6219 **, Lage Frontweg ongenummerd, het in werking hebben van een mobiele puinbreker (melding 1 - 14-8-2017 tot 8-9-2017), 17-1454WB, 2-8 (23)

6219 **, Lage Frontweg ongenummerd, het in werking hebben van een mobiele puinbreker (melding 2 - 11-9-2017 tot 1-5-2018), 17-1455WB, 2-8 (23)

6219 **, Lage Frontweg ongenummerd, het in werking hebben van een mobiele puinbreker (melding 4 - 11-9-2017 tot 1-5-2018), 17-1457WB, 2-8 (23)

6219 **, Noorderbrug kazemat Ravelijn C, NBT - het gedeeltelijk slopen van kazemat Ravelijn C, 17-1625WB, 8-8 (WB01)

6219 NE, Bosscherweg 115, het kappen van bomen t.b.v. de dijkverbetering, 17-0564WB, 2-8 (WB03)

6221 EH, Rechtstraat 75, het legaliseren van woningsplitsing en het omzetten naar kamerverhuur, 17-0713WB, 4-8 (WB03)

6221 TV, Bloemenweg 50, het formaliseren van 4 bestaande appartementen en het uitbreiden van het pand, 17-0307WB, 2-8 (WB02)

6222  AG, Meerssenerweg 49, omgevingsvergunning 4e inpandige woonruimte na bezwaar, 17-0158BB , 2-8 (WB17)

6222 AM, Mariënwaard 57, het plaatsen van tijdelijke units tbv SBO de Opstap, 17-1467WB, 8-8 (WB02)

6222 NR, Kotterweg 16, het oprichten van een inrichting, 17-1401WB, 3-8 (23)

6223 BA, Tempelstraat 2, het verplaatsen van een uitrit, 17-1631WB, 8-8 (WB01)

6224 AE, Meerssenerweg 185, het legaliseren van de woningsplitsing, 17-0255BB, 3-8 (WB17)

6226 BA, Bergerstraat 69, het wijzigen van de bestemming in kamergewijze verhuur en het aanbrengen van rookmelders en brandblussers, 17-1602WB, 3-8 (WB01)

6226 CC, Mockstraat 36, het plaatsen van 6 lichtmasten van 12 meter hoog tbv ledverlichting voor 4 tennisbanen, 17-1600WB, 2-8 (WB01)

6227 CN, Electronstraat 1, het plaatsen van een dakkapel, 17-1614WB, 4-8 (WB01)

6227 RN, Haspengouw 2-2A-2B, het realiseren van een brandscheiding t.b.v. een gesplitste woning, 17-1114WB, 3-8 (WB02)

6228 **, De Heeg diverse locaties, het kappen van bomen op diverse locaties in De Heeg, 17-1611WB, 4-8 (WB01)

6228 XT, Maastrichterweg 2B, het plaatsen van een tuinhuisje met een overkapping, 17-1295WB, 3-8 (WB02)

6229 GL, Bellomontedomein 24 t/m 52 en Plantijndomein 15 t/m 21, het vervangen van de huidige gevelbekleding, 17-1532WB, 2-8 (WB02)

6229 HP, Praaglaan 140, het bouwen van een dakkapel en het maken van een logeerkamer op de zolderverdieping, 17-1530WB, 8-8 (WB02)

6229 PP, Slagmolen 14, het uitbreiden van de bakkerij, 17-1578WB, 3-8 (23)

Verklaring van decategorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB08   Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

WB17   Verleende omgevingsvergunning na bezwaarprocedure

BM01a  Melding in het kader van het Besluit Uniforme sanering – tijdelijk uitplaatsen verontreiniging

23        Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie  WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.  Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB17: Belanghebbenden kunnen een beroepschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit ter is bekendgemaakt. Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het beroep. U moet het beroepschrift richten aan: de rechtbank Limburg, bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor een dergelijk beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is ook griffierecht verschuldigd.

Categorie BM01a: Melding wordt ter kennisname gepubliceerd. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Melding ligt ook niet ter inzage.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.