Bekendmakingen week 33

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB, 07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2018 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 **, Kazemattenstraat en Laag Frankrijk, het vervangen van de brandpadpoort, 18-1114WB, 6-8 (WB03)

6211 AX, Fenikshof 1, het aanbrengen van openbare verlichting aan het Eiffelgebouw, 18-1733WB, 7-8 (WB01)

6211 CW, Grote Staat 18, het aanpassen van de gevel inclusief aanbrengen reclame, 18-0946WB, 3-8 (WB02)

6211 DT, Mosae Forum 144, het plaatsen van 4 stickers op de eerste verdieping aan de zuidzijde, 18-1720WB, 3-8 (WB01)

6211 ED, Kleine Staat 9-11, het uitvoeren van achterstallig onderhoud, 18-1737WB, 8-8 (WB01)

6211 EM, Hoenderstraat 12, het verbouwen van de voormalige winkel en privé-club naar winkel en 3 studioappartementen, 18-0903WB, 8-8 (WB02)

6211 ER, Jodenstraat 16, het legaliseren van de kamerverhuur (2 extra kamers op de begane grond), 18-1015WB, 2-8 (WB08)

6211 ER, Jodenstraat 2, het herbestemmen van een rijksmonument naar 3 zelfstandige woningen, 18-1732WB, 7-8 (WB01)

6211 JN, Sint Pieterstraat 2, interne verbouwing, 18-1576WB, 7-8 (WB02)

6211 ME, Tapijnkazerne 4, het transformeren van voormalig kazernegebouw naar tijdelijke onderwijsruimten in gebouw B, 18-1489WB, 8-8 (WB02)

6211 NC, Hertogsingel 23A en 23C, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 18-1120WB, 3-8 (WB03)

6211 RW, Maagdendries 35, een aanvraag voor het ophangen van een bewakingscamera aan de voorgevel, 18-1657WB, 7-8 (WB02)

6211 XX, Petrus Regoutplein 1F02, het realiseren van een kantoorfunctie op de vijfde verdieping van het Eiffelgebouw (binnenplanse afwijking) en de bouw van een interieur, 18-1287WB, 6-8 (WB03)

6212 XK, Mergelweg 120, het transformeren van 2 graveltennisbanen in 3 padelbanen, 18-1738WB, 8-8 (WB01)

6218 SH, Kurasruwe 36, het kappen van een boom (wilg) in de achtertuin, 18-1682WB, 8-8 (WB02)

6219 **, Lage Frontweg ongenummerd, het in werking hebben van een mobiele puinbreker (27-8 tot 30-9-2018) - 2018-204765, 18-1724WB, 7-8 (23)

6221 BK, Wilhelminasingel 2, het legaliseren van de woning, 18-1744WB, 8-8 (WB01)

6221 EC, Wycker Brugstraat 2, het verbouwen van het hotel, 18-0435WB, 6-8 (WB02)

6222 NL, Ankerkade 31, NZ093500870, 18-0163BM, 30-07-2018 (BM01)

6223 CK, Hertog van Brabantlaan 74, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning, 18-1540WB, 2-8 (WB08)

6224 **, hoek Oranjeplein/Princesselaan, het kappen van 2 berkenbomen in de voortuin, 18-1583WB, 2-8 (WB02)

6224 ER, Burg van Oppenstraat 109, het kappen van een conifeer in de achtertuin, 18-1717WB, 2-8 (WB01)

6224 ER, Burg van Oppenstraat 109, het kappen van een conifeer in de achtertuin, 18-1717WB, 6-8 (WB02)

6224 GW, Koning Clovisstraat 16A, het legaliseren van de kamerverhuur, 18-1727WB, 6-8 (WB01)

6224 GW, Koning Clovisstraat 16B, het legaliseren van de woningsplitsing, 18-1728WB, 6-8 (WB01)

6225 ET, Regenboogschotel 3, het bouwen van een woonhuis, 18-1719WB, 2-8 (WB01)

6226 BA, Bergerstraat 67A 01, het aanpassen van de woning voor kamerverhuur, 18-1718WB, 2-8 (WB01)

6226 VV, Pastoor Jacobsweg 1, het kappen van 4 bomen, 18-1726WB, 6-8 (WB01)

6226 VV, Pastoor Jacobsweg 1, het kappen van 4 bomen, 18-1726WB, 8-8 (WB02)

6227 TT, Sint Servatiusweg 80, het realiseren van een parkeerplaats in de voortuin, 18-1681WB, 8-8 (WB08)

6228 SB, Savelsbosch 46, het kappen en rooien van een Catalpa, 18-1692WB, 3-8 (WB02)

6229 AG, Heugemer Pastoorsstraat 12, het herbestemmen van de voormalige jongensschool Heugem naar een zorgfunctie, 18-1742WB, 8-8 (WB01)

6229 GT, Duboisdomein 5A, het realiseren van een sparing plus trap tussen 2 bestaande kantoorverdiepingen, 18-1292WB, 3-8 (WB02)

Verklaring van de categorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB08   Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

BM01   Melding in het kader van het Besluit Uniforme sanering – (im)mobiele verontreiniging

23        Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie BM01: Melding wordt ter kennisname gepubliceerd. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Melding ligt ook niet ter inzage.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.