Bekendmakingen week 34

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2017 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 **, Sphinxterrein, NZ093500094, 17-0156BM, 17-07 (BM05)

6211 AS, Boschstraat 5-7, een functiewijziging van paracommerciële naar commerciële horeca, 17-1004WB, 10-8 (WB02)

6211 BJ, Hoograamstraat 137, het plaatsen van 2 dakramen op de 3e etage, 17-1331WB, 10-8 (WB02)

6211 ED, Kleine Staat 3-5, het plaatsen van een klimaatinstallatie en kanalen op het dak, 17-0438WB, 11-8 (WB02)

6211 EG, Muntstraat 3, het wijzigen van de voorgevel, 17-1110WB, 9-8 (WB02)

6211 EN, Kesselskade 49 en 50, het aanbrengen van 2 terrasheaters tegen de gevel, 17-1477WB, 9-8 (WB02)

6211 HM, Achter de oude Minderbroeders 14 en 14B, het restaureren van het rijksmonument en ongedaan maken van de splitsing, 17-1001WB, 9-8 (WB02)

6211 LH, Lenculenstraat 34, het restaureren van het Amsterdams geveltje door herstel van het mergelwerk, van enkele bakstenen en het metselwerk, 17-1302WB, 9-8 (WB02)

6211 LL, Tongersestraat 17, het legaliseren van de kamerverhuur, 17-1649WB, 15-8 (WB01)

6211 ME, Tapijnkazerne 22, het slopen van gebouw Y, 17-1250WB, 9-8 (WB03)

6211 PD, Brusselsestraat 97, het legaliseren van de koelunits en gasverwarming, 17-0706WB, 9-8 (WB02)

6211 RA, Herbenusstraat 5-7, het uitvoeren van herstelwerkzaamheden aan de gevel, 17-1446WB, 11-8 (WB02)

6211 RL, Hoogfrankrijk 36, het herinrichten van de woning, 17-1403WB, 10-8 (WB02)

6212 GC, Jekerweg 52, het maken van een nieuwe erker en het vergroten van de bestaande dakkapel, 17-0792WB, 10-8 (WB02)

6212 XB, Mergelweg 103, het herinrichten van de woning en het plaatsen van een dakkapel, 17-1639WB, 10-8 (WB01)

6213 BE, Cannerweg 257, het realiseren van een voorzetgevel tegen de bestaande straatgevel, 17-1402WB, 14-8 (WB02)

6213 GD, Tongerseweg 335, het plaatsen van een erfafscheiding, 17-1042WB, 14-8 (WB08)

6214 XZ, Javastraat 25, het bouwen van een garage naast de woning, 17-1644WB, 13-8 (WB01)

6219 NB, Stuwweg 18, het legaliseren van de drijvende woning, 17-1651WB, 15-8 (WB01)

6219 NB, Stuwweg 26, het legaliseren van de drijvende woning, 17-1652WB, 15-8 (WB01)

6219 NB, Stuwweg 60, het legaliseren van de drijvende woning, 17-1653WB, 15-8 (WB01)

6221 **, Heugemerweg/Jonkheer Ruysstraat te Maastricht, AA093500388, 17-0160BM, 10-08 (BM05)

6221 BN, Stationsstraat 19, het plaatsen van stickers op de ramen en een lichtbak aan de gevel, 17-1357WB, 10-8 (WB02)

6221 BT, Stationsplein 5, het plaatsen van een bovengrondse meterkast, 17-1290WB, 9-8 (WB03)

6221 JP, Plein 1992 12, het aanbouwen van een glazen pui, 17-1655WB, 15-8 (WB01)

6221 SE, Wim Duisenbergplantsoen 27, het aanpassen van de brandcompartimentering en het maken van een sparing in de vloer tussen laag 2 en 3, 17-1341WB, 10-8 (WB03)

6224 EN, Burgemeester van Oppenstraat 1B en 11B en Burgemeester Pijlsstraat 29B en 37B, het versterken van 4 stuks uitkragende balkons, 17-1318WB, 11-8 (WB03)

6224 JB, Scharnerweg 69, het maken van een uitbouw aan de achterzijde van de woning, 17-1642WB, 11-8 (WB01)

6224 JC, Scharnerweg 103 te Maastricht, AA093501844, 17-0133BM, 19-06 (BM03)

6224 KA, Nassaulaan 2E, het legaliseren van de kamerverhuur, 17-1632WB, 14-8 (WB02)

6224 KA, Nassaulaan 2E, het legaliseren van de kamerverhuur, 17-1632WB, 9-8 (WB01)

6225 ED, Ambyerstraat Noord 169A, het kappen van een boom, 17-1557WB, 15-8 (WB02)

6225 ET, Ambyerveld Regenboogschotel 5 "kavel 28", het bouwen van een nieuwbouwwoning Ambyerveld, 17-1393WB, 14-8 (WB02)

6225 KD, Oofthegge 10, het bouwen van een stal, 17-1638WB, 10-8 (WB01)

6227 RN, Haspengouw 2–2A–2B, het realiseren van een brandscheiding voor een gesplitste woning, 17-1114WB, 3-8 (WB02)

6227 XV, Oude Molenweg 30, het aanbouwen van een erker, het vervangen van 2 gevelkozijnen en het aanpassen van het terras voorgevel, 17-1098WB, 15-8 (WB02)

6228 **, op diverse locaties in De Heeg, het kappen van bomen, 17-1611WB, 11-8 (WB02)

6228 GW, Heyedaal 12, het kappen van een eikenboom, 17-1648WB, 15-8 (WB01)

Verklaring van decategorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB08   Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

BM03   Melding ernst en spoed ingediend (evt. inclusief saneringsplan) inzake de Wet bodembescherming

BM05   Melding ingediend saneringsplan inzake de Wet bodembescherming

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie BM03, BM05: Melding wordt ter kennisname gepubliceerd. Hierop kan niet

formeel gereageerd worden. Melding ligt ook niet ter inzage.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.