Bekendmakingen week 35

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2017 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 CB, Kleine Gracht 30, het renoveren van de dakgoot, het plaatsen van een stalen rolhek en het plaatsen van een lichtbak, 17-1701WB, 22-8 (WB01)

6211 CK, Markt 30, het plaatsen van terrasschotten, het aanbrengen van 7 heaters en het verdoeken van de terrasschermen, 17-1057WB, 18-8 (WB02)

6211 CT, Grote Staat 23-25, het herinrichten van de panden, 17-1257WB, 16-8 (WB03)

6211 EP, Mariastraat 21, het legaliseren van de kamerverhuur, 17-1661WB, 16-8 (WB01)

6211 ER, Jodenstraat 32, het beletteren van de ramen en op de frontplaat boven de entree, 17-0187WB, 22-8 (WB17)

6211 GW, Heggenstraat 9, het renoveren van het bestaande dak, 17-1523WB, 21-8 (WB03)

6211 LE, Vrijthof 47, het verplaatsen van brandscheidingen, 17-1035WB, 16-8 (WB02)

6211 LX, Polvertorenstraat 5, het uitbreiden van het woonhuis inclusief het plaatsen van zonnepanelen en het aanleggen van een zwembad, 17-1052WB, 18-8 (WB02)

6211 ME, Tapijnkazerne 22, het slopen van gebouw Y, 17-1250WB, 22-8 (WB02)

6211 PE, Brusselsestraat 16 B02, het legaliseren van de bestaande patio-overkapping en kamerverhuur, 17-1241WB, 22-8 (WB02)

6211 PJ, Brusselsestraat 136, het legaliseren van de kamerverhuur, 17-1664WB, 16-8 (WB01)

6211 PS, Zakstraat 1, het legaliseren van de kamerverhuur, 17-1665WB, 16-8 (WB01)

6211 ST, Grote Gracht 59, het legaliseren van 3 woningen, 17-1099WB, 18-8 (WB02)

6211 TA, Helmstraat 2C 01, het inpandig renoveren van het appartement, 17-1311WB, 21-8 (WB02)

6212 AE, Lage Kanaaldijk 11, het verbouwen van het pand, 17-0736WB, 17-8 (WB03)

6212 AK, Lage Kanaaldijk 90A, het kappen van 10 dennenbomen, 17-1697WB, 21-8 (WB01)

6212 BP, Glacisweg 2A, het plaatsen van 31 prefab garageboxen, 17-1695WB, 21-8 (WB01)

6212 GK, Jekerschans 64, het uitbreiden van de woning, 17-1355WB, 18-8 (WB02)

6213 EG, Médoclaan 180, het wijzigen van de entreeluifel, 17-1659WB, 16-8 (WB01)

6213 EG, Médoclaan 184, het wijzigen van de entree overkapping, 17-1660WB, 16-8 (WB01)

6213 EG, Médoclaan 188, het wijzigen van de overkapping van de entree, 17-1658WB, 16-8 (WB01)

6213 HE, Pletzersstraat 15, het wijzigen van de constructie, 17-1144WB, 18-8 (WB03)

6213 KB, Vlijtingerbank 32, het kappen van een boom, 17-1684WB, 21-8 (WB01)

6214 BH, Tongerseplein 10, het plegen van kleine interne aanpassingen, 17-1187WB, 18-8 (WB02)

6214 PB, Sint Annadal 17G, het legaliseren van kamerverhuur, 3 kamers, 17-1415WB, 16-8 (WB03)

6216 TR, Klokbekerstraat 74, het wijzigen van de bestemming garage naar kapsalon, 17-1337WB, 17-8 (WB03)

6217 **, Lage Fronten, het consolideren van het verdedigingswerk en het realiseren van twee passages, 17-1430WB, 16-8 (WB03)

6217 HB, Brusselseweg 284, het kappen van 1 boom, 17-1688WB, 21-8 (WB01)

6217 NH, Frans van de Laarplein, het kappen van 2 bomen, 17-1620WB, 17-8 (WB02)

6217 VX, Tamboerijnstraat 40, het verbouwen van het pand en het aanbrengen van reclame, 17-1704WB, 22-8 (WB01)

6219 BM, Jachthoornstraat 47, het uitbreiden van de verdieping van het woonhuis, 17-1696WB, 21-8 (WB01)

6219 NB, Stuwweg 10, het legaliseren van de drijvende woning, 17-1699WB, 22-8 (WB01)

6219 NB, Stuwweg 12, het legaliseren van de drijvende woning, 17-1671WB, 17-8 (WB01)

6219 NB, Stuwweg 38, het verplaatsen van de drijvende woning van Stuwweg 60 naar Stuwweg 38, 17-1685WB, 21-8 (WB01)

6219 NB, Stuwweg 48, het legaliseren van de drijvende woning, 17-1679WB, 21-8 (WB01)

6219 NT, Sortieweg 75, het vervangen van de handelsreclame, 17-1450WB, 16-8 (WB03)

6221 **, Remalunet, Kristallunet en Avenue Céramique te Maastricht, NZ093501526, 17-0153BM, 01-08 (BM01a)

6221 VD, Baron van Hövellstraat 75, het legaliseren van de woningsplitsing en de kamerverhuur, 17-1691WB, 21-8 (WB01)

6222 **, Willem Alexanderweg - Karveelweg, het uitoefenen van bedrijfsactiviteiten, zijnde (primair) groothandel met ondergeschikte nevenactiviteit detailhandel, 17-1687WB, 21-8 (WB01)

6222 NR, Kotterweg 10, het oprichten van een groothandel in verf, verfwaren en aanverwante artikelen, 17-1567WB, 18-8 (23)

6222 NX, Schoenerweg 45, het industrieel vervaardigen of bewerken van voedingsmiddelen en dranken, 17-1447WB, 21-8 (23)

6222 PG, Weert 9, het kappen van bomen, 17-1501WB, 17-8 (WB02)

6223 EA, Baron de Rosenstraat 47, het kappen van 3 coniferen, 17-1668WB, 16-8 (WB01)

6224 EN, Burgemeester van Oppenstraat 1B en 11B en Burgemeester Pijlsstraat 29B en 37B, het versterken van 4 stuks uitkragende balkons, 17-1318WB, 17-8 (WB02)

6225 ER, Hagenstraat 16A, het kappen van een fruitboom, 17-1686WB, 21-8 (WB01)

6225 ER, Hagenstraat 16A, het kappen van een fruitboom, 17-1686WB, 22-8 (WB17)

6226 HG, Laan in den Drink 4, het uitbreiden van de kleedaccommodatie Sportpark Heer, 17-1368WB, 16-8 (WB03)

6226 NV, Withuisveld 15, het plaatsen van de bedrijfsnaam op de gevel, 17-1443WB, 18-8 (WB02)

6226 WZ, Gaspeldoorn 23, het kappen van bomen voor het vernieuwen van de tuin, 17-1682WB, 21-8 (WB01)

6228 GZ, Bornedaal 21, het bouwen van een carport, 17-1703WB, 22-8 (WB01)

6228 XX, Rijksweg 45, het legaliseren van 4 woningen, 17-1681WB, 21-8 (WB01)

6229 WP, Balsemienbeemd 57-59-61, het verbouwen van de drie zorgwoningen, 17-0876WB, 16-8 (WB02)

Verklaring van decategorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB17   Verleende omgevingsvergunning na bezwaarprocedure

BM01a  Melding in het kader van het Besluit Uniforme sanering – tijdelijk uitplaatsen verontreiniging

23        Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB17: Belanghebbenden kunnen een beroepschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit ter is bekendgemaakt. Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het beroep. U moet het beroepschrift richten aan: de rechtbank Limburg, bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor een dergelijk beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is ook griffierecht verschuldigd.

Categorie BM01(a): Melding wordt ter kennisname gepubliceerd. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Melding ligt ook niet ter inzage.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.