Bekendmakingen week 36

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB, 07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2018 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 KC, Sint Hubertuslaan 21A, het legaliseren van de wooneenheden, 18-1907WB, 29-8 (WB01)

6211**, Lindenkruis, het bouwen van 6 patiowoningen en 6 appartementen (fase 3.4), 18-0725WB, 23-8 (WB02)

6211**, Sphinxkwartier, het plaatsen van een tijdelijk verkoopbord voor verkoop woningen, 18-1880WB, 28-8 (WB01)

6211**, Sphinxterrein, ontwerpbesluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder voor de nieuwbouw van diverse bouwblokken, 07-09 (36a)

6211CC, van Hasseltkade 16A-16B-16C, het splitsen van het pand in 4 zelfstandige woningen, 18-0072WB, 29-8 (WB02)

6211EM, Hoenderstraat 20, het vestigen van een afhaal- en bezorglocatie waar geconsumeerd kan worden, 18-1412WB, 28-8 (WB02)

6211EN, Kesselskade 61, het legaliseren van de al aanwezige terrasheaters en een terrasscherm, 18-1358WB, 28-8 (WB03)

6211GB, Stokstraat 35, het aanbrengen van gevelreclame, 18-1858WB, 24-8 (WB01)

6211GN, Wolfstraat 22, het aanbrengen van reclame-uitingen, 18-1871WB, 27-8 (WB01)

6211GV, Platielstraat 3-5, het wijzigen van een kozijn en het aanbrengen van 3 terrasheaters aan de gevel, 18-1375WB, 28-8 (WB03)

6211GW, Bredestraat 8-10 en Heggenstraat 13, het aanbrengen van gevelverlichting, 18-1478WB, 29-8 (WB03)

6211HE, Onze-Lieve-Vrouweplein 26, het verbouwen van het pand, inclusief het plaatsen van een nieuwe glaskap aan de achterzijde van het pand, 18-1854WB, 23-8 (WB01)

6211JK, Looiersgracht 3, het intern verbouwen van het pand en het vernieuwen van de pui aan de achterzijde, 18-1703WB, 23-8 (WB02)

6211ST, Grote Gracht 47, het slopen van de brandschade (fase 1) en herbouwen gesloopte (fase 2), 18-1869WB, 27-8 (WB01)

6211SX, Grote Gracht 40, het starten van een bedrijf, 17-2522WB, 23-8 (23)

6212BN, Glacisweg 67-67A, het realiseren van 5 appartementen, 18-1537WB, 28-8 (WB02)

6212NA, Lage Kanaaldijk 115, het verondiepen van de natuurplas ENCI-groeve, 18-1616WB, 28-8 (WB02)

6212NE, Zonnebergweg 10, het restaureren en isoleren van de vloer in de eetkamer, 18-1878WB, 27-8 (WB01)

6212XV, Sint Pietersluisweg 41, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van het woonhuis, 18-1216WB, 28-8 (WB03)

6213BV, Aramislaan 82, het kappen van 3 bomen, 18-1813WB, 28-8 (WB08)

6213HE, Pletzersstraat 11A, het legaliseren van de overkappingen, 18-1894WB, 29-8 (WB01)

6213HE, Pletzersstraat 11A-B, het legaliseren van een buitenberging en het kappen van een boom, 18-1896WB, 29-8 (WB01)

6213HH, Pletzersstraat 10B, het plegen van onderhoud via schilderwerkzaamheden, 18-1865WB, 26-8 (WB01)

6213HH, Pletzersstraat 10C, het plegen van onderhoud via schilderwerken, 18-1866WB, 26-8 (WB01)

6214AJ, Brandenburgerweg 31, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 18-1903WB, 29-8 (WB01)

6214AL, Volksplein 4, het opnieuw metselen van de tuinmuur inclusief een nieuwe fundering, 18-1887WB, 28-8 (WB01)

6214SV, Ruttensingel 166, het kappen van 2 coniferen, 18-1833WB, 29-8 (WB02)

6216BS, Via Regia 123B, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 18-1882WB, 28-8 (WB01)

6216GK, Het Wilhelmus 2, een aanvraag vergunning brandveilig gebruik, 18-1430WB, 28-8 (WB07)

6216GK, Het Wilhelmus 30A, aanvraag omgevingsvergunning brandveilig gebruik Hotel Resort Maastricht, 18-0922WB, 6-9 (WB05)

6221AV, Sint Maartenslaan 9-11-13-15, het aanbrengen van verlichting - doosletters - uithangbakken, 18-1536WB, 28-8 (WB03)

6221CA, Alexander Battalaan 27, het legaliseren van de woning, 18-1867WB, 26-8 (WB01)

6221CC, Alexander Battalaan 77, het realiseren van een aanbouw aan de achterzijde van het pand en het renoveren van het woonhuis, 18-1855WB, 23-8 (WB01)

6221CE, Alexander Battalaan 58, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 18-1900WB, 29-8 (WB01)

6223**, kruisende rioolwateroverstort in Borgharen, het rooien van de overstort in de dijk te Borgharen, 18-1875WB, 27-8 (WB01)

6223BE, Schoolstraat 8, het verbouwen van de horecaruimte, 18-1836WB, 23-8 (23)

6223BJ, Kasteelstraat 4, het restaureren van de kademuren van Kasteel Borgharen, 18-1468WB, 6-9 (WB05)

6224**, tussen Prof. Cobbenhagenstraat - Voltastraat en Prof. Quixstraat - Schepen Roosenstraat, het kappen van 82 bomen, 18-1519WB, 23-8 (WB02)

6224JA, Scharnerweg 1, een tijdelijke vergunning voor het handhaven van de kantoorfunctie op de begane grond, 18-1145WB, 28-8 (WB02)

6224JJ, Scharnerweg 82A, het wijzigen van de bestemming winkelpand naar horeca categorie 2 zonder alcohol, 18-1874WB, 27-8 (WB01)

6224XD, Burgemeester Bauduinstraat 82, het tijdelijk vestigen van kamergewijze verhuur voor project Match, 18-1870WB, 27-8 (WB01)

6225KB, Appelhegge 33, het plaatsen van schuttingen met gemetselde pilaartjes in plaats van coniferenhaag, 18-1497WB, 29-8 (WB08)

6226AE, Koning Clovisstraat 1, het legaliseren van de woning, 18-1877WB, 27-8 (WB01)

6226NK, Bemelergrubbe 7, het renoveren van een bijeenkomstgebouw, 18-1228WB, 28-8 (WB02)

6227AC, Akersteenweg 114, het plaatsen van nieuwe handelsreclame, 18-1410WB, 28-8 (WB02)

6227SZ, Veldstraat 12A, het legaliseren van de splitsing van een pand in 4 zelfstandige wooneenheden met fietsenstalling en bergingen, 18-1904WB, 29-8 (WB01)

6227XC, Schout Stasstraat 19, het verwijderen van asbestgolfplaten en het realiseren van een nieuw plat dak, 18-1864WB, 25-8 (WB01)

6229**, Habitatsingel/Dassenburcht, het nieuw bouwen van een bedrijfspand, 18-1580WB, 29-8 (WB03)

6229BD, Oude Maasstraat 76A en 76B, het legaliseren van de woningsplitsing, 18-1883WB, 28-8 (WB01)

6229GX, Leuvenlaan 35, het plaatsen van 2 tijdelijke klaslokalen, 18-1331WB, 28-8 (WB07)

Verklaring van decategorieën

WB01 Aanvraag omgevingsvergunning

WB02 Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03 Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB05 Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure

WB07 Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure zonder zienswijzen en zonder wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit

WB08 Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

23 Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

36a Ontwerpbesluit tot vaststelling van een hogere grenswaarde op grond van de Wet Geluidhinder

 

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

 

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

 

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

 

Categorie WB05: Deze plannen liggen vanaf 7 september 2018 zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Iedereen kan binnen de inzagetermijn schriftelijk of mondeling zijn zienswijze kenbaar maken. Deze zienswijze moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen de zienswijze is gericht, het registratienummer van het ontwerpbesluit, de inhoud van de zienswijze. U moet de zienswijze richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht.

 

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

 

Categorie 36a: Dit ontwerpbesluit tot vaststelling van een hogere geluidgrenswaarde ligt vanaf 7 september 2018 zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Degenen wier belang rechtstreeks bij dit ontwerpbesluit is betrokken, kunnen binnen de inzagetermijn schriftelijk of mondeling hun zienswijze kenbaar maken. Deze zienswijze moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen de zienswijze is gericht, het registratienummer van het ontwerpbesluit, de inhoud van de zienswijze. U moet de zienswijze richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de heer E. Smeets, telefoonnummer (043) 350 45 95.

 

 

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.