Bekendmakingen week 37

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2017 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 CJ, Markt 20, het legaliseren van de kamerverhuur, 17-1758WB, 30-8 (WB01)

6211 CW, Grote Staat 34, het wijzigen van de reclame, het plegen van onderhoud (schilderwerk) en het repareren van gebroken ruiten, 17-1764WB, 31-8 (WB01)

6211 EB, Sporenstraat 5, het reinigen van de gevel, 17-1781WB, 4-9 (WB01)

6211 HV, Maastrichter Heidenstraat 2B, het legaliseren van de wijziging van kantoorfunctie naar functie van vakantiewoning, 17-1412WB, 31-8 (WB03)

6211 LG, Papenstraat 8, het wijzigen van de bestemming van kantoor naar kamergewijze verhuur, 17-1789WB, 5-9 (WB01)

6211 PD, Brusselsestraat 117, het restaureren van het stucwerk van de kopgevel, 17-1588WB, 4-9 (WB02)

6211 SE, Batterijstraat 21C, het verbouwen van de woning, 17-0858WB, 1-9 (WB03)

6212 XN, Parkweg 20, bevestiging maximum aantal gehuisveste personen (250) AZC, 16-1816WB, 31-8 (WB40)

6213 CR, Porthoslaan 2, het verbreden van de bestaande inrit, 17-1792WB, 5-9 (WB01)

6213 CW, Castelmorelaan 46, het kappen van 1 boom met 5 houtopstanden, 17-1788WB, 4-9 (WB01)

6215 SK, Romeinsebaan 200, het realiseren van een tijdelijke stal, 17-1777WB, 4-9 (WB01)

6216 XB, Silexstraat 41, brandveilig gebruik, 17-0688WB, 30-8 (WB07)

6217 CR, Clavecymbelstraat 31 33, een aanvraag omgevingsvergunning voor het laten plaatsen van reclame, 17-1754WB, 30-8 (WB01)

6218 AH, Aamruwe 1, het kappen van 2 coniferen in de zijtuin, 17-1775WB, 1-9 (WB01)

6221 BS, Spoorweglaan 2, Stationsstraat 5 en 5A, het uitbreiden van het Kaboom hotel, 17-1461WB, 5-9 (WB03)

6221 BT, Stationsplein 29, het plaatsen van een smoorspoelenbakvulinstallatie in hal A - 2017-204496, 17-1737WB, 7-9 (WB02)

6221 CC, Alexander Battalaan 79, het wijzigen van de bestemming kantoor in wonen op de begane grond, 17-1759WB, 30-8 (WB01)

6221 CR, Hoogbrugstraat 32, het herinrichten van de winkel, 17-1321WB, 30-8 (WB03)

6221 ED, Wycker Brugstraat 40, het wijzigen van de winkelfunctie in horeca categorie 2, 17-1244WB, 30-8 (WB03)

6221 EM, Wycker Pastoorstraat 5 en 6, het verbouwen van het pand, 17-1780WB, 4-9 (WB01)

6221 EN, Oeverwal 8A, het realiseren van een microbrouwerij, 17-1676WB, 5-9 (23)

6221 GA, Stenenwal 31, het aanbrengen van een onderwaterbron, 17-1799WB, 5-9 (WB01)

6221 KX, Avenue Ceramique 155, het wijzigen van het entreekozijn, 17-1747WB, 30-8 (WB01)

6221 VG, Baron van Hövellstraat 42, het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning, 17-1760WB, 30-8 (WB01)

6222 NC, Willem Alexanderweg 6A, het uitoefenen van bedrijfsactiviteiten, zijnde (primair) groothandel met ondergeschikte nevenactiviteit detailhandel, 17-1687WB, 30-8 (WB02)

6222 NM, Ankerkade 198, het realiseren van een ontsluitingsweg Sluisterterrein Oost, 17-1784WB, 4-9 (WB01)

6222 NT, Galjoenweg 81, het oprichten van een bedrijf voor handel en reparatie van personenauto’s en lichte bedrijfsauto’s, 17-1219WB, 4-9 (23)

6224 JR, Regentesselaan 2, een aanvraag gebruiksvergunning, 16-2079WB, 4-9 (WB07)

6224 LR, Prinsenlaan 14, het verwijderen van de draagmuur tussen keuken en woonkamer, 17-1786WB, 4-9 (WB01)

6225 AP, Longinastraat 35, het uitbreiden van de woonkamer en het maken van een hobbyruimte achter de garage, 17-1757WB, 30-8 (WB01)

6226 CA, Mockstraat 49, het kappen van 1 boom, 17-1800WB, 5-9 (WB01)

6227 AN, Demertstraat 63, het legaliseren van de buitentrap, 17-1791WB, 5-9 (WB01)

6227 HM, Breemakkergaard 10, het uitbreiden van het woonhuis, 17-1787WB, 4-9 (WB01)

6228 **, bij Roserije 131C, het kappen van 1 boom, 17-1769WB, 31-8 (WB01)

6228 JK, Welsdaal 45, een verzoek tot het kappen van een boom, 17-1748WB, 30-8 (WB01)

6228 SH, Hoogbosch 3, het renoveren en uitbreiden van de bestaande woning, 17-1434WB, 30-8 (WB02)

6229 PM, Watermolen 39, het plegen van nieuwbouw van het afgebrand KCA depot, 17-1771WB, 31-8 (WB01)

6229 PP, Slagmolen 2, het legaliseren van een al aangebrachte vloeistofdichte vloer, het uitbreiden van deze vloeistofdichte vloer en tijdelijke op- en overslag en ontwatering van rkg-slib in containers op deze vloeistofdichte vloer, 17-1746WB, 30-8 (WB01)

Verklaring van decategorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB07   Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure zonder zienswijzen en zonder wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit

WB40   Beslissing op bezwaar (gewijzigde motivering van de vergunning)

23        Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.  Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB07: Tegen dit besluit is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Categorie WB40:  Degenen wier belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken kunnen een beroepschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het beroep. U moet het beroepschrift richten aan: de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 940, 6040 AZ Roermond. Voor een dergelijk beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is ook griffierecht verschuldigd.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.