Bekendmakingen week 37

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB, 07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2018 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 AV, Boschstraat 69-71, het aanbrengen van verlichting en reclame op de buitengevels, 18-1255WB, 4-9 (WB08)

6211 CC, van Hasseltkade 17, het verbouwen van de werkplaats in 7 zelfstandige woningen, 18-0092WB, 30-8 (WB02)

6211 CC, van Hasseltkade 18, het herinrichten van het pand met 4 zelfstandige woningen, 18-0085WB, 30-8 (WB02)

6211 EG, Muntstraat 13, het aanbrengen van een nieuwe gevelreclame en pui, 18-1609WB, 4-9 (WB03)

6211 EH, Muntstraat 39-41, het verwijderen van de sprinklerinstallatie en het optimaliseren van de brandcompartimenten, 18-1911WB, 30-8 (WB01)

6211 EN, Kesselskade 61, het legaliseren van de al aanwezige terrasheaters en een terrasscherm, 18-1358WB, 5-9 (WB02)

6211 EX, Het Bat 2, het plaatsen van een parasol, 18-1968WB, 5-9 (WB01)

6211 GT, Sint Amorsplein 6, het vervangen van een deel van de dakplaten voor van de dakdoorvoeren, 18-1909WB, 30-8 (WB01)

6211 HT, Cortenstraat 2 en 2B, het verwijderen van de illegaal geplaatste markiezen en het aanbrengen van 2 zonneschermen, terrasverwarming en verlichtingsarmaturen, 18-1470WB, 4-9 (WB03)

6211 LS, Abtstraat 10, het restaureren van de poort, 18-1927WB, 31-8 (WB01)

6211 NX, Kommel 15, het verbouwen van 2 monumentale achterhuizen tot fysiotherapiepraktijk (wijziging verleende vergunning 07-0208B), 18-1123WB, 4-9 (WB03)

6211 RB, Herbenusstraat 87, het kappen van 2 coniferen en 2 terugplaatsen op een andere plaats, 18-1940WB, 3-9 (WB01)

6211 TC, Keizer Karelplein 18, het gebruik van 2 kamers voor guesthouse, 18-1224WB, 30-8 (WB02)

6212 GE, Jekerweg 116, het renoveren van het woonhuis, 18-1958WB, 4-9 (WB01)

6214 PB, Sint Annadal 20P, het wijzigen van de woning in kamerverhuur, 18-1447WB, 30-8 (WB02)

6216 BM, Veldspaatstraat 29, het realiseren van een dakkapel, 18-1961WB, 4-9 (WB01)

6216 BV, Via Regia 143C, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 18-1685WB, 30-8 (WB02)

6216 VZ, Opalinestraat 104-106-116-120-122-128, het versterken van de balkons, 18-1960WB, 4-9 (WB01)

6217 KP, Victor de Stuersstraat 15-17, het kappen van een boom, 18-1915WB, 30-8 (WB01)

6218 AV, Malbergsingel 74, het wijzigen van de entreepui, 18-1965WB, 5-9 (WB01)

6218 ER, Alde Caerteruwe 13, het verbouwen van de woonwagen, 18-1647WB, 30-8 (WB02)

6218 RM, Vizierruwe 16, het plaatsen van een schutting, 18-1931WB, 2-9 (WB01)

6221 AK, Louis Loyensstraat 22A-22B01-22B02-22C, het legaliseren van de bouwkundige woningsplitsing (4 wooneenheden), 18-1256WB, 31-8 (WB02)

6221 BL, Wilhelminasingel 108-110, het verbouwen van het pand, 18-1939WB, 3-9 (WB01)

6221 BT, Stationsplein 29, het verrichten van nieuwe servicewerkzaamheden in hal C van de bedrijfshallen van NS - 2018-205083, 18-1794WB, 30-8 (WB02)

6221 CH, Lage Barakken 67, het verbouwen van de woning en het wijzigen van het woningaantal, 18-1937WB, 3-9 (WB01)

6221 CS, Hoogbrugstraat 42 en Bourgogneplein 40, het intern verbouwen en bestemmingswijziging van het Martinushuis, 18-1245WB, 5-9 (WB02)

6221 EB, Wycker Brugstraat 27 en Wycker Grachtstraat 3B01-3B02-3B03, het wijzigen van de bestemming winkel, wonen en industrie naar horeca en winkel, 18-1389WB, 4-9 (WB03)

6221 JP, Plein 1992 1, het uitbreiden van het hotel met 30 executive kamers, 18-1543WB, 5-9 (WB03)

6222 AM, Mariënwaard 61, het renoveren/verbouwen van een monumentaal pand, 18-0186WB, 30-8 (WB06)

6222 NC, Willem Alexanderweg 6B, het aanbrengen van reclame op het pand, 18-1566WB, 31-8 (WB08)

6222 NP, Hoekerweg 66, het aanpassen van de voorgevel en rechter zijgevel en het doen van een interne verbouwing, 18-1928WB, 31-8 (WB01)

6224 **, Tillystraat, Mondragonstraat en Stadhouderstraat ongenummerd, het kappen van 35 bomen, 18-1950WB, 4-9 (WB01)

6224 LM, Waldeck Pyrmontstraat 47, het kappen van een vlierbes, 18-1917WB, 30-8 (WB01)

6224 TK, Stadhoudersstraat tussen 9C-37 en overzijde, het bouwen van grondgebonden woningen (blok 2A, 2C en 3), 18-1924WB, 31-8 (WB01)

6224 TL, Stadhoudersstraat, Tillystraat uitgezonderd 2-32, Morsestraat 1-1b, Czaar Peterstraat tussen 18-30, het bouwen van gestapelde en grondgebonden woningen (blok 1, 2B, 4 tot en met 7), 18-1922WB, 31-8 (WB01)

6225 ES, Kelten 36 - Ambyerveld kavel 8, het bouwen van een nieuwbouwwoning, 18-1544WB, 31-8 (WB02)

6226 AZ, Ambyerstraat Zuid 60B, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 18-1946WB, 3-9 (WB01)

6226 GK, Dampstraat 8, het wijzigen van de bestemming, 18-1947WB, 4-9 (WB01)

6226 GN, Raadhuisplein 1, het aanbrengen van namen van stichtingen op de gevel, 18-1949WB, 4-9 (WB01)

6226 VV, Pastoor Jacobsweg 1, het bouwen van een stilteruimte, 18-1913WB, 30-8 (WB01)

6227 **, Philipsweg, het plaatsen van een hekwerk om een tijdelijk luchtmeetstation zuidelijke tunnelmond A2, 18-1602WB, 3-9 (WB03)

6227 ED, Ellecuylgaard 59, het wijzigen van de bestemming garage naar bedrijfsruimte, 18-1926WB, 31-8 (WB01)

6227 RM, Haspengouw 201, het bouwen van een woonwagen, 18-1539WB, 31-8 (WB02)

6227 XT, Oude Molenweg 31, het aanpassen van de gevel en een constructiewijziging, 18-1923WB, 31-8 (WB01)

6228 **, Stellendaal, het kappen van 1 boom, 18-1914WB, 30-8 (WB01)

6229 RB, Rekoutweg 1, het verlengen van de tijdelijke huisvesting met kantoorfunctie, 18-1918WB, 30-8 (WB01)

Verklaring van decategorieën

WB01 Aanvraag omgevingsvergunning

WB02 Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03 Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB06 Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure met zienswijzen en/of met wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit

WB08 Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB06: Dit besluit ligt vanaf 14 september zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Tegen dit besluit kan binnen zes weken, ingaande de dag nadat het ter inzage ligt, beroep worden ingesteld door: degenen die een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebben ingediend; belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit; belanghebbenden die willen opkomen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht. Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het beroep. U moet het beroepschrift richten aan: de rechtbank Limburg, bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor een dergelijk beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is ook griffierecht verschuldigd. Dit besluit treedt in werking na het verstrijken van de beroepstermijn tenzij een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.