Bekendmakingen week 38

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2017 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 AX, Boschstraat 64, het opstellen van maatwerkvoorschriften, 17-1580WB, 7-9 (28)

6211 RV, Capucijnengang 59A, het vervangen van het voegwerk en schilderwerk hout, 17-1417WB, 8-9 (WB03)

6212 CB, Sint Willibrordusstraat 10, het wijzigen van de bestemming pastoorswoning naar reguliere woonfunctie, 17-0554WB, 7-9 (WB02)

6212 EA, Plateauweg 5, het kappen van 1 lariksboom, 17-1814WB, 9-9 (WB01)

6212 ET, Luikerweg 3, het legaliseren van woningsplitsing naar 2 woningen en woningomzetting naar 4 wooneenheden voor studenten, 17-1145WB, 7-9 (WB02)

6212 XJ, Mergelweg 68, het uitbreiden van het woonhuis aan de achterzijde en het verhogen van de zij-oprit, 17-1529WB, 12-9 (WB02)

6212 XK, Mergelweg 208, het nieuw bouwen van een woonwagenwoning, 17-1428WB, 8-9 (WB02)

6212 XN, Parkweg 22-29, het deels verbouwen van de derde verdieping, 17-0382WB, 8-9 (WB02)

6212 XN, Parkweg 22-29, het oprichten van een centrum voor medische en esthetische behandelingen, 17-1309WB, 7-9 (23)

6213 HE, Pletzersstraat 15, het verbouwen van een schuur tot multifunctionele ruimte en kantoor, 17-1144WB, 8-9 (WB02)

6213 NE, Susserweg 1, het plaatsen van een zonwering en heaters aan de voorgevel van het pand, 17-0921WB, 6-9 (WB02)

6214 AC, Koningin Emmaplein 14A, het bouwen van een trap vanuit de woonkamer naar het souterrain, 17-1815WB, 9-9 (WB01)

6215 SK, Romeinsebaan 200, het realiseren van een tijdelijke stal voor 6 minipaarden, 17-1778WB, 8-9 (23)

6215 VJ, Viënnahof 10, het plaatsen van een nieuw kozijn aan de voorkant van het pand, 17-1808WB, 8-9 (WB01)

6217 KR, Victor de Stuersstraat 16, het renoveren van het dak, het saneren van het dakbeschot en het aanbrengen van 3 dakramen, 17-1810WB, 8-9 (WB01)

6221 AV, Sint Maartenslaan 21, het in gebruik hebben van de parkeergarage, 17-1779WB, 11-9 (23)

6221 BN, Stationsstraat 33A, het wijzigen van de bestemming souterrain in winkelfunctie en horecafunctie, 17-1242WB, 8-9 (WB02)

6221 BP, Stationsstraat 16A, het monteren van 2 lichtbakken, 17-1812WB, 8-9 (WB01)

6221 CD, Alexander Battalaan 24, het renoveren van de gevel, 17-1520WB, 7-9 (WB02)

6221 EN, Oeverwal 8A, het realiseren van een microbrouwerij, 17-1431WB, 12-9 (WB02)

6222 AA, Borgharenweg 160, AA093500092, 17-0179BM, 4-9 (BM07)

6222 NR, Kotterweg 21, het uitbreiden van de locatie in het naastgelegen gebouw, 17-1326WB, 11-9 (23)

6222 NT, Galjoenweg 79, het wijzigen van de opslag van gevaarlijke stoffen, 17-1365WB, 7-9 (23)

6224 CP, President Rooseveltlaan 217 en overige, AA093502151, 17-0171BM, 31-08-2017 (BM07)

6225 EH, Ambyerstraat Noord 108, het plaatsen van nieuwe dakramen en gevelkozijnen, 17-1804WB, 7-9 (WB01)

6225 XX, Olympiaweg 81, het uitbreiden met een extra kleed- en doucheruimte en extra materiaalberging, 17-1822WB, 11-9 (WB01)

6226 BA, Bergerstraat 69, het wijzigen van de bestemming in kamergewijze verhuur en het aanbrengen van rookmelders en brandblussers (gedeeltelijk verleend), 17-1602WB, 6-9 (WB02)

6226 CC, Mockstraat 36-38, het plaatsen van 6 lichtmasten van 12 meter hoog voor ledverlichting voor 4 tennisbanen, 17-1772WB, 6-9 (23)

6226 NB, Vijverdalseweg 1, het plaatsen van 3 vlaggenmasten, 17-1592WB, 12-9 (WB08)

6227 XV, Oude Molenweg 8, het kappen van een boom, 17-1816WB, 10-9 (WB01)

6227 XW, Oude Molenweg 70, het plaatsen van een dakkapel op het achterdak, 17-1813WB, 8-9 (WB01)

Verklaring van decategorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB08   Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

BM07   Melding ingediend evaluatie en/of nazorgplan sanering inzake de Wet bodembescherming

23        Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

28        Besluit om maatwerkvoorschriften (milieu) ter uitwerking van de AMvB-voorschriften op te leggen

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08:Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt.Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.  Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie BM07: Melding wordt ter kennisname gepubliceerd. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Melding ligt ook niet ter inzage.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

Categorie 28: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.