Bekendmakingen week 38

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB, 07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2018 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 **, Polvertorenplein kavel 15, het realiseren van een garage en bovenwoning, 18-1980WB, 6-9 (WB01)

6211 **, Vrijthof ongenummerd, aanleg kabeltracé naar ondergrondse putkasten, 18-1974WB, 6-9 (WB01)

6211 CL, Markt 67, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 18-1028WB, 7-9 (WB02)

6211 CT, Grote Staat 29, het uitbreiden van het brandcompartiment begane grond en 1e verdieping door toevoegen magazijnen aan verkoopruimte, 18-1656WB, 7-9 (WB02)

6211 HH, Onze Lieve Vrouwewal 9, een verzoek om toestemming voor een galerie aan huis, 17-2474WB, 16-8 (WB17)

6211 LP, Tongersestraat 40, het intern verbouwen van het bestaande horecapand (restaurant)., 18-1599WB, 11-9 (WB03)

6211 LX, Polvertorenplein 2, het verbouwen van de begane grond -2 en -1 naar 2 woningen + kantoor, 18-2000WB, 11-9 (WB01)

6211 LX, Polvertorenstraat 4, het realiseren van 71 appartementen met 320 parkeerplaatsen stallingsgarage, 18-0734WB, 12-9 (WB02)

6211 TD, Oude Tweebergenpoort 8B, het plaatsen van een nieuw interieur in het horeca gedeelte en het plaatsen van een keuken in de kelder, 18-2003WB, 12-9 (WB01)

6211 XX, Petrus Regoutplein 1F02, het realiseren van een kantoorfunctie op de 5e verdieping van het Eiffelgebouw (binnenplanse afwijking) en de bouw van een interieur, 18-1287WB, 11-9 (WB02)

6211 XX, Petrus Regoutplein 2, het vestigen van een voedingswinkel op de begane grond van het Eiffelgebouw, 18-1999WB, 11-9 (WB01)

6212 XV, Sint Pietersluisweg 41, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van het woonhuis, 18-1216WB, 12-9 (WB02)

6213 EW, Chambertinlaan 16, het kappen van 6 bomen, 18-1984WB, 8-9 (WB01)

6213 KB, Vlijtingerbank 6-8, het kappen van 1 boom, 18-1989WB, 10-9 (WB01)

6215 GJ, Vergiliushof 39B, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 18-1281WB, 6-9 (WB02)

6215 JD, Zutendaallaan 7, het realiseren van een kapsalon in een garage, 18-2002WB, 11-9 (WB01)

6216 EC, Keurmeestersdreef 101A-119A , het vervangen van de luifel boven de winkels, 18-1371WB, 12-9 (WB08)

6216 EC, Keurmeestersdreef 111A, het plaatsen van een condensor op het dak, 18-1188WB, 12-9 (WB08)

6217 JL, Antoon van Elenstraat 75, het plaatsen en vergroten van een dakkapel in de voorgevel en achtergevel, 18-1582WB, 6-9 (WB03)

6217 KD, Statensingel 56, het kappen van 1 appelboom, 18-1986WB, 9-9 (WB01)

6217 KP, Victor de Stuersstraat 15-17, het kappen van 1 boom, 18-1915WB, 11-9 (WB02)

6217 NX, Robert Graaflandlaan 7, het wijzigen van de bestemming voor kamerverhuur, 18-1992WB, 10-9 (WB01)

6218 GG, Raffineursdonk 40, het realiseren van 2 dakkapellen, 18-2007WB, 12-9 (WB01)

6219 AA, Bosscherweg 163, besluit vaststellen hogere grenswaarde Wet geluidhinder voor de uitbreiding van de woning, 06-07 (36c)

6219 NP, Brusselseweg 700, het plegen van revisiewerkzaamheden en het uitbreiden van de vlamoven, 18-1983WB, 7-9 (WB01)

6221 AV, Sint Maartenslaan 11, het kappen van 1 Esdoorn, 18-1790WB, 12-9 (WB02)

6221 BT, Stationsplein 20, het verplaatsen van buitendeuren en het opschuiven van een brandwerende scheiding en het plaatsen van 2 markiezen, 18-1182WB, 6-9, gedeeltelijk verleend (WB02)

6221 CN, Hoogbrugstraat 31, het plaatsen van een buitenunit airco-installatie op het dak, 18-1313WB, 11-9 (WB03)

6222 NL, Ankerkade 51, NZ093500011, 18-0180BM, 16-08 (BM03)

6224 **, Tillystraat, Mondragonstraat en Stadhouderstraat ongenummerd, het kappen van 35 bomen, 18-1950WB, 6-9 (WB02)

6224 JH, Scharnerweg 44A, het wijzigen van de pui voorgevel, 18-1994WB, 10-9 (WB01)

6224 KB, Nassaulaan 14E, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 18-1696WB, 6-9 (WB02)

6224 LD, Heerderweg 153, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 18-1701WB, 6-9 (WB02)

6224 LH, Heerderweg 120, het uitbreiden van de woonkamer over de bestaande bouw heen, 18-1985WB, 9-9 (WB01)

6224 LM, Waldeck Pyrmontstraat 47, het kappen van een vlierbes, 18-1917WB, 10-9 (WB02)

6225 EH, Ambyerstraat Noord 108, het verbouwen van het woonhuis met annex stal, 18-1995WB, 10-9 (WB01)

6225 KD, Oofthegge 8, het plaatsen/bouwen van een woonwagen, 18-1546WB, 11-9 (WB02)

6226 **, parkeerterrein aan achterzijde gebouw F Adelbert van Scharnlaan, het kappen van 3 esdoorns, 18-1973WB, 6-9, (WB01)

6226 GS, Burgemeester Cortenstraat 129, het kappen van 1 boom, 18-1978WB, 6-9 (WB01)

6226 HR, Akersteenweg 29, het kappen van 2 bomen, 18-1998WB, 11-9 (WB01)

6226 WS, Vuurdoorn 22, het kappen van 1 boom, 18-1990WB, 10-9 (WB01)

6227 AD, Akersteenweg 162, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 18-1981WB, 7-9 (WB01)

6227 BR, Dorpstraat 130, het legaliseren van de woningsplitsing, 18-0114WB, 10-9 (WB02)

6227 GT, Rabbelsgaard 18, het kappen van 1 boom, 18-1991WB, 10-9 (WB01)

6227 RR, Burghtstraat 11, ontwerpbesluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder voor 4 wooneenheden, 21.09 (36a)

6228 ** , Stellendaal, het kappen van 1 boom, 18-1914WB, 7-9 (WB02)

6228 **, Oeslingerbaan, een aanvraag ontheffing APV voor werkzaamheden A2, 18-1707WB, 12-9, (WB02)

6229 **, Habitatsingel/Dassenburcht, het nieuw bouwen van een bedrijfspand, 18-1580WB, 11-9, gedeeltelijk verleend (WB02)

6229 PP, Slagmolen 14, het aanbrengen van gevelreclame en het plaatsen van 6 vlaggenmasten op eigen grond, 18-2006WB, 12-9 (WB01)

6229 RC, Habitatsingel 29, het bouwen van een opslagloods, 18-1996WB, 10-9 (WB01)

Verklaring van decategorieën

WB01 Aanvraag omgevingsvergunning

WB02 Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03 Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB08 Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

WB17 Verleende omgevingsvergunning na bezwaarprocedure

BM03 Melding ernst en spoed ingediend (evt. inclusief saneringsplan) inzake de Wet bodembescherming

36a Ontwerpbesluit tot vaststelling van een hogere grenswaarde op grond van de Wet Geluidhinder

36c Besluit tot vaststelling van een hogere grenswaarde op grond van de Wet geluidhinder zonder zienswijzen en zonder wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB17: Belanghebbenden kunnen een beroepschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit ter is bekendgemaakt. Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het beroep. U moet het beroepschrift richten aan: de rechtbank Limburg, bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor een dergelijk beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is ook griffierecht verschuldigd.

Categorie BM03: Melding wordt ter kennisname gepubliceerd. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Melding ligt ook niet ter inzage.

Categorie 36a: Dit ontwerpbesluit tot vaststelling van een hogere geluidgrenswaarde ligt vanaf 21 september 2018 zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Degenen wier belang rechtstreeks bij dit ontwerpbesluit is betrokken, kunnen binnen de inzagetermijn schriftelijk of mondeling hun zienswijze kenbaar maken. Deze zienswijze moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen de zienswijze is gericht, het registratienummer van het ontwerpbesluit, de inhoud van de zienswijze. U moet de zienswijze richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de heer E. Smeets, telefoonnummer (043) 350 45 95.

Categorie 36c: Tegen dit besluit is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.