Bekendmakingen week 39

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2017 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 CR, Nieuwstraat 11, het renoveren van de dakkapellen en de dakgoot, 17-1565WB, 18-9 (WB03)

6211 CW, Grote Staat 34, het wijzigen van de reclame, het plegen van onderhoud (schilderwerk) en het repareren van gebroken ruiten, 17-1764WB, 15-9 (WB02)

6211 GW, Heggenstraat 9, het renoveren van het bestaande dak, 17-1523WB, 15-9 (WB02)

6211 HX, Hondstraat 16, het plaatsen van een serre, het vervangen van de kozijnen en plaatsen van 2 dakkapellen, 17-1832WB, 13-9 (WB01)

6211 KL, Bonnefantenstraat 2, het vervangen van het voegwerk van de kopgevel, 17-1574WB, 15-9 (WB02)

6211 LL, Tongersestraat 17, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 17-1649WB, 18-9 (WB02)

6211 LV, Aldenhofpark, het plaatsen van camerabeveiliging voor de Berenkuil, 17-1597WB, 18-9 (WB08)

6211 NK, Calvariestraat 54, het verbouwen van de kapsalon tot 2 zelfstandige woningen, 17-1271WB, 15-9 (WB02)

6211 NN, Sint Nicolaasstraat 6A, het omzetten van kamerverhuur in 2 woningen, 17-1411WB, 18-9 (WB03)

6211 PD, Brusselsestraat 131D, het legaliseren van de woningsplitsing en het maken van een loggia op de 3e verdieping, 17-1855WB, 15-9 (WB01)

6211 PH, Brusselsestraat 84, het (voornemen tot) intrekken van de verleende omgevingsvergunning, 17-1399WB, 15-9 (WB13)

6211 RZ, Achter de Barakken 3A tot en met 3C, het verbouwen van 1 woning naar 3 appartementen, 17-1869WB, 18-9 (WB01)

6212 BM, Glacisweg 37A, het verbouwen van de entree waardoor winkelruimte en bovenwoning van elkaar gescheiden worden, 17-1853WB, 15-9 (WB01)

6212 ND, Schutterijweg ongenummerd, AA093501518, 17-0183BM, 11-09 (BM05)

6212 XB, Mergelweg 105B, het uitbreiden van de garage, 17-1862WB, 18-9 (WB01)

6213 BH, Cannerweg 104, het intrekken van de vergunning (het realiseren van 2 appartementen en het bouwen van 2 grondgebonden woningen - 10-0137WB), 16-0728WB, 14-9 (WB13)

6213 CR, Porthoslaan 2, het verbreden van de bestaande inrit, 17-1792WB, 15-9 (WB02)

6213 CW, Castelmorelaan 46, het kappen van 1 boom met 5 houtopstanden, 17-1788WB, 19-9 (WB02)

6213 GS, Dauphinélaan 17, het aanleggen van een inrit naast de woning in de tuin, 17-1840WB, 14-9 (WB01)

6214 PB, Sint Annadal 17G, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 3 kamers, 17-1415WB, 19-9 (WB02)

6215 BE, Herculeshof 23, het moderniseren van het winkelcentrum, 17-1874WB, 19-9 (WB01)

6216 PZ, Touwslagersdreef 20, het aanleggen of veranderen van een oprit voor een parkeerplaats, 17-1830WB, 13-9 (WB01)

6217 AP, Hersintlaan 21, het maken van een nieuwe inrit middels stoepverlaging met een kruis ervoor, 17-1867WB, 18-9 (WB01)

6217 ED, Cimbalenstraat 58 t/m 64C, het slopen van het pand, 17-1287WB, 18-9 (WB03)

6217 KM, Pastoor Habetsstraat 48, het wijzigen van de bestemming in wonen, 17-1606WB, 19-9 (WB02)

6217 KZ, Joseph Hollmanstraat 24, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 17-1846WB, 15-9 (WB01)

6218 AA, Symphoniesingel 132, het plaatsen van een hekwerk met klimopbeplanting, 17-1857WB, 17-9 (WB01)

6218 AH, Aamruwe 1, het kappen van 2 coniferen in de zijtuin, 17-1775WB, 19-9 (WB02)

6221 AL, Membredestraat 4, het legaliseren van kamerverhuur, 17-1833WB, 13-9 (WB01)

6221 CL, Akerstraat 8B, het herinrichten van het kantoorpand, 17-1836WB, 13-9 (WB01)

6221 ED, Wycker Brugstraat 40, het wijzigen van de winkelfunctie in horeca categorie 2, 17-1244WB, 18-9 (WB02)

6221 EH, Rechtstraat 75, het legaliseren van woningsplitsing en het omzetten naar kamerverhuur, 17-0713WB, 15-9 (WB02)

6221 SE, Wim Duisenbergplantsoen 41, het kappen van een vleugelnootboom, 17-1852WB, 15-9 (WB01)

6221 SE, Wim Duisenbergplantsoen 41, het kappen van een vleugelnootboom, 17-1852WB, 18-9 (WB02)

6222 NM, Ankerkade 198, het realiseren van een ontsluitingsweg Sluisterterrein Oost, 17-1784WB, 19-9 (WB02)

6222 PB, Limmelderweg ongenummerd, (uitbreiding P&R station Noord), AA093500442, 17-0159BM, 15-09 (BM02)

6224 HN, Karolingenstraat 53, het plaatsen van een dakkapel, 17-1856WB, 16-9 (WB01)

6225 **, Kelten 28, het bouwen van een woonhuis Ambyerveld kavel 22, 17-1875WB, 19-9 (WB01)

 6225 **, Severenstraat, het gebruiken van Kasteeltje Severen als pilot voor tijdelijke woonbestemming voor 4 woningen, 17-1873WB, 19-9 (WB01)

6225 BG, Pastoor Lanckohrstraat 2, het brandveilig gebruik van het pand, 17-1742WB, 28-9 (WB05)

6227 AE, Akersteenweg 236, het nieuw bouwen van een houten schuur, 17-1333WB, 13-9 (WB03)

6228 CV, Radeborg 20, het intrekken van de verleende omgevingsvergunning 16-1691WB, het plaatsen van een houten tuinhuisje, 17-1838WB, 14-9 (WB13)

6228 DL, bij Roserije 131C, het kappen van 1 boom, 17-1769WB, 19-9 (WB02)

6228 JK, Welsdaal 45, een verzoek tot het kappen van een boom, 17-1748WB, 19-9 (WB02)

6229 AM, Hoge Weerd 2-4, het wijzigen van de bestemming van bedrijfswoning naar logiesfunctie, 17-0628WB, 28-9 (WB05)

6229 GA, Limburglaan 10, het kappen van 4 bomen, 17-1854WB, 15-9 (WB01)

6229 GL, Bellomontedomein 38, 40 en 42, het plegen van onderhoud en herstellen van de gevels, 17-1844WB, 14-9 (WB01)

Verklaring van decategorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB04   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning uitgebreide procedure

WB05   Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure

WB08   Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

WB13   Geheel of gedeeltelijk intrekken/wijzigen omgevingsvergunning reguliere procedure

BM02   Definitief/instemming  evaluatieverslag inzake Besluit Uniforme sanering – (im)mobiele verontreiniging

BM05   Melding ingediend saneringsplan inzake de Wet bodembescherming

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.  Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB05: Deze plannen liggen vanaf 29 september 2017 zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Iedereen kan binnen de inzagetermijn schriftelijk of mondeling zijn zienswijze kenbaar maken. Deze zienswijze moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen de zienswijze is gericht, het registratienummer van het ontwerpbesluit, de inhoud van de zienswijze. U moet de zienswijze richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht.

Categorie WB13: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.

 

Categorie BM02: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt.

Categorie BM05: Melding wordt ter kennisname gepubliceerd. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Melding ligt ook niet ter inzage.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.