Bekendmakingen week 40

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2017 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 **, Tapijnkazerne ongenummerd, het inrichten van de Tapijnkazerne als een openbaar park, 17-1559WB, 22-9 (WB03)

6211 **, Waldeckpark, het realiseren van een monument, 17-1613WB, 21-9 (WB03)

6211 AB, Fransensingel 65A, het aanleggen van een inrit, 17-1887WB, 21-9 (WB01)

6211 AX, Boschstraat 40A, het aanbrengen van geluidwerende rolluiken, 17-1919WB, 26-9 (WB01)

6211 CA, Kleine Gracht 35-37, het legaliseren van de kamerverhuur, 17-1883WB, 21-9 (WB01)

6211 CK, Markt 38, het verplaatsen van de toiletruimte, het verwijderen van een tussenwand en het maken van een schuifraam in de voorgevel, 17-1908WB, 25-9 (WB01)

6211 CR, Nieuwstraat 11, het renoveren van de dakkapellen en de dakgoot, 17-1565WB, 25-9 (WB02)

6211 HA, Bredestraat 19, het intrekken van de verleende omgevingsvergunning mbt het plaatsen van zonnepanelen, 17-1596WB, 21-9 (WB13)

6211 HT, Cortenstraat 4, het verbouwen van het pand voor splitsen wonen en werken, 17-1897WB, 22-9 (WB01)

6211 KR, Lenculenstraat 10, het splitsen van de woning, 17-1884WB, 21-9 (WB01)

6211 SE, Batterijstraat 21C, het verbouwen van de woning, 17-0858WB, 26-9 (WB02)

6212 CR, Burgemeester Ceulenstraat 85, het kappen van 1 boom, 17-1735WB, 21-9 (WB02)

6212 EA, Plateauweg 5, het kappen van 1 lariksboom, 17-1814WB, 25-9 (WB02)

6212 NA, Lage Kanaaldijk 115, het nemen van tijdelijke maatregelen natuurbad ENCI-groeve, 17-1909WB, 25-9 (WB01)

6212 XB, Mergelweg 103, het verbouwen van de woning, 17-1639WB, 22-9 (WB02)

6213 BK, Cannerweg 180, het verbouwen van het pand, 17-1599WB, 21-9 (WB03)

6213 BS, Picardenlaan 19, het kappen van 1 boom, 17-1895WB, 21-9 (WB01)

6213 EZ, Margauxlaan 4, het kappen van 1 boom, 17-1921WB, 26-09 (WB01)

6216 GC, Dousbergweg 90, het uitbreiden van het vakantiepark met 30 hotelappartementen en een restaurant, 17-1807WB, 20-9 (23)

6217 **, Cabergerweg ter hoogte van verbinding Hoge Fronten - Lage Fronten, NBT- het kappen van een boom voor het aanleggen van een zinker langs de Cabergerweg (zuidwestzijde), 17-1881WB, 21-9 (WB01)

6217 KJ, Statensingel 158, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 17-1493WB, 20-9 (WB03)

6217 KX, Joseph Hollmanstraat 31C, het realiseren van 5 studentenkamers, 17-0790WB, 21-9 (WB17)

6217 LS, Menno van Coehoornstraat 30A, het splitsen van de benedenwoning in 2 appartementen, 17-1906WB, 25-9 (WB01)

6219 **, Lage Fronten, het consolideren van het verdedigingswerk en het realiseren van twee passages, 17-1430WB, 21-9 (WB02)

6219 AE, Gebroeders van Limburgstraat 30, het aanpassen van de inrit (stoep is al verlaagd), 17-1892WB, 21-9 (WB01)

6221 BL, Wilhelminasingel 76, het verbouwen van het kantoorpand tot 6 woningen, 17-1890WB, 21-9 (WB01)

6221 BP, Stationsstraat 20, het monteren van een lichtreclame en een haakse lichtbak op de gevel, 17-1882WB, 21-9 (WB01)

6221 JP, Plein 1992 1, het wijzigen van de bestemming kantoor naar wonen, 17-1913WB, 26-9 (WB01)

6221 TT, Bloemenweg 91, het plaatsen van een container tussen de wasstraat en het trottoir, 17-1888WB, 21-9 (WB01)

6221 XH, Sint Antoniuslaan 21, het wijzigen van de woonfunctie naar bijeenkomst- en horecafunctie, 17-1898WB, 22-9 (WB01)

6222 NJ, Karveelweg 21, het herinrichten van de winkel als verkoopruimte waarbinnen verf- en aanverwante producten worden verkocht, 17-1570WB, 20-9 (23)

6222 NS, Galjoenweg 27, het oprichten van een berging en ophaaldienst voor gestrande auto's, 17-1265WB, 20-9 (23)

6222 NS, Galjoenweg 39, het plaatsen van een reclamebord, 17-1583WB, 25-9 (WB03)

6223 **, Kruisweg ongenummerd, een stookontheffing (het organiseren van een vreugdevuur), 17-1863WB, 26-9 (39)

6223 BK, Kerkstraat 8, het kappen van een boom, 17-1878WB, 20-9 (WB01)

6224 GS, Frankenstraat 134B, het legaliseren van een dakterras en overkapping op het dakterras, 17-1880WB, 21-9 (WB01)

6224 JJ, Scharnerweg 110, het plaatsen van een ABN-AMRO geldautomaat met reclame-uiting in de AH-winkel, 17-1556WB, 26-9 (WB03)

6225 XX, Olympiaweg 81, het uitbreiden met een extra kleed-doucheruimte en extra materiaalberging, 17-1822WB, 25-9 (WB02)

6226 CA, Mockstraat 49, het kappen van 1 boom, 17-1800WB, 22-9 (WB02)

6226 WE, Meidoorn 23, het kappen van 2 bomen, 17-1903WB, 22-9 (WB01)

6227 RM, Haspengouw 57, het verhogen van de uitbouw, 17-1381WB, 22-9 (WB08)

6229 GA, Limburglaan 10, het kappen van 4 bomen, 17-1854WB, 20-9 (WB02)

6229 GV, Forum 100, het plaatsen van zwarte pv-panelen aan de zuidgevels, 17-1483WB, 20-9 (WB03)

Verklaring van decategorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB08   Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

WB13   Geheel of gedeeltelijk intrekken/wijzigen omgevingsvergunning reguliere procedure

WB17   Verleende omgevingsvergunning na bezwaarprocedure

WB18   Geweigerde omgevingsvergunning na bezwaarprocedure

WB40   Beslissing op bezwaar (gewijzigde motivering van de vergunning)

23        Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

39        Besluit tot het verlenen van een tijdelijke stookontheffing

 

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie  WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.  Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB13: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. 

Categorie WB17: Belanghebbenden kunnen een beroepschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit ter is bekendgemaakt. Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het beroep. U moet het beroepschrift richten aan: de rechtbank Limburg, bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor een dergelijk beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is ook griffierecht verschuldigd.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

Categorie 39: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. 

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket