Bekendmakingen week 40

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB, 07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2018 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 AW, Boschstraat 91, het renoveren van het dak, 18-2085WB, 20-9 (WB01)

6211 BV, Maastrichter Pastoorstraat 16A, het legaliseren van de woningsplitsing, 18-1614WB, 26-9 (WB03)

6211 CE, Gubbelstraat 10, het aanbrengen van 4 uitval zonneschermen aan de zuidgevel, 18-2079WB, 20-9 (WB01)

6211 CE, Gubbelstraat 6B, het aanbrengen van 4 vaste zonneschermen bestaande uit meshdoek, 18-2081WB, 20-9 (WB01)

6211 ET, Maastrichter Brugstraat 24, het vervangen van de bestaande gevelreclame, 18-2114WB, 25-9 (WB01)

6211 GB, Stokstraat 1, het wijzigen van de gevelreclame, 18-2103WB, 23-9 (WB01)

6211 GW, Bredestraat 8-10 en Heggenstraat 13, het aanbrengen van gevelverlichting, 18-1478WB, 25-9 (WB08)

6211 LD, Vrijthof 20, het brandveilig gebruik van het monumentale voorpand voor maximaal 7 kamers gelegen op de begane grond, 1e, 2e en 3e verdieping, 17-2516WB, 20-9 (WB06)

6211 ME, Tapijnkazerne 6 - 11 - 14, het verbouwen van de gebouwen, 18-1135WB, 20-9 (WB02)

6211 RV, Capucijnengang 10, het verstevigen van de bestaande dakconstructie en het herstellen van de kopgevel, 18-2088WB, 20-9 (WB01)

6211 SZ, Grote Gracht 88, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 18-2127WB, 26-9 (WB01)

6212 **, ENCI-groeve, ter plekke van de toekomstige overgangszone, het bouwen van een tijdelijk paviljoen voor het aanbieden van horeca aan de bezoekers van de ENCI-groeve, 18-0692WB, 25-9 (WB02)

6212 BB, Aylvalaan 23, het kappen van 1 boom, 18-2077WB, 20-9 (WB01)

6215 JC, Veldwezeltstraat 24, het uitbreiden van de vergunning Tweewielerservice Verhulst, 18-1708WB, 25-9 (WB03)

6215 VM, Jupiterhof 95, het uitbreiden van het woonhuis, 18-1776WB, 24-9 (WB02)

6216 VZ, Opalinestraat 104 - 106 - 116 - 120 - 122 - 128, het versterken van de balkons, 18-1960WB, 24-9 (WB02)

6217 KP, Victor de Stuersstraat 15 - 17, Sint Odastraat 4, het verbouwen van een monumentaal gebouw en het vestigen van een gezondheidscentrum, 18-1587WB, 26-9 (WB03)

6218 **, Gichtenruwe - Arrestruwe - Malbergsingel, een ontheffing van het verbod om vuur te stoken, 2018-205618, 18-2040WB, 26-9 (39)

6218 AA, Symphoniesingel 60, het realiseren van een tuinkas naast de bestaande tuinkas, 18-2095WB, 21-9 (WB01)

6219 **, Stuw Bosscherveld, het verlengen van de mast met marifonie en AIS-antennes voor de communicatie van de schippers langs het Julianakanaal, 18-2094WB, 21-9 (WB01)

6219 NV, Posthoornstraat 75, het oprichten van een bouwbedrijf, 18-2025WB, 21-9 (23)

6221 **, Griend, het bouwen van een multidisciplinaire horecagelegenheid met terras, groenvoorziening en zandstrand, 18-2129WB, 26-9 (WB01)

6221 AA, Nieuweweg 25, NZ093501276, 18-0196BM, 24-09 (BM01)

6221 CX, Wycker Grachtstraat 34, het plaatsen van nieuwe aluminium ramen ter verduurzaming, 18-2101WB, 22-9 (WB01)

6221 EH, Rechtstraat 83, het legaliseren van de woningsplitsing van de bovenwoning in 3 appartementen, 18-1126WB, 26-9 (WB02)

6221 XJ, Sint Antoniuslaan 43, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 18-1695WB, 24-9 (WB03)

6222 **, Kasteel Liebeekstraat, het vervangen van diverse kozijnen inclusief het aanbrengen van ventilatieroosters, het wijzigen van de kleurstelling van de kozijnen en het ophogen van de dakrand ivm het aanbrengen van dakisolatie, 18-2119WB, 26-9 (WB01)

6222 NC, Willem Alexanderweg 2, het aanpassen van de gevelreclame, bannieren en entreedeur (dubbele schuifdeur), 18-2093WB, 21-9 (WB01)

6222 TP, Kasteel Schaloenstraat 58, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 18-2122WB, 26-9 (WB01)

6223 BE, Schoolstraat 8, de verbouwing van de horecaruimte Haarderhof, 18-1615WB, 24-9 (WB02)

6223 HV, Hartelstein 204, het plegen van onderhoud aan de gevel van de toren Kasteelhoeve Hartelstein, 18-2128WB, 26-9 (WB01)

6224 **, Wittevrouwenveld, het renoveren en verduurzamen van 110 woningen, 18-2091WB, 20-9 (WB01)

6224 EH, Koningsplein flat 101A, het wijzigen van de bestemming verkeer en wonen naar terras de Greune Luiper, 18-2086WB, 20-9 (WB01)

6224 JH, Scharnerweg 44A, het wijzigen van de pui voorgevel, 18-1994WB, 25-9 (WB02)

6224 JJ, Scharnerweg 82A -B, het oprichten van een droge horeca zaak - 2018-205598, 18-2030WB, 21-9 (23)

6224 LA, Heerderweg 49B, het legaliseren van de begane grond, 18-2102WB, 23-9 (WB01)

6224 LG, Heerderweg 46, het uitbreiden van de hobbyruimte, 18-2100WB, 21-9 (WB01)

6224 LH, Heerderweg 118, het realiseren van een dakterras op het dak van de toekomstige uitbouw, 18-2107WB, 24-9 (WB01)

6225 **, Ambyerveld kavel 6, het bouwen van een nieuwbouwwoning, 18-2120WB, 26-9 (WB01)

6225 ND, Bodemsweg 3A01 – 3A02, het plaatsen van zonnepanelen, 18-2012WB, 20-9, (WB02)

6226 HD, Laan in den Drink 27, het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning, 18-1745WB, 20-9 (WB08)

6229 PB, Molensingel 47, het oprichten van het bedrijf Skubie - 2018-201435, 18-0617WB, 21-9 (23)

6229 PN, Windmolen 6, het uitbreiden van het bestaande bedrijf, 16-2364WB, 4-10 (WB05)

6229 VZ, Termileslaan 222, het kappen van 1 boom, 18-2121WB, 26-9 (WB01)

Verklaring van decategorieën

WB01 Aanvraag omgevingsvergunning

WB02 Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03 Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB05 Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure

WB06 Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure met zienswijzen en/of met wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit

WB08 Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

BM01 Melding in het kader van het Besluit Uniforme sanering – (im)mobiele verontreiniging

23 Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

39 Besluit tot het verlenen van een tijdelijke stookontheffing

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB05: Deze plannen liggen vanaf 5 oktober 2018 zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Iedereen kan binnen de inzagetermijn schriftelijk of mondeling zijn zienswijze kenbaar maken. Deze zienswijze moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen de zienswijze is gericht, het registratienummer van het ontwerpbesluit, de inhoud van de zienswijze. U moet de zienswijze richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht.

Categorie WB06: Dit besluit ligt vanaf 5 oktober 2018 zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Tegen dit besluit kan binnen zes weken, ingaande de dag nadat het ter inzage ligt, beroep worden ingesteld door: degenen die een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebben ingediend; belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit; belanghebbenden die willen opkomen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht. Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het beroep. U moet het beroepschrift richten aan: de rechtbank Limburg, bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor een dergelijk beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is ook griffierecht verschuldigd. Dit besluit treedt in werking na het verstrijken van de beroepstermijn tenzij een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie BM01: Melding wordt ter kennisname gepubliceerd. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Melding ligt ook niet ter inzage.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

Categorie 39: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.