Bekendmakingen week 41

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2017 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 CD, van Hasseltkade 23, het plaatsen van 2 dakkapellen aan de voorgevel en het wijzigen van de achtergevel, 17-1962WB, 3-10 (WB01)

6211 CP, Spilstraat 6A17, het plaatsen van gevelreclame op het onderste niveau van het middengebouw Entre Deux, 17-1923WB, 27-9 (WB01)

6211 CV, Grote Staat 53, het plaatsen van lichtreclame, 17-1924WB, 27-9 (WB01)

6211 DT, Mosae Forum 144, het plaatsen van reclame boven de entree en op de gevel zuidzijde, 17-1392WB, 27-9 (WB02)

6211 EJ, Muntstraat 4, het herstellen van de hardstenen voorgevel, 17-1736WB, 27-9 (WB02)

6211 GM, Wolfstraat 23, het plaatsen van een reclamebord, 17-1964WB, 3-10 (WB01)

6211 GT, Sint Amorsplein 16, het plaatsen van 2 reclameborden aan het winkelpand, 17-1926WB, 27-9 (WB01)

6211 HE, Onze Lieve Vrouweplein 25, het vernieuwen van de markies met reclame, 17-1952WB, 2-10 (WB01)

6211 HJ, Helpoort 1 en 1A, Vijfkoppen 1, 1B tot en met 1K, het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan de gevels van het Pesthuys, 17-1538WB, 27-9 (WB02)

6211 KV, Kapoenstraat 21A01 tot en met 21A04 en Witmakersstraat 10A tot en met 14D, het herstellen van de tuinmuur, 17-1932WB, 28-9 (WB01)

6211 RR, Capucijnenstraat 10, het uitbreiden van het bestaande hoofdgebouw, 17-1980WB, 3-10 (WB01)

6211 RZ, Achter de Barakken 31, het herbestemmen van de bestaande Sint Andrieskapel naar woning met galerie, 17-1572WB, 12-10 (WB05)

6211 SN, Bogaardenstraat 43B 01, het plaatsen van een "Gulpener" uithangbord, 17-1957WB, 2-10 (WB01)

6212 **, Schutterijweg ongenummerd, AA093501518, 17-0183BM, 27-09 (BM06)

6212 AE, Lage Kanaaldijk 11, het verbouwen van het pand, 17-0736WB, 29-9 (WB08)

6212 EP, Observantenweg 55, het vervangen van de kozijnen, het uitdiepen van de garage en het verwijderen van tussenwanden, 17-1475WB, 27-9 (WB03)

6212 NA, Lage Kanaaldijk 115, het nemen van tijdelijke maatregelen natuurbad ENCI-groeve, 17-1909WB, 28-9 (WB02)

6212 XK, Mergelweg 260, het kappen van 3 paardenkastanjes, 17-1960WB, 2-10 (WB01)

6212 XN, Parkweg 42, een reconstructie van het dak als gevolg van brandschade, 17-1944WB, 29-9 (WB01)

6213 CK, d'Artagnanlaan 46, het kappen van 1 boom, 17-1938WB, 29-9 (WB01)

6213 JV, Veulenerbank 72-74 en 88-90, het kappen van 1 boom, 17-1949WB, 2-10 (WB01)

6214 XC, Archipelstraat 1, het kappen van 1 boom, 17-1973WB, 3-10 (WB01)

6215 EA, Titanenhof 8, het plaatsen van een dakkapel op de zolderverdieping, 17-1954WB, 2-10 (WB01)

6215 RB, Dianahof 20, het kappen van 1 boom in de voortuin, 17-1930WB, 28-9 (WB01)

6215 RB, Dianahof 54, het kappen van 1 naaldboom, 17-1961WB, 2-10 (WB01)

6215 TC, Bononiahof 58, het kappen van 4 bomen, 17-1723WB, 29-9 (WB02)

6216 **, Dousberg ongenummerd, de bouw van een hotel met 60 logiesverblijven en een restaurant Resort Maastricht gebouw H, 17-1440WB, 27-9 (WB03)

6216 XP, Keramieksingel 3, het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van het dak, 17-1950WB, 2-10 (WB01)

6217 **, Cabergerweg voor verbinding Hoge Fronten - Lage Fronten, NBT- het kappen van een boom voor het aanleggen van een zinker langs de Cabergerweg (zuidwestzijde), 17-1881WB, 29-9 (WB02)

6217 LA, Orleansplein 10, het renoveren van het pand, 17-1972WB, 3-10 (WB01)

6219 AA, Bosscherweg 163, het uitbreiden van de bestaande woning, 17-1927WB, 27-9 (WB01)

6219 NT, Sortieweg 39, het intrekken van de omgevingsvergunning milieu, 17-1970WB, 3-10 (WB01)

6221 **, Sint Servaasbrug, het aanbrengen van verlichtingsarmaturen aan de onderzijde van de brug (proefopstelling boog 1 en 2), 17-1965WB, 3-10 (WB01)

6221 BS, Spoorweglaan 19A, het plaatsen van een hekwerk, 17-1928WB, 27-9 (WB01)

6221 VC, Baron van Hövellstraat 31, het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning en het verwijderen van een muur tussen woonkamer en keuken, 17-1959WB, 2-10 (WB01)

6222 AA, Borgharenweg 160, AA093500092, 17-0179BM, 27-09 (BM08)

6223 BE, Schoolstraat 4, het realiseren van 1 nieuw appartement in plaats van 2 kamers voor kamergewijze verhuur, 17-1935WB, 28-9 (WB01)

6223 BK, Kerkstraat 8, het kappen van 1 boom, 17-1878WB, 27-9 (WB08)

6224 CG, Meerssenerweg, Prof. Roerschstraat en Prof. Scholsstraat, het aanbrengen van geluidsisolerende voorzieningen in 35 woningen, 17-1562WB, 27-9 (WB02)

6224 ET, Burgemeester van Oppenstraat 70, het splitsen van de woning in 2 woningen en het veranderen van de trap, 17-0703WB, 29-9 (WB02)

6224 LD, Heerderweg 161, het legaliseren van de woning met kamerverhuur, 17-1946WB, 30-9 (WB01)

6225 BN, van Slijpestraat 64, het maken van een overkapping voor een zithoek achter in de tuin, 17-1967WB, 3-10 (WB01)

6225 GW, Iepenhoven 13-15 en 18-20, het kappen van 2 bomen, 17-1951WB, 2-10 (WB01)

6225 JK, Gersthegge 40, het plaatsen van een kozijn in de zijgevel, 17-1982WB, 3-10 (WB01)

6226 **, Laan in den Drink, het graven van een Wadi, 17-1956WB, 2-10 (WB01)

6226 WE, Meidoorn 23, het kappen van 2 bomen, 17-1903WB, 2-10 (WB02)

6227 AN, Demertstraat 81, het legaliseren van de kamerverhuur, 17-1947WB, 30-9 (WB01) 

Verklaring van decategorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB05   Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure

WB08   Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

BM06   Definitief / instemmen saneringsplan inzake de Wet bodembescherming

BM08   Definitief / instemmen evaluatie en/of nazorgplan sanering inzake de Wet bodembescherming

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie  WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.  Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB05: Deze plannen liggen vanaf 13 oktober zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Iedereen kan binnen de inzagetermijn schriftelijk of mondeling zijn zienswijze kenbaar maken. Deze zienswijze moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen de zienswijze is gericht, het registratienummer van het ontwerpbesluit, de inhoud van de zienswijze. U moet de zienswijze richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht.

Categorie BM06, BM08: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.