Bekendmakingen week 42

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2017 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 **, Lindenkruis fase 2, kavel 56, het realiseren van een aanbouw op de begane grond, 17-2029WB, 10-10 (WB01)

6211 **, Stokstraatkwartier, het aanbrengen van bloembaskets aan de wandlantaarns, 17-2025WB, 10-10 (WB01)

6211 BV, Maastrichter Pastoorstraat 12A, het vervangen van 2 lateien aan de achtergevel, 17-2004WB, 5-10 (WB01)

6211 EP, Mariastraat 21, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 17-1661WB, 4-10 (WB03)

6211 HC, Bredestraat 18, het herstellen van de monumentale plafonds, 17-2026WB, 10-10 (WB01)

6211 JC, Achter de Molens 15, het ophangen van een uithangbord met logo Bistro Croquant, 17-2006WB, 6-10 (WB01)

6211 ME, Tapijnkazerne 24, het oprichten van een inrichting 2017-204986, 17-1893WB, 5-10 (23)

6211 NK, Calvariestraat 50A, het vestigen van een New York Pizza vestiging, 17-1984WB, 4-10 (WB01)

6212 GH, Jekerschans 67, het ver- en uitbouwen van het woonhuis na aanleiding van stillegging, 17-1535WB, 5-10 (WB02)

6213 BG, Cannerweg 2 - 4AB - 6AB, het vervangen van de kozijnen, 17-2022WB, 10-10 (WB01)

6213 BS, Picardenlaan 19, het kappen van 1 boom, 17-1895WB, 5-10 (WB02)

6213 EZ, Margauxlaan 4, het kappen van 1 boom, 17-1921WB, 10-10 (WB02)

6215 RB, Dianahof 20, het kappen van 1 boom in de voortuin, 17-1930WB, 9-10 (WB02)

6215 RB, Dianahof 54, het kappen van 1 naaldboom, 17-1961WB, 10-10 (WB02)

6216 **, hoek Hintzenstraat/Madame Curiepad, het wijzigen van de bestemming school naar wonen, 17-1999WB, 5-10 (WB01)

6216 BN, Veldspaatstraat 6, het plaatsen van een nieuwbouw kantoorunit naast de bestaande woning, 17-2024WB, 10-10 (WB01)

6217 LH, Holsteinbastion 49, het legaliseren van de grillroom in de bestaande winkel, 17-1360WB, 5-10 (WB03)

6218 DA, Drachmenruwe 1, het wijzigen van de bestemming woning in kamerverhuur in het kader van de overgangsregeling voor 4 studenten, 17-1738WB, 5-10 (WB02)

6219 BM, Jachthoornstraat 47, het uitbreiden van de verdieping, 17-2016WB, 9-10 (WB01)

6219 NP, Brusselseweg 700, het uitbreiden van de steenfabriek (vlamoven), 17-1994WB, 4-10 (WB01)

6221 AW, Sint Maartenslaan 39, het legaliseren van kamergewijze verhuur op de 2e verdieping, 17-2017WB, 9-10 (WB01)

6221 ED, Wycker Brugstraat 48, het vervangen van de pannen van het dak, 17-2015WB, 9-10 (WB01)

6222 **, Mariënwaard (uitbreiding Halte Noord), AA093502171, 17-0077BM, 06-10 (BM04)

6222 AM, Mariënwaard 55 en 55B t/m 55F, het aanbrengen van een vervangend onderkomen voor vleermuizen, 17-1986WB, 4-10 (WB01)

6223 EB, Baron de Rosenstraat 32, het kappen van 1 apenboom, 17-2000WB, 5-10 (WB01)

6223 GT, Geneinde 45, het bouwen van een aanbouw aan de achterzijde van de woning, 17-1745WB, 10-10 (WB03)

6224 CP, President Rooseveltlaan 211, het plaatsen van een pantry en toilet unit, 17-2020WB, 9-10 (WB01)

6225 **, Kelten 28 Ambyerveld, het bouwen van een woonhuis Ambyerveld kavel 22, 17-1875WB, 10-10 (WB02)

6225 **, Severenstraat, het gebruiken van Kasteeltje Severen als pilot voor tijdelijke woonbestemming voor 4 woningen, 17-1873WB, 10-10 (WB02)

6225 BL, van Slijpestraat 87, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van het woonhuis, 17-1724WB, 6-10 (WB03)

6225 GA, Laurierhoven 1, het plaatsen van een zwembadoverkapping, 17-1996WB, 5-10 (WB01)

6225 GW, Iepenhoven 13-15 en 18-20, het kappen van 2 bomen, 17-1951WB, 9-10 (WB02)

6227 AT, Demertstraat 110, het legaliseren van de woningsplitsing, 17-1989WB, 4-10 (WB01)

6227 BL, Dorpstraat 77, het uitbreiden van de woning op de verdieping aan de achterzijde, 17-1413WB, 9-10 (WB03)

6227 BR, Dorpstraat 118, het renoveren en herstructureren van het woonhuis, 17-1552WB, 6-10 (WB03)

6228 XX, Rijksweg 45, het legaliseren van 4 woningen, 17-1681WB, 10-10 (WB08)

6229 PB, Molensingel 47, het oprichten van een bedrijf, 17-1722WB, 9-10 (23)

6229 PP, Slagmolen 14, het uitbreiden van de bakkerij, 17-1376WB, 4-10 (WB03)

Verklaring van decategorieën

WB01 Aanvraag omgevingsvergunning

WB02 Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03 Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB08 Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

BM04 Definitief / instemmen ernst en spoed (evt. inclusief saneringsplan) inzake de Wet bodembescherming

23 Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie BM04: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U

kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.