Bekendmakingen week 45

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2017 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6219 **, Noorderbrug, het realiseren van het koppelstuk Cabergerweg met 3 kunstwerken, 17-2156WB, 27-10 (WB01)

6221 AA, Nieuweweg 35, AA093500674, 17-0193BM, 17-10 (BM07)

6226 BT, Wethouder van Caldenborghlaan 34-36 te Maastricht, NZ093500761, 17-0199BM, 27-10 (BM07)

6211 AV, Boschstraat 85, het legaliseren van de wijziging bestemming op de begane grond, 17-2171WB, 31-10 (WB01)

6211 EB, Sporenstraat 5, het reinigen van de gevel, 17-1781WB, 27-10 (WB03)

6211 EG, Muntstraat 5, het plaatsen van gevelreclame, 17-2173WB, 31-10 (WB01)

6211 EX, Het Bat 10 -12, het aanbrengen van gevelreclame, 17-2149WB, 26-10 (WB01)

6211 EX, Het Bat 12, het vervangen van bestaande enkel glas voor isolerend monumenten glas, 17-2150WB, 26-10 (WB01)

6211 EX, Het Bat 2, het wijzigen van de bestemming winkel naar horeca, 17-0436WB, 27-10 (WB03)

6211LD, Vrijthof 20, het verbouwen van het Rijksmonument, 16-3037WB, 30-10 (WB10)

6211 LG, Papenstraat 8, het wijzigen van de bestemming van kantoor naar kamergewijze verhuur, 17-1789WB, 30-10 (WB02)

6211 LR, Tongersestraat 78, het realiseren van tuinmuren en een carport, 17-2160WB, 30-10 (WB01)

6211 LS, Abtstraat 2, het herontwikkelen van het Klevarieterrein, 17-2164WB, 30-10 (WB01)

6211 LS, Abtstraat 21, het realiseren van 2 Veluxramen, 17-2138WB, 25-10 (WB01)

6211 ST, Grote Gracht 37, het wijzigen van de bestemming detailhandel naar horeca afhaalbedrijf, 17-1726WB, 27-10 (WB03)

6211 TA, Helmstraat 5C06, het maken van een tussenvloer boven de keuken en het vervangen van een vast kozijn voor een dubbele deur in de achtergevel, 17-1721WB, 30-10 (WB02)

6212 AV, Sint Lambertuslaan 50, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 17-1488WB, 30-10 (WB03)

6212 EP, Observantenweg 55, het vervangen van de kozijnen, het uitdiepen van de garage en het verwijderen van tussenwanden, 17-1475WB, 27-10 (WB08)

6212 XA, Mergelweg 31, het verbouwen en uitbreiden van de tussenwoning, 17-2130WB, 25-10 (WB01)

6212 XS, Hoge Kanaaldijk 20, het verwijderen van de bestaande dakkapel en het plaatsen van 2 nieuwe, 17-1524WB, 27-10 (WB03)

6213 EG, Médoclaan 172, het kappen van een dennenboom in de voortuin, 17-2079WB, 30-10 (WB02)

6213 GS, Dauphinélaan 17, het aanleggen van een inrit naast de woning in de tuin, 17-1840WB, 30-10 (WB02)

6213 JD, Redemptielaan 89, het plaatsen van een dakkapel, 17-2133WB, 25-10 (WB01)

6214 XZ, Javastraat 25, het bouwen van een garage naast de woning, 17-1644WB, 25-10-2017 (WB03)

6215 VJ, Viënnahof 10, het plaatsen van een nieuw kozijn en het onderste deel van het oude kozijn laten opmetselen, 17-2145WB, 26-10 (WB01)

6217 AP, Hersintlaan 21, het maken van een nieuwe inrit middels stoepverlaging met een kruis ervoor, 17-1867WB, 30-10 (WB08)

6217 GX, Brusselseweg 355, het bouwen van een overkapping en berghok en maken van een doorbraak keuken/woonkamer, 17-1525WB, 27-10 (WB02)

6217 JH, Bilserbaan 68, het kappen van 1 boom, 17-2132WB, 25-10 (WB01)

6217 KH, Statensingel 150B, het kappen van 1 naaldboom, 17-2050WB, 26-10 (WB02)

6217 KT, Franquinetstraat 35, het wijzigen van de bestemming in kamergewijze verhuur, 16-1917WB, 25-10 (WB02)

6217 LH, Holsteinbastion 49, het oprichten van een horeca inrichting, 17-1860WB, 27-10 (23)

6217 LW, Ravelijnstraat 25, het realiseren van een aanbouw aan de bestaande woning, 17-1482WB, 31-10 (WB02)

6217 VX, Tamboerijnstraat 40, het wijzigen van de bestemming bijeenkomstgebouw naar gezondheidszorggebouw c.q. sportgebouw en het verbouwen van het pand en het aanbrengen van reclame, 17-1704WB, 31-10 (WB03)

6218 HP, van Akenweg 86, het restaureren van de mergelmuur en het bouwen van een tuinhuisje, 17-0832WB, 26-10 (WB02)

6221 BT, Stationsplein 18 - 20, het doorvoeren van een aantal bouwkundige wijzigingen, 17-2143WB, 26-10 (WB01)

6221 ED, Wycker Brugstraat 28, bestemmingswijziging van Horeca 2 naar Horeca 3, 17-2146WB, 26-10 (WB01)

6221 EN, Oeverwal 9A 02, het aanpassen van de liftput, 17-2163WB, 30-10 (WB01)

6221 KX, Avenue Céramique 155, het wijzigen van het entreekozijn, 17-1747WB, 30-10 (WB03)

6223 ET, Op de Bos 55, het uitbreiden van de 1e verdieping en het plaatsen van een erker, 17-2161WB, 30-10 (WB01)

6224 BL, Professor Moserstraat 38-38A-38B, het legaliseren van de kamerverhuur, 17-2137WB, 25-10 (WB01)

6224 GV, Frankenstraat 170A en 170B, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 17-2134WB, 25-10 (WB01)

6224 JB, Scharnerweg 81 - 81B, het legaliseren van de kamerverhuur en woningsplitsing, 17-2136WB, 25-10 (WB01)

6226 DK, Hubèr Jaminstraat 12, het uitbreiden van de eerste verdieping en vervangen van de kozijnen in de zijgevel, 17-2170WB, 31-10 (WB01)

6226 WT, Vuurdoorn 37, het verplaatsen van de garagedeur, 17-2151WB, 26-10 (WB01)

6227 AN, Demertstraat 63, het legaliseren van de buitentrap, 17-1791WB, 25-10 (WB03)

6229 PP, Slagmolen 2, het legaliseren en vergroten van de al aangebrachte vloeistofdichte voorziening, tijdelijke op- en overslag van RKG-slib en/ook het ontwateren van RKG-slib in containers op deze vloeistofdichte vloer, 17-1746WB, 27-10 (WB02)

Verklaring van decategorieën

WB01 Aanvraag omgevingsvergunning

WB02 Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03 Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB08 Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

WB10 Weigering omgevingsvergunning uitgebreide procedure met zienswijzen en/of met wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbeschikking

BM07 Melding ingediend evaluatie en/of nazorgplan sanering inzake de Wet bodembescherming

23 Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB06, WB10: Dit besluit ligt vanaf 10 november zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Tegen dit besluit kan binnen zes weken, ingaande de dag nadat het ter inzage ligt, beroep worden ingesteld door: degenen die een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebben ingediend; belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit; belanghebbenden die willen opkomen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht. Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het beroep. U moet het beroepschrift richten aan: de rechtbank Limburg, bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor een dergelijk beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is ook griffierecht verschuldigd. Dit besluit treedt in werking na het verstrijken van de beroepstermijn tenzij een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie BM07: Melding wordt ter kennisname gepubliceerd. Hierop kan niet

formeel gereageerd worden. Melding ligt ook niet ter inzage.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.