Bekendmakingen week 46

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2017 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 **, Polverpark kavel 8, het uitbreiden van de woning aan de achterzijde en het vergroten van een raam in de achtergevel, 17-2177WB, 1-11 (WB01)

6211 CA, Kleine Gracht 11, het versterken van de bestaande houten balk boven de toegangspoort, 17-2174WB, 1-11 (WB01)

6211 CJ, Markt 20, het legaliseren van de kamerverhuur, 17-1758WB, 2-11 (WB08)

6211 CL, Markt 59, het aanbrengen van gevelletters en een uitsteekbak aan de gevel, 17-2194WB, 3-11 (WB01)

6211 EP, Mariastraat 21, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 17-1661WB, 6-11 (WB02)

6211 ER, Jodenstraat 16 - 18, het legaliseren van de kamerverhuur, 17-1716WB, 1-11 (WB03)

6211 ER, Jodenstraat 3, het aanbrengen van veranderingen voor de nieuwe appartementen en het vervangen van slechte kozijnen aan de voorgevel, 17-2179WB, 2-11 (WB01)

6211 HR, Koestraat 21, het starten van het bedrijf TOMATO, 17-2014WB, 1-11 (23)

6211 JC, Achter de Molens 15, het ophangen van een uithangbord met logo Bistro Croquant, 17-2006WB, 7-11 (WB02)

6211 JJ, Grote Looiersstraat 22, het wijzigen van 3 grondgebonden woningen naar 3 appartementen (Looierhof wijziging type C), 17-2223WB, 7-11 (WB01)

6211 JM, Sint Pieterstraat 19, het legaliseren van woningsplitsing en het restaureren van het achterhuis, 17-2178WB, 1-11 (WB01)

6211 KV, Kapoenstraat 29, het wijzigen van de bestemming naar kunstgalerie, expositieruimte, 17-2196WB, 3-11 (WB01)

6211 LE, Vrijthof 46-47, het vervangen van de bestaande duivenwering in een efficiënte duivenwering, 17-2186WB, 3-11 (WB01)

6211 SP, Bogaardenstraat 52, het legaliseren en een kleine bouwkundige ingreep voor het brandveilig maken, 17-0229WB, 2-11 (WB02)

6211 XZ, Sphinxcour 5, het bouwen/verbouwen en renovatie Loods 5, 16-3304WB, 16-11 (WB05)

6212 XR, Hoge Kanaaldijk 12, het plaatsen van een fietsenberging en erfafscheiding in de voortuin, 17-2176WB, 1-1 (WB01)

6213 NE, Susserweg 1, het aanpassen van de verleende vergunning 11-0229WB, 17-2220WB, 7-11 (WB01)

6215 BE, Herculeshof 23, het moderniseren van het winkelcentrum, 17-1874WB, 7-11 (WB03)

6215 SK, Romeinsebaan 200, het realiseren van een tijdelijke stal, 17-1777WB, 1-11 (WB02)

6216 PZ, Touwslagersdreef 20, het aanleggen van een oprit en het verplaatsen van een lantaarnpaal, 17-1830WB, 1-11 (WB02)

6217 EH, Berceusestraat 23, het starten van een schoonheidsalon, 17-2209WB, 6-11 (WB01)

6217 KJ, Statensingel 158, het legaliseren van de woningsplitsing, 17-1493WB, 1-11 (WB02)

6217 LS, Menno van Coehoornstraat 30A, het splitsen van de benedenwoning in 2 appartementen, 17-1906WB, 7-11 (WB08)

6218 GX, Pergamijndonk 102, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning, 17-2213WB, 6-11 (WB01)

6219 **, talud langs de Zuid-Willemsvaart, NBT het kappen van 24 bomen langs de Zuid-Willemsvaart, 17-2115WB, 2-11 (WB02)

6219 NT, Sortieweg 75, het vervangen van de handelsreclame, 17-1450WB, 7-11 (WB02)

6221 **, Akerstraat, Heugemerweg, Duitse Poort, Sphinxlunet en Bloemenweg te Maastricht, NZ093502842, 17-0192BM, 12-10 (BM01a)

6221 **, Sphinxterrein, NZ093500094, 17-0156BM, 01-11 (BM06)

6221 CL, Akerstraat 8B en E, het verbouwen van het kantoorpand tot 32 appartementen, 17-1836WB, 6-11 (WB02)

6221 EH, Rechtstraat 83, het splitsen van de bovenwoning in 2 woningen, 17-2199WB, 5-11 (WB01)

6221 EN, Oeverwal 3, het verbouwen van de Villa 'De Ridder Brouwerij', 17-1575WB, 7-11 (WB02)

6221 KX, Avenue Ceramique 185, het vervangen van 2 verlichte gevelteksten, 17-2182WB, 2-11 (WB01)

6221 TT, Bloemenweg 91B, het in parkeerstand zetten van de bedrijfsactiviteiten, 17-1915WB, 3-11 (23)

6221 TT, Bloemenweg 91B, het uitbreiden van de wasstraat met een sproeiboog, 17-1894WB, 3-11 (23)

6221 VG, Baron van Hövellstraat 42, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 17-2195WB, 3-11 (WB01)

6222 **, Kasteel Aldengoorstraat ongenummerd, Plangebied Rijdam, het aanleggen van de openbare ruimte van het Rijdam Terrein, 17-2219WB, 7-11 (WB01)

6222 AK, Meerssenerweg 124, het herinrichten van het pand, 17-2212WB, 6-11 (WB01)

6222 NS, Galjoenweg 39, het plaatsen van een reclamebord, 17-1583WB, 2-11 (WB08)

6223 AJ, Koningskampstraat 38, het legaliseren van de woningsplitsing in 3 appartementen, 17-0695WB, 6-11 (WB02)

6224 **, Meerssenerweg achterzijde NS-Station, het maken van een uitrit met 2 parkeerplaatsen nabij een straatkast met telecomvoorzieningen t.b.v. ProRail, 17-1729WB, 1-11 (WB02)

6224 GV, Frankenstraat 170A-170B, het legaliseren van de overkapping en de badkameruitbouw, 17-2207WB, 6-11 (WB01)

6224 JP, Hunnenweg 40, het kappen en snoeien van 11 bomen, 17-2175WB, 1-11 (WB01)

6225 **, Ambyerveld kavel 15, Stater 4, het bouwen van een woonhuis, 17-2200WB, 6-11 (WB01)

6225 ER, Hagenstraat 54, het plaatsen van een afrastering, 17-2078WB, 7-11 (WB02)

6225 HE, Berkenhoven 40, het bouwen van een garage annex berging, 17-2192WB, 3-11 (WB01)

6225 XX, Olympiaweg 89, het plegen van onderhoud aan de Lighthouse kerk, 17-2211WB, 6-11 (WB01)

6226 CC, Mockstraat 36, het plaatsen van 6 lichtmasten van 12 meter hoog voor ledverlichting van 4 tennisbanen, 17-1600WB, 3-11 (WB03)

6226 CC, Mockstraat 4-6-6B01-6B02 en 6C, het geheel vernieuwen van het zadeldak en het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde, 17-2198WB, 5-11 (WB01)

6226 NB, Vijverdalseweg 1, gebruiksvergunning bouwdelen 037 HA t/m HL en 037 KC t/m KF Mondriaan, 17-2216WB, 7-11 (WB01)

6226 VJ, Oostermaasweg 10, het kappen van 8 bomen, 17-2210WB, 6-11 (WB01)

6227 AE, Akersteenweg 236, het nieuw bouwen van een houten schuur, 17-1333WB, 6-11 (WB08)

6227 AP, Demertstraat 111, het kappen van een dennenboom, 17-2204WB, 6-11 (WB01)

6227 TP, Sint Servatiusweg 33A01en 33B, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 17-2197WB, 4-11 (WB01)

6229 **, Gronsvelderweg ongenummerd, het verbouwen en uitbreiden van het bestaande kleed-/clubgebouw van sportpark Heugem, 17-2225WB, 7-11 (WB01)

Verklaring van decategorieën

WB01 Aanvraag omgevingsvergunning

WB02 Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03 Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB05 Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure

WB08 Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

BM01a Melding in het kader van het Besluit Uniforme sanering – tijdelijk uitplaatsen verontreiniging

BM06 Definitief / instemmen saneringsplan inzake de Wet bodembescherming

23 Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB05: Deze plannen liggen vanaf 17 november 2017 zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Iedereen kan binnen de inzagetermijn schriftelijk of mondeling zijn zienswijze kenbaar maken. Deze zienswijze moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen de zienswijze is gericht, het registratienummer van het ontwerpbesluit, de inhoud van de zienswijze. U moet de zienswijze richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht.

Categorie BM01(a): Melding wordt ter kennisname gepubliceerd. Hierop kan niet

formeel gereageerd worden. Melding ligt ook niet ter inzage.

Categorie BM06: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.