Bekendmakingen week 47

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2017 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 **, Frontensingel (inrit Sphinx) - Fransensingel, NBT - het kappen van 5 bomen, 17-2251WB, 10-11 (WB01)

6211 **, Tapijnkazerne ongenummerd, het inrichten van de Tapijnkazerne als een openbaar park, 17-1559WB, 10-11 (WB02)

6211 **, Vijfkoppen ongenummerd, het restaureren van het rondeel Haet ende Nijt, 17-2280WB, 14-11 (WB01)

6211 AB, Fransensingel 65A, het aanleggen van een inrit, 17-1887WB, 8-11 (WB02)

6211 AK, Bassin 88, het aanpassen van de hoofdentree, 17-2246WB, 10-11 (WB01)

6211 CH, Markt 5, het plaatsen van een bestaand reclamebord, 17-2263WB, 13-11 (WB01)

6211 EN, Kesselskade 57-58, het realiseren van 7 zelfstandige wooneenheden op de verdiepingen, 16-3385WB, 23-11 (WB05)

6211 ER, Jodenstraat 16-18, het legaliseren van de kamerverhuur, 17-1716WB, 14-11 (WB02)

6211 GN, Wolfstraat 2, het veranderen van de kleur van de gevel, 17-2275WB, 14-11 (WB01)

6211 JH, Grote Looiersstraat 7, het wijzigen van de functie van de 1e verdieping in een vergaderruimte, 17-1714WB, 8-11 (WB02)

6211 JP, Sint Pieterstraat 70B, het legaliseren van het gebruik sportactiviteiten, 17-1624WB, 8-11 (WB03)

6211 PE, Brusselsestraat 8B, het legaliseren van woningsplitsing, 17-2276WB, 14-11 (WB01)

6211 RP, Capucijnenstraat 75, het restaureren van het dak, de gevel en de kozijnen, 17-2242WB, 9-11 (WB01)

6211 RR, Capucijnenstraat 10, het uitbreiden van het bestaande hoofdgebouw, 17-1980WB, 14-11 (WB03)

6211 SN, Bogaardenstraat 43B 01, het plaatsen van een ‘Gulpener’ uithangbord, 17-1957WB, 14-11 (WB03)

6211 SX, Grote Gracht 38, het legaliseren van de woningsplitsing, 17-2265WB, 13-11 (WB01)

6211 XX, Petrus Regoutplein 1C01, het wijzigen van de functie, 17-2239WB, 9-11 (WB01)

6212 AR, Sint Lambertuslaan 11, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 17-2273WB, 13-11 (WB01)

6212 XN, Parkweg 22-29, het deels verbouwen van de 3e verdieping voor een gezondheidsvoorziening met bedfunctie, 17-2236WB, 9-11 (WB01)

6212 XN, Parkweg 7H, het verwijderen van de bestaande betonnen zoldervloer, 17-2284WB, 14-11 (WB01)

6213 BK, Cannerweg 180 - 182, het verbouwen van het pand, 17-2279WB, 14-11 (WB01)

6213 BK, Cannerweg 180, het verbouwen van het pand, 17-1599WB, 10-11 (WB08)

6214 AC, Koningin Emmaplein 14A, het bouwen van een trap vanuit de woonkamer naar het souterrain, 17-1815WB, 8-11 (WB02)

6216 CG, Brusselsepoort 45, het aanbrengen van een extra brandscheiding (30 min. WBDBO) in winkelcentrum Brusselse Poort, 17-2282WB, 14-11 (WB01)

6216 VT, Decorstraat 19, het kappen van 1 naaldboom, 17-2227WB, 8-11 (WB01)

6217 CR, Clavecymbelstraat 31 33, een aanvraag omgevingsvergunning voor het laten plaatsen van reclame, 17-1754WB, 8-11 (WB03)

6217 KM, Pastoor Habetsstraat 48, het verbouwen van het pand, 17-2267WB, 13-11 (WB01)

6218 AA, Symphoniesingel 132, het plaatsen van een hekwerk met klimopbeplanting, 17-1857WB, 8-11 (WB02)

6219 **, Lage Frontweg ongenummerd (locatie 26 Noorderbrugtrace), AA093502684, 17-0206BM, 31-10-2017 (BM03)

6219 **, Noorderbrug, het realiseren van het koppelstuk Cabergerweg met 3 kunstwerken, 17-2156WB, 14-11 (WB02)

6219 BM, Jachthoornstraat 47, het uitbreiden van de verdieping, 17-2016WB, 14-11 (WB02)

6221 BD, Parallelweg 35, het kappen van 1 berkenboom, 17-2244WB, 9-11 (WB01)

6221 BR, Stationsstraat 52 A, het aanpassen van de indeling, het plaatsen van nieuwe gevelreclame en het aanpassen van de kozijnen/borstwering in de gevel, 17-2258WB, 10-11 (WB01)

6221 EL, Rechtstraat 98, het restaureren van de schoorsteen en zijgevel na een lekkage, 17-2281WB, 14-11 (WB01)

6221 EN, Oeverwal 9A 02, het aanpassen van de liftput, 17-2163WB, 8-11 (WB02)

6221 JA, Clermontlunet 3A, het plaatsen van roosters voor de bestaande airco-units en het aanbrengen van bedrijfsreclame, 17-2231WB, 8-11 (WB01)

6221 XH, Sint Antoniuslaan 21, het oprichten van een horeca-inrichting, 17-1918WB, 8-11 (23)

6222 PC, Klipperweg 4-6, NZ093500413, 17-0204BM, 01-11 (BM01)

6225 **, Ambyerveld kavel 26 - Regenboogschotel 9, het bouwen van een woonhuis, 17-2245WB, 9-11 (WB01)

6225 AE, Ambyerstraat Zuid 201, het realiseren van een uitbreiding van Café de Kardinaal, 17-2257WB, 10-11 (WB01)

6226 EE, Adelbert van Scharnlaan C 5, het doorbreken van de muur tussen de keuken en de woonkamer, 17-2277WB, 14-11 (WB01)

6226 NA, Bergerstraat 2, het toevoegen van de bestemming horeca naast de hoofdfunctie kantoor, 17-0765WB, 23-11 (WB09)

6226 VJ, Oostermaasweg 10, het kappen van 8 bomen, 17-2210WB, 14-11 (WB02)

6227 AL, Nijverheidsweg 40, het wijzigen van de voorgevel en reclame voor het vestigen van een Praxis bouwmarkt, 17-2286WB, 14-11 (WB01)

6227 BL, Dorpstraat 85, het uitbreiden van de woning aan de achterzijde op de 1e verdieping, 17-2040WB, 14-11 (WB02)

6227 VW, Niels Bohrstraat 24, het kappen van 2 bomen, 17-2230WB, 8-11 (WB01)

6227 XW, Oude Molenweg 70, het ophogen van het bestaande dak conform belendende panden en het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde, 17-2253WB, 10-11 (WB01)

6229 VN, Gronsvelderweg 90, het ombouwen van 2 natuurgrasvelden naar 2 kunstgrasvelden inclusief verlichting, het ombouwen van 2 natuurgrasvelden in 1 wedstrijdveld zonder verlichting en 1 trainingsveld met verlichting en het aanleggen van extra parkeerplaatsen, 17-2262WB, 13-11 (WB01)

6229 WP, Balsemienbeemd 27, het legaliseren van de kamerverhuur, 17-2248WB, 10-11 (WB01)

Verklaring van decategorieën

WB01 Aanvraag omgevingsvergunning

WB02 Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03 Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB05 Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure

WB08 Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

WB09 Ontwerpweigering omgevingsvergunning uitgebreide procedure

BM13 Ontwerp ingediend saneringsplan inzake de Wet bodembescherming uitgebreide procedure met zienswijzen

23 Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB05, WB09: Deze plannen liggen vanaf 24 november 2017 zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Iedereen kan binnen de inzagetermijn schriftelijk of mondeling zijn zienswijze kenbaar maken. Deze zienswijze moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen de zienswijze is gericht, het registratienummer van het ontwerpbesluit, de inhoud van de zienswijze. U moet de zienswijze richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht.

Categorie BM13: Deze plannen liggen vanaf 24 november 2017 zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Belanghebbende kunnen binnen de inzagetermijn schriftelijk of mondeling hun zienswijze kenbaar maken. Deze zienswijze moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen de zienswijze is gericht, het registratienummer van het ontwerpbesluit, de inhoud van de zienswijze. U moet de zienswijze richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.