Bekendmakingen week 8

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB, 07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2018 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 **, Commandeurslaan, het kappen van 8 bomen NBT-Noorderbrugtracé, 18-0310WB, 8-2 (WB02)

6211 **, Lindenkruis - Capucijnenstraat ongenummerd, het plegen van nieuwbouw op het voormalig terrein Nutsbedrijven fase 3.1, 3.2 en 3.3, 17-2594WB, 9-2 (WB03)

6211 CK, Markt 38, het verplaatsen van de toiletruimte naar de 1e verdieping, het gedeeltelijk verwijderen van een tussenwand en het maken van een schuifraam in de voorgevel, 17-1908WB, 14-2 (WB02)

6211 CL, Markt 78, het restaureren van de gewelfschilderingen in de hal van het Stadhuis, 17-2309WB, 22-2 (WB05)

6211 EX, Het Bat 12, het aanbrengen van tijdelijke gevelreclame ten behoeve van de aankondiging van de bouw, 17-2561WB, 8-2 (WB08)

6211 EX, Het Bat 12, het vervangen van het bestaande enkel glas voor isolerend monumentenglas, 17-2559WB, 14-2 (WB02)

6211 GK, Maastrichter Smedenstraat 19, aanvraag intrekken verleende vergunning 13-1655WB, 18-0375WB, 9-2 (WB13)

6211 GT, Sint Amorsplein 6, het verbouwen van de horeca-inrichting Falstaff, 18-0381WB, 8-2 (WB01)

6211 KV, Kapoenstraat 29, het wijzigen van de bestemming naar kunstgalerie, expositieruimte, 17-2196WB, 14-2 (WB08)

6211 LH, Bouillonstraat 12, het splitsen van de bovenwoning in 3 zelfstandige woningen, 17-2066WB, 8-2 (WB02)

6211 LN, Tongersestraat 4, het maken van een overkapping bij de cour en legaliseren appartementen en kantoor, 17-2606WB, 14-2 (WB03)

6211 NH, Calvariestraat 19, het legaliseren van de woningsplitsing, 17-2562WB, 14-2 (WB02)

6211 NK, Calvariestraat 50A, het vestigen van een New York Pizza vestiging, 17-2582WB, 14-2 (WB08)

6211 RH, Herbenusstraat 142A, het legaliseren van de woningsplitsing in 4 zelfstandige appartementen, 17-2458WB, 9-2 (WB02)

6211 RN, Capucijnenstraat 5A tot en met 13D, het slopen van de appartementen, 18-0384WB, 8-2 (WB01)

6211 RT, Capucijnenstraat 84, het legaliseren van de kamerverhuur, 18-0388WB, 8-2 (WB01)

6211 TC, Keizer Karelplein 10, het renoveren van een woonhuis, 18-0399WB, 10-2 (WB01)

6212 **, Luikerweg ongenummerd, een ontheffing van het verbod om vuur te stoken paasvuur 30-3-2018, 18-0292WB, 9-2 (39)

6212 BP, Glacisweg 26, een aanvraag wijziging bestemming t.b.v. gebruik terras, 17-2112WB, 8-2 (WB02)

6212 EP, Observantenweg 53, het realiseren van een nieuwe woonkeuken aan de achterzijde en het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde, 17-2052WB, 8-2 (WB02)

6212 GL, Plenkershoven 49, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning, 18-0406WB, 14-2 (WB01)

6212 XS, Hoge Kanaaldijk 20, het kappen van een lindeboom en het vervangen van deze boom door 10 nieuwe bomen, 18-0401WB, 12-2 (WB01)

6212 XW, Blekerij 48, het realiseren van 2 dakkapellen aan de voorzijde en een dakraam aan de achterzijde van de woning, 17-2329WB, 9-2 (WB03)

6213 **, Vroenhovenweg ongenummerd, een ontheffing van het verbod om vuur te stoken, 18-0290WB, 8-2 (39)

6215 GD, Valeriushof 63 A, het overkappen van het dakterras, 18-0405WB, 14-2 (WB01)

6216 BX, Becanusstraat 37, het constructief aanpassen van de bestaande hoofddraagconstructie, 18-0391WB, 9-2 (WB01)

6219 AA, Bosscherweg 163, het uitbreiden van de bestaande woning, 17-1927WB, 14-2 (WB03)

6221 AN, Matthias Wijnandsstraat 8, het uitbreiden van de woning met een dakterras, 18-0374WB, 8-2 (WB01)

6221 CX, Wycker Grachtstraat 46, het legaliseren van 2 extra kamers waardoor het totaal op 16 kamers komt, 17-2576WB, 8-2 (WB03)

6221 ED, Wycker Brugstraat 28, het wijzigen van de functie van horeca 2 naar horeca 3, 18-0398WB, 9-2 (WB01)

6221 VG, Baron van Hövellstraat 42, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 18-0377WB, 8-2 (WB01)

6222 **, Abdissenweg 1, AA093500002, 17-0084BM, 09-02 (BM08)

6222 NE, Korvetweg 26, het bouwen van een onderhoudswerkplaats en het kappen van 7 bomen, 17-2503WB, 8-2 (WB02)

6222 PG, Weert 18, het kappen van 3 bomen, 18-0393WB, 9-2 (WB01)

6222 SK, Slotplein 10, het rooien van een boom naast Slotplein 10, 18-0378WB, 8-2 (WB01)

6224 JA, Scharnerweg 1, het legaliseren van een woningsplitsing en het toevoegen van een woning op de begane grond, 17-2349WB, 8-2 (WB03)

6224 JX, Adelbert van Scharnlaan 200, het verbouwen van de bestaande school tot 52 wooneenheden, 17-1282WB, 8-2 (WB07)

6224 LL, Waldeck Pyrmontstraat 25, het maken van een uitbouw over 2 niveaus, 17-2374WB, 14-2 (WB03)

6225 BG, Pastoor Lanckohrstraat 2, het plaatsen van speeltoestellen, 18-0390WB, 9-2 (WB01)

6226 BL, Padualaan 10, het uitbreiden van de begane grond met een serre, het aanbrengen van een dakkapel en het plegen van algemeen onderhoud, 18-0408WB, 14-2 (WB01)

6226 CP, Europalaan 36, het legaliseren van de kamerverhuur (6e kamer), 17-2062WB, 9-2 (WB08)

6227 **, Veldstraat ongenummerd, een ontheffing van het verbod om vuur te stoken, 18-0214WB, 8-2 (39)

6227 AN, Demertstraat 53, het legaliseren van de kamerverhuur - woningomzetting, 17-2618WB, 9-2 (WB03)

6229 EZ, Leidenlaan 18, het verbouwen van het bestaande pand en het plaatsen van een grondkering op de westgevel, 17-2590WB, 9-2 (WB03)

6229 GA, Limburglaan 10, het rooien van een boom nummer 24, 18-0335WB, 14-2 (WB02)

Verklaring van decategorieën

WB01 Aanvraag omgevingsvergunning

WB02 Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03 Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB05 Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure

WB07 Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure zonder zienswijzen en zonder wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit

WB08 Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

WB13 Geheel of gedeeltelijk intrekken/wijzigen omgevingsvergunning reguliere procedure

BM08 Definitief / instemmen evaluatie en/of nazorgplan sanering inzake de Wet bodembescherming

39 Besluit tot het verlenen van een tijdelijke stookontheffing

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB05: Deze plannen liggen vanaf 22 februari 2018 zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Iedereen kan binnen de inzagetermijn schriftelijk of mondeling zijn zienswijze kenbaar maken. Deze zienswijze moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen de zienswijze is gericht, het registratienummer van het ontwerpbesluit, de inhoud van de zienswijze. U moet de zienswijze richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht.

Categorie WB07: Tegen dit besluit is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Categorie WB13: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.

Categorie BM08: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt.

Categorie 39: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.