Bewoners gaan door met meten luchtkwaliteit in hun straat en buurt

Sinds 12 januari 2017 meten inwoners, scholen en buurtnetwerken met behulp van meetbuisjes op 62 locaties de luchtkwaliteit. Die punten bepalen en beheren de inwoners van de stad zelf. Op die manier krijgen we een nog beter beeld van de luchtkwaliteit in de stad te krijgen. Het is een aanvulling op het gemeentelijke meetnet dat bestaat uit meetbuisjes op 44 locaties in de stad en de meetstations bij de Hoge Fronten en bij de noordelijke A2-tunnelmond (Geusselt).

Deelnemers positief: vervolg in 2018

Er was budget vrijgemaakt voor een jaar. Uit een evaluatie afgelopen december bleek dat alle deelnemers die het evaluatieformulier hebben ingevuld positief zijn over het project en 33 deelnemers graag wil doorgaan met meten. Vanwege die grote belangstelling en betrokkenheid van de inwoners bij de luchtkwaliteit in Maastricht is daarom besloten om budget vrij te maken om het project in ieder geval in 2018 te continueren. De persoonlijke verhalen van een aantal deelnemers staan op Thuis in Maastricht: Ed Moenen uit Wyck, Eddy Broux in Wolder, Els Budé in CéramiqueAlphons Damoiseaux en Cees Cools en Leon Roomans uit Campagne. Dat zo’n grote groep mensen nog een jaar vrijwillig doorgaat met meten toont de betrokkenheid van de inwoners van Maastricht met het onderwerp luchtkwaliteit.

Meetresultaten

Op 11 januari 2018 werden de laatste buisjes van het meetjaar ingeleverd en daarna geanalyseerd. De rapportage met de jaargemiddelden zal medio 2018 gereed zijn. Deze rapportage wordt aan de deelnemers en aan de gemeenteraad aangeboden.

Bewustwording is een eerste stap

De lucht in Maastricht is de afgelopen jaren dankzij forse inspanningen schoner geworden. Maar dat is nog geen reden om achterover te leunen. Samen met alle partijen in de stad wil de gemeente Maastricht de luchtkwaliteit de komende jaren verder verbeteren. In het coalitieakkoord ‘Wij Maastricht' van april 2014, is besloten dat er een plan van aanpak voor de bewustwording van de luchtkwaliteit wordt opgesteld. Vanaf december 2015 zijn in het platform luchtkwaliteit en in een stadsronde brainstormsessies gehouden. Samen met inwoners, bedrijven en raadsleden is gezocht naar maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de bezoekers en bedrijven van Maastricht bewuster worden van de luchtkwaliteit in Maastricht en dat zij zelf actie ondernemen om de luchtkwaliteit verder te verbeteren. Uit deze sessies is het actieplan luchtkwaliteit voortgekomen waarin 10 acties worden beschreven. Het project met de meetbuisjes was het eerste project.