Bewoners meten luchtkwaliteit in hun straat en buurt

Op dit moment meet de gemeente Maastricht op 44 plekken in de stad de luchtkwaliteit. Dat aantal plekken gaan we uitbreiden om zo een nog beter beeld van de luchtkwaliteit in de stad te krijgen. Vanaf 12 januari 2017 willen we op 60 extra punten in Maastricht de luchtkwaliteit meten. Die punten bepalen en beheren de inwoners van de stad zelf.

Bewustworden is een eerste stap

De lucht in Maastricht is de afgelopen jaren, dankzij forse inspanningen, schoner geworden. Maar dat is nog geen reden om achterover te leunen. Samen met alle partijen in de stad wil de gemeente de luchtkwaliteit de komende jaren verder verbeteren. In het coalitieakkoord ‘Wij Maastricht' van april 2014, is besloten dat er een plan van aanpak voor de bewustwording van de luchtkwaliteit wordt opgesteld. Vanaf vorig jaar december zijn in het platform luchtkwaliteit en in een stadsronde brainstormsessies gehouden. Samen met inwoners, bedrijven en raadsleden is gezocht naar maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de bezoekers en bedrijven van Maastricht bewuster worden van de luchtkwaliteit in Maastricht en dat zij zelf actie ondernemen om de luchtkwaliteit verder te verbeteren. Uit deze sessies is het actieplan luchtkwaliteit voortgekomen waarin 10 acties worden beschreven. We gaan als eerste van start met de meetbuisjes en een bewustwordingscampagne voor jongeren.

Hoe werkt het in de praktijk?

Inwoners van de stad kunnen een jaar lang een luchtkwaliteitsmeter (meetbuisje) beheren. Dat betekent dat ze de meter zelf ophangen en een jaar lang om de vier weken de 2 meetbuisjes vervangen. De gemeente verzamelt alle resultaten en deze zijn terug te vinden via www.luchtmeetnet-maastricht.nl. Voor de buisjes en het ophangsysteem betalen de geïnteresseerden eenmalig een borg van 35 euro die ze terug krijgen na afloop van het meetjaar.

Aanmelden voor meetbuisjes

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden tot en met 15 december via www.luchtmeetnet-maastricht.nl. Op 12 januari is er een instructiebijeenkomst waarin we uitleggen hoe de buisjes moeten worden ophangen en wat we van de deelnemers verwachten. Het is belangrijk dat er een jaar lang gemeten wordt. Pas dan ontstaat er een goed beeld van de luchtkwaliteit. In de wintermaanden bijvoorbeeld is de luchtkwaliteit anders dan in de zomer: verwarmingsketels stoten bepaalde stoffen uit die in de lucht terechtkomen. Als na een jaar blijkt dat de luchtkwaliteit niet goed is, gaan we onderzoeken hoe dat komt. Afhankelijk van de resultaten van dat onderzoek ondernemen we stappen voor zover dat mogelijk is.

Jongeren en schone lucht

Samen met CNME Maastricht en regio gaan we jongeren bewust maken van het belang van schone lucht. Jongeren uit groep 7 en 8 willen we vooral bereiken via een lesmodule lucht en door aan te sluiten op de Boomfeestdag en andere duurzame evenementen die al in het reguliere onderwijspakket zitten. CNME zelf geeft het goede voorbeeld: met een luchtfiets (bakfiets) gaan ze de scholen en jongerenevenementen af. De fiets is tegelijkertijd een mobiele leskist en tentoonstelling. Met de fiets willen we ook de ‘oudere’ jongeren en de studenten bereiken. Daar worden ook een quiz en een like-en-winactie via social media voor ingezet.