Bezuinigingsvoorstel kunst en cultuur

Behoud basisstructuur en ruimte voor vernieuwing

Het college van burgemeester en wethouders heeft bezuinigingsvoorstellen uitgewerkt voor de subsidies binnen de kunst- en cultuursector in Maastricht. De bezuinigingsvoorstellen richten zich op behoud van een compactere basisinfrastructuur binnen de vier onderdelen erfgoed, podiumkunsten, beeldende kunsten en vormgeving en culturele evenementen. Daarnaast wil het college de komende jaren 1 miljoen euro investeren in innovatie en 3 miljoen euro in pop- en jongerencultuur in de Timmerfabriek/Muziekgieterij.

Bezuinigingen

De bezuinigingen komen voort uit het coalitieakkoord waarin is afgesproken dat ook op de subsidies in het culturele veld de komende jaren bezuinigd moet worden. In 2015 wordt
500.000,- euro bezuinigd. De daarop volgende jaren 750.000,- euro. Dit bezuinigingsbedrag bedraagt ongeveer 4 procent van de totale Maastrichtse begroting voor kunst en cultuur.

Visie

De achterliggende visie van de bezuinigingen is gericht op het handhaven van Maastricht als een cultureel brandpunt. De basisstructuur wordt niet aangetast. Daarnaast wordt gefocust op talentontwikkeling. We streven naar nog meer samenspel tussen de culturele spelers om de kwaliteit te garanderen. Er wordt geen prioriteit meer gegeven aan op zich zelf staande initiatieven en aan projecten of evenementen die te specialistisch zijn. De subsidies aan projecten en evenementen worden beperkt. Deze subsidies kunnen in betere financiële tijden weer relatief eenvoudig geactiveerd worden. De rol van de gemeente verandert in een van niet alleen subsidieverlener, maar ook van opdrachtgever door ruimte te bieden aan nieuwe initiatieven. De rol van kunst en cultuur in directe relatie met de Maastrichtse samenleving wordt belangrijk. Aan de cultuurwereld wordt gevraagd om zich nog actiever te verbinden met de Maastrichtse samenleving, omdat kunst en cultuur waardevol zijn voor iedereen. De komende periode wordt deze visie, die gericht is op innovatie, verder uitgewerkt.

Kernactiviteit

Op grond van de achterliggende visie is bij de bezuinigingskeuze per activiteit of instelling gekeken naar de kernactiviteit. De kernactiviteit is bepalend voor de subsidie. Sommige subsidies worden gehandhaafd en andere worden beëindigd.

2015

De bezuinigingen worden in 2015 van kracht nadat de gemeenteraad de voorstellen heeft goedgekeurd tijdens de bespreking van de kaderbrief op 8 juli.