Blauwe Zorg in de Wijk gaat verder!

Provincie Limburg, zorgverzekeraar VGZ en gemeente Maastricht hebben besloten om de pilot Blauwe Zorg in de Wijk voort te zetten. Daarmee gaan zij ook in 2019 met diverse partijen aan de slag om de gezondheid van inwoners van Limmel, Nazareth, Wittevrouwenveld en Wyckerpoort op innovatieve wijze te verbeteren.

Pilot Blauwe Zorg in de Wijk
Met de pilot Blauwe Zorg in de Wijk zijn diverse partijen een samenwerking aangegaan, namelijk zorgverzekeraar VGZ, de gemeente Maastricht, ZIO (Zorg in Ontwikkeling), Levanto, Envida, Stichting Radar, Stichting Trajekt, Xonar, GGD Zuid-Limburg, METggz, Mondriaan, Leger des Heils en Burgerkracht Limburg. Deze samenwerking heeft als doel een beweging in gang te zetten die leidt naar meer gezondheid en kwaliteit van leven in de vier pilotwijken. Daarbij wordt uitgegaan van de wensen en behoeften van bewoners en vertrouwen in de professionals in de buurt. Bij deze beweging wordt gewerkt met het gedachtegoed Positieve Gezondheid van het Institute of Positive Health van Machteld Huber.

Doelstellingen
In de pilot zijn vier doelstellingen geformuleerd:

1. Burgers aan zet: de burger neemt, waar mogelijk, zelf meer regie over zijn leven en doet actief mee. Dit vereist een verandering van houding en gedrag van burgers in hun sociale leefomgeving zodat zij zo goed mogelijk betekenis kunnen geven aan hun leven.

2. Professionals aan zet: zorg- en dienstverleners krijgen de professionele vrijheid om over de grenzen van de eigen instelling heen te kunnen bijdragen aan de idealen van burgers en aan het organiseren van (collectieve) oplossingen.

3. Ontschotten van financiering: het principe ‘geld volgt zorg en ondersteuning’ toepassen. Concreet: om dit experiment te kunnen uitvoeren brengen gemeente Maastricht en zorgverzekeraar VGZ financiële middelen uit resp. het sociale en zorgdomein samen. Als duidelijk is wat werkt, kan dit leiden tot het onderling verschuiven van financiële middelen.

4. Kennis verspreiden: factoren die samenwerking bevorderen of juist belemmeren in kaart brengen als inspiratie voor de regio, de provincie Limburg en Nederland.


Magazine
In de bijlage vindt u het magazine Blauwe Zorg in de Wijk. Samen op weg naar een positief gezond Maastricht. Dit magazine is ontwikkeld om betrokkenen te informeren over de diverse concrete acties en tussentijdse bevindingen van de pilot.