College presenteert begroting 2014

Investeren in de toekomstbestendigheid van de stad, zonder de lasten te verhogen en zonder te tornen aan het sociale gezicht van de stad, blijft ook voor 2014 het credo. Dat blijkt uit de door het college van burgemeester en wethouders gepresenteerde begroting 2014, die evenals voorgaande jaren sluitend is.

Dankzij de investeringen en de gedane inspanningen kan Maastricht bouwen op een stevig fundament en heeft het alle eigenschappen om op hoog niveau te blijven acteren. Maar dat vereist ook in de toekomst de uiterste inspanning van ons en van de Maastrichtenaar,” zo schrijft het college in de begroting, die zij in oktober voorlegt aan de gemeenteraad.

Nieuwe rijksbezuinigingen

Grootste uitdaging is gelegen in de invulling van de nieuwe rijksbezuinigingen en de op stapel staande decentralisaties binnen het sociale domein. Op Prinsjesdag heeft het Rijk invulling gegeven aan een nieuwe tranche rijksbezuinigingen van € 6 miljard. Dit heeft ook financiële consequenties voor onze begroting en leidt tot een lagere algemene uitkering van ca. € 2,5 mln. In 2014 kunnen we het tekort dat hierdoor ontstaat nog opvangen door de gedeeltelijke vrijval van twee reserves. Voor de jaren erna zullen extra bezuinigingen noodzakelijk zijn. De afgelopen jaren heeft het college met succes bezuinigingen oplopend tot € 30 miljoen opgevangen. Vooral door krachtig te sturen op maximale efficiency, slimme automatisering en intensievere regionale samenwerking. Bij de nieuwe bezuinigingen zullen offers van de stad dan ook onvermijdelijk zijn.

Financieel vooruitzicht

Het financieel meerjarenperspectief is, in tegenstelling tot voorgaande begrotingen, niet sluitend. Rekening houdend met de miljoenennota is er in 2015 een tekort van ruim € 7 miljoen oplopend tot bijna € 11 miljoen in 2017 (nog exclusief de financiële gevolgen van de drie decentralisaties). Het college wacht niet af en benoemt in de begroting 2014 al enkele concrete zoekgebieden (taakvermindering, opbrengstenverhoging in de vorm van subsidies of kostendekkende tarieven en mogelijke voordelen uit regionale inkoop). Tegelijkertijd vindt het college nadrukkelijk dat de invulling van de bezuinigingen zorgvuldig en samen met de stad tot stand moet komen. Het college zal de bezuinigingsoperatie zo goed mogelijk voorbereiden. Besluiten worden genomen na de verkiezingen door de nieuwe raad, bij de begroting 2015.

2014: Investeren loont

2014 is niet alleen een jaar van financiële onzekerheid en moeilijke keuzes. Het jaar wordt ook gekenmerkt door mooie vooruitzichten. Het casco-herstel van de Eiffel, de tweede fase van het Frontenpark en de restauratie van het stadhuis gaan van start. De ondertunneling van de A2, de Landgoederenzone en de ontwikkeling van Belvedère en Health Campus worden slagvaardig voortgezet. De redding van het MECC krijgt gevolg in een nieuw opgerichte BV die met nieuw elan en mogelijkheden aan de slag gaat. De stad viert 200 jaar Koninkrijk. En, weliswaar is Maastricht niet verkozen tot Culturele Hoofdstad van Europa; het college blijft verder bouwen aan de euregionale samenwerking. Om de vrijgekomen energie en de economische potentie voor ‘generatie Maastricht’ zoveel als mogelijk te verzilveren, stelt het college voor om de tot en met 2014 in de begroting voor MCH2018 gereserveerde en gespaarde gelden incidenteel en voorwaardelijk te reserveren voor concrete kansen die voortvloeien uit het proces van de kandidaatstelling. Maastricht heeft ook aan de andere partners, waaronder de Provincie, gevraagd om de al gelabelde gelden te blijven reserveren voor een mogelijk vervolg.

Het college plant in 2014 ook nieuwe zaden, die bijdragen aan de toekomstbestendigheid van de stad. Samen met burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties gaat de gemeente werken aan een nieuwe binnenstadsvisie. De nieuw vereiste stadsontwikkeling krijgt vorm vanuit het gedachtegoed van de nieuwe structuurvisie. Om de ontwikkelingen binnen het sociale domein het hoofd te bieden wordt de sociale visie uitgewerkt in concrete plannen. Tot slot zet het college in op het behoud van het European Institute of Public Administration (EIPA), één van de belangrijkste internationale instituten van de stad en met 150 hoogopgeleide werknemers een belangrijke werkgever. Het rijk heeft besloten de subsidiëring aan het EIPA stop te zetten per 1 januari 2015. Het instituut staat daarmee onder druk en dreigt te verdwijnen uit Maastricht. Het college wil het EIPA gedurende vier jaren ondersteunen door middel van een bijdrage van € 100.000 euro. De precieze voorwaarden waaronder dit bedrag ter beschikking wordt gesteld zijn onderwerp van gesprek.

Op 22 oktober is de begroting 2014 (PDF, 4MB) in de raad besproken en vastgesteld. De aanvullende rijksbezuinigingen en de consequenties ervan voor de programmabegroting 2014 zijn opgenomen in de Memorie van Antwoord.