College presenteert jaarstukken 2013

Positief resultaat en stevig fundament voor toekomst

De gemeente Maastricht sluit het boekjaar 2013 af met een positief resultaat van 177.000 euro. Ondanks de aanhoudende financiële tegenwind is het grootste deel van de voorgenomen ambities uit de gemeentebegroting gerealiseerd. Het college van Burgemeester en Wethouders toont zich tevreden met het resultaat: “In de afgelopen jaren is een stevig fundament gelegd voor de toekomst. Dat is hoopgevend met het oog op de grote opgaven die de stad nog wachten, zoals het eigenstandig organiseren van de jeugdzorg, het behouden van voldoende banen voor jong en oud en de ondersteuning en begeleiding in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning,” aldus wethouder van Financiën, John Aarts.     

2013 in vogelvlucht

In het verslagjaar is met een maximale inspanning gewerkt aan een sociaal, duurzaam en economisch weerbaar Maastricht. Achtereenvolgens zijn gerealiseerd: 

 • een nieuwe economische en sociale visie;
 • MECC weer volop een Maastrichts bedrijf;
 • pilot verruiming winkeltijden en daarmee een impuls voor de economie van de binnenstad; 
 • nieuwe dynamiek in het Belvédèregebied met de vestiging van de Muziekgieterij in de Timmerfabriek, de start van de casco-restauratie Eiffel, herontwikkeling van de voormalig brandweerkazerne en de restauratie van het Frontenpark;
 • duurzame versteviging van de de stedelijke infrastructuur met onder meer het Geusseltbad en de aankoop van de Tapijnkazerne voor uitbreiding van het stadspark en onderwijsfuncties;
 • een nieuwe sportnota met concrete maatregelen gericht op het verhogen van de sport- en beweegdeelname;
 • doorontwikkeling van de Health Campus en het Maastricht Lab;
 • slagvaardig voortzetten van grote infrastructurele projecten ten behoeve van de bereikbaarheid, zoals de ondertunneling van de A2 en de voorbereiding voor de verlegging van de Noorderbrug;
 • versterking van het internationale karakter van de stad: Maastricht populairste woon- en werkbestemming voor internationals in Limburg en een nieuwe nota internationalisering;
 • bundeling van de krachten op het gebied van bedrijfsvoeringstaken (ICT, Inkoop en HRM-systeem) in een zogeheten Shared Service Center, samen met de Provincie Limburg en de gemeenten Heerlen en Sittard-Geleen, maar ook aansluiting bij de Belasting Samenwerking Gemeenten en Waterschappen (met een besparing oplopend tot 1,2 miljoen euro per jaar);  
 • forse stappen gezet op het gebied van (eu)regionale samenwerking: start Regionale Uitvoeringsdiensten; opstellen van een regionaal transitiearrangement Jeugdzorg; gezamenlijke beleidsplannen voorbereid voor de drie grote decentralisaties (op Heuvellandniveau);
 • een solide financieel beleid: de in het bestuursakkoord gedefinieerde ambities zijn bereikt zonder de lasten voor burger en bedrijfsleven onnodig, bovenop de inflatie te verhogen en zonder de rekening neer te leggen bij toekomstige generaties.   

Solide basis

“Maastricht heeft de afgelopen jaren een solide basis gelegd voor een perspectiefvolle toekomst,” aldus het college. “Dat uit zich cijfermatig onder meer in de nog steeds stijgende bevolkingsgroei en in de niet afgenomen bezoekersaantallen van onze stad. Maar ook kwalitatief in nieuwe verworvenheden als het United World College en Brainsunlimited en in grootschalige revitaliseringen van industrieterreinen Bosserveld en Beatrixhaven. Maar zeker ook in de zaken die nog in het verschiet liggen en onze stad in de nabij toekomst zullen voorzien van nieuwe positieve impulsen: de groei van de Universiteit, de verlegging van de Noorderbrug, de veelbelovende campusontwikkeling in Randwyck, de bouw van sporthal de Geusselt, de komst van de tram Hasselt-Maastricht, de ontwikkeling van het Belvédère gebied tot een tweede bruisend stadshart (onder meer: herontwikkeling Timmerfabriek, invulling Eiffel en Sphinxterrein) en het gereed komen van de A2.”   

Vervolg

De jaarstukken 2013 zijn nog niet definitief. In juni behandelen de diverse commissies de jaarstukken. Op 8 juli neemt de gemeenteraad een besluit over de stukken.