College presenteert sluitende begroting 2016

Het college van burgemeester en wethouders van Maastricht presenteert een sluitende begroting voor 2016 zonder de lasten verhogen. De thema’s veiligheid, economie en armoedebeleid worden ontzien en er is ruimte voor extra investeringen om verder te bouwen aan het Maastricht van morgen: een internationale universiteitsstad met een stevig sociaal en saamhorig fundament.

Begroting Maastricht 2016

“Maastricht is financieel gezond. De afgelopen vijf jaar hebben we sluitende begrotingen en rekeningen gepresenteerd. In moeilijke tijden, zonder lastenverhoging, zonder in leveren op onze ambities en zonder de rekening door te schuiven naar toekomstige generaties. Die financiële robuustheid stemt tevreden, maar is ook nodig om de uitdagingen waar we voor staan, zoals de overheveling van de rijkstaken en de toenemende concurrentie tussen steden als woon-, werk en verblijfplek, aan te gaan,” aldus John Aarts, wethouder voor financiën.  

Positieve Septembercirculaire 

De Septembercirculaire 2015 pakt voor Maastricht gunstig uit. Voor Maastricht stijgt de algemene uitkering in 2016 met ruim € 1 mln. oplopend naar € 2 mln. in 2019. Dit komt omdat het Rijk meer uitgaven heeft gepland voor 2016, onder meer in de zorg, defensie en kinderopvang. Stijgen de netto Rijksuitgaven, dan stijgt de uitkering aan de gemeentes met hetzelfde percentage mee.* Daarnaast hebben studentensteden (dus ook Maastricht) compensatie ontvangen voor het niet langer meetellen van onzelfstandige kamers (zoals studentenkamers) in de verdeling van de algemene uitkering. 

Overschot 

Mede dankzij de positieve Septembercirculaire ontstaat een overschot van € 2 mln. op de meerjarenbegroting. Het college stelt daarom aan de raad voor dit overschot te gebruiken voor het aanvullen van de risicobuffer. Daarnaast wil het college een storting doen in het Cofinancieringsfonds, waardoor het tekort op het totaal van geplande investeringen wordt verkleind.

Lokale lasten 

De lokale lasten voor inwoners en bedrijfsleven worden (voor het vijfde opeenvolgende jaar) niet verhoogd, behoudens de inflatie (ongeveer 1 procent). Maastricht neemt daardoor (met een 11de plek) een steeds betere positie in op de ranglijst van de 100.000+ gemeenten (2013: 17, 2014: 15) met de laagste lasten (1 = laagste lasten, totaal 35 gemeenten). 

*Van elke extra euro die het Rijk uitgeeft, gaat bijna € 0,20 naar het Gemeentefonds voor de verdeling van de algemene uitkering (AU).