Conceptverordening subsidie vrijwilligersactiviteiten ter inzage

17 maart 2016

In een breed dialoogproces met organisaties betrokken bij vrijwilligerswerk is in 2015 een conceptverordening opgesteld voor de gemeentelijke subsidiëring van vrijwilligersactiviteiten. Op deze conceptverordening en de bijbehorende conceptuitvoeringsregeling kunt u tot 15 april inspreken.

Na verwerking van de ingekomen inspraakreacties stelt het college een conceptverordening vast die daarna ter besluitvorming aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

De verordening en de bijbehorende stukken vindt u op deze webpagina: