Eerste uitbreiding stadspark met Tapijnkazerne gereed in zomer 2014

Vanaf de zomer van 2014 is het mogelijk om te wandelen en te fietsen op een deel van de Tapijnkazerne. Een deel van het terrein wordt dan aan het stadspark toegevoegd. In juni start de aanleg van een fietspad en wandelroute door het nieuwe gedeelte van het park en worden de hekken langs de Jeker weggehaald. Met ingang van het nieuwe collegejaar neemt de Universiteit Maastricht drie paviljoens aan de Jeker in gebruik. Zo ontstaat een goede verbinding voor voetgangers en fietsers ter hoogte van de Prins Bisschopsingel.

Druk bezochte open dag

Afgelopen zaterdag organiseerden Gemeente Maastricht, Universiteit Maastricht en Provincie Limburg een open dag op het terrein van de Tapijnkazerne. Deze dag werd door ruim 1000 geïnteresseerden bezocht. Tijdens de open dag konden bezoekers niet alleen kennis maken met het gebied en haar geschiedenis, maar werden ook de plannen voor het gebied gepresenteerd. Wethouder Gerdo van Grootheest: “Met deze eerste fase breiden we het stadspark fors uit en kunnen we direct nieuwe verbindingen maken met het Jekerdal. Ik kijk uit naar de verdere uitwerking van de plannen voor de Tapijnkazerne met alle betrokkenen.”

Dialoog met de stad

De komende maanden werken de betrokken partijen een integraal plan uit voor het kazernegebied. Om te komen tot een goed plan waar ook de inwoners van de stad Maastricht enthousiast over zijn, worden omwonenden, belangengroepen en studenten in het voorjaar van 2014 bij de planontwikkeling betrokken. Ook voor de invulling van de gebouwen - zowel tijdelijk (creatief) gebruik, als voor permanente invulling - en voor het onderzoeken van de mogelijkheden voor activiteiten in het park worden ideeën opgehaald.

Gefaseerde ontwikkeling

Deze dialoog met de stad resulteert in een (stedenbouwkundige) visie voor het gebied en de invulling van de gebouwen. Voor het eind van 2014 wordt een ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Gebouwen die nog niet in het openbare park komen te liggen blijven voorlopig afgesloten of worden bewoond door zogenaamde anti-kraak. Gemeente, Universiteit en Provincie werken nauw samen om het gebied van de Tapijnkazerne geleidelijk toe te voegen aan het stadspark en de gebouwen een onderwijs- en onderzoeksbestemming (en daaraan gerelateerde functies) te geven.

Maatwerk voor verschillende gebouwen

Welke functies in de gebouwen komen, welke gebouwen blijven staan, welke gesloopt worden, en waar nieuwbouw plaatsvindt, is onderdeel van het integraal plan. Een groot aantal gebouwen met monumentale waarde blijft behouden en wordt volledig gerenoveerd als een definitieve bestemming is gevonden. Een aantal panden, in het verleden veelal werkplaatsen of garages van de kazerne, wordt op termijn waarschijnlijk afgebroken. Onderdeel van de integrale planontwikkeling is het wijzigen van het huidige bestemmingsplan zodat de gewenste ontwikkelingen mogelijk worden.