Evenementenvergunning BRUIS

De burgemeester van de gemeente Maastricht maakt bekend dat op aanvraag van Stichting Bruis de volgende vergunning is verleend op 25 augustus 2015:

15-1141EV: evenementenvergunning aan Stichting Bruis Maastricht voor de periode van vrijdag 4 tot en met zondag 6 september 2015 op het Koompeterrein, gelegen aan de Prins Bisschopsingel in Maastricht (naast politiebureau) voor een muziek- en cultuurfestival.

De betreffende vergunning ligt ter inzage bij het GemeenteLoket en is ook digitaal te raadplegen via onze website.

Een bezwaarschrift indienen

Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? Richt het bezwaarschrift dan aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.