Extra fietsparkeerplaatsen bij station Maastricht

Gemeente Maastricht, Maastricht Bereikbaar en ProRail verdubbelen capaciteit fietsenstalling Meerssenerweg.

Het station Maastricht krijgt aan de oostzijde 265 extra fietsparkeerplaatsen. De capaciteit groeithierdoor naar ruim 600 stallingplaatsen. Daarmee faciliteren ProRail, gemeente Maastricht enMaastricht Bereikbaar de reiziger vanuit de oostzijde van de stad. De verdubbeling is nodig om dedruk in de stallingen aan de voorzijde van het station weg te nemen.

Start werkzaamheden 22 oktober

De werkzaamheden aan de stalling aan de Meerssenerweg beginnen op 22 oktober en duren tot mediodecember. Gedurende die periode kunnen fietsers hun rijwiel blijven stallen aan de Meerssenerweg. Erwordt een tijdelijke fietsenstalling geplaatst naast de trap van het station. De fietsenstalling wordt gefaseerdvervangen, waardoor de huidige capaciteit hetzelfde blijft. Ook de trap zelf richting de sporen en destationshal blijft tijdens de werkzaamheden open. De hinder voor reizigers zal beperkt zijn, viainformatieborden worden fietsers en voetgangers geïnformeerd.

Extra fietsparkeerplaatsen

De nieuwe stalling bestaat uit een tweelaags stalling met overkapping, waar fietsen droog onder kunnenstaan. Fietsen kunnen met een handmatig te bedienen liftsysteem op de tweede etage van de stalling getildworden. De fietsenstalling is te bereiken via omliggende hoofdwegen Meerssenerweg, Scharnerweg enHeerderweg.

Meer ruimte voor de fiets

Met deze uitbreiding en verbeterde kwaliteit werkt gemeente Maastricht vooruit op de geplandewerkzaamheden aan de voorzijde van het station waar medio 2016 een ondergrondse fietsenstalling wordt gebouwd. Eind 2017 moet de stalling klaar zijn en ruimte bieden aan ongeveer 3000 fietsen. De eerste 24uur kan er gratis gestald worden.

Toename fietsgebruik

Landelijk pakt gemiddeld ruim veertig procent van de 1,2 miljoen dagelijkse reizigers de fiets naar hetstation. En circa 15% pakt de fiets bij aankomst, om zo naar zijn of haar bestemming te komen. Om de reisvan deur tot deur gemakkelijker en comfortabeler te maken verbetert ProRail samen met regionale en lokaleoverheden fietsenstallingen bij stations door uitbreiding, betere benutting en vernieuwing.Ook in universiteitsstad Maastricht is het fietsgebruik de afgelopen jaren fors toegenomen.

Ongeveer 30procent van alle verplaatsingen tot 7,5 kilometer wordt met de fiets gemaakt. Het aantal Maaskruisendefietsbewegingen (gemeten tussen 07.00 uur en 10.00 uur en tussen 16.00 en 19.00 uur) is gestegen vanongeveer 15.000 in 2006 naar 25.000 in 2013.

“De stad Maastricht investeert de komende jaren zeer fors in het faciliteren van de fiets. Niet alleen zijn alfietsstraten aangelegd in de Bilserbaan en de Orleansstraat, maar ook de stallingen zijn weer gratis en deopeningstijden daarvan zijn uitgebreid. Via Maastricht Bereikbaar worden ook vele projecten opgepaktzoals snelfietsroutes richting Sittard. Ook wordt ten zuiden van de Kennedybrug gewerkt aan eenondertunneling voor de fiets onder de nieuwe A2 infrastructuur. De bouw van een ondergrondse stalling aan het stationsplein en de vergroting van de stallingscapaciteit aan de Meerssenerweg zijn majeure kwaliteitsslagen voor fietsend Maastricht," aldus John Aarts, wethouder Mobiliteit.