Fataal incident Leger des Heils onderzocht

Geen verband met locatie Singel 9

afbeelding Singel 9

Op 6 december 2014 vond er een fataal incident plaats bij de dag-/nachtopvang van het Leger des Heils (Singel 9) aan de Statensingel. Thans blijkt uit het onderzoek dat er geen oorzakelijk verband is tussen het opvangen van daklozen met een diverse problematiek, de aard van de locatie, het aantal op te vangen bezoekers, de deskundigheid en manier van werken van het personeel en de kwaliteit van de samenwerking van het Leger des Heils met de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) en sociale ketenpartners. Het onderzoek toont wèl aan dat er een verschuiving heeft plaatsgevonden van een opvangpopulatie die vroeger gekenmerkt werd door een alcohol- en drugverslaving naar een populatie die nu grotendeels een Geestelijke Gezondheidszorg-problematiek (GGZ) kent. Ook zijn er aandachtspunten naar voren gekomen voor OGGZ-functies en –beleid. Ook de communicatie tussen de instellingen zelf en de buurtbewoners verdient aandacht.

Situatie

Twee mannen raakten op 6 december 2014 in conflict. Het slachtoffer raakte hierbij zodanig gewond dat reanimatie niet meer mocht baten. De verdachte werd aangehouden door de politie. Tot op heden is het justitiële onderzoek nog in volle gang en is het nog onbekend wat de aanleiding voor het conflict was. Naar aanleiding van het voorval rezen er allerlei vragen, zowel in de buurt als bij het stadsbestuur. Op verzoek van de gemeenteraad werd er een onderzoek gestart naar de wijze van opvang op Singel 9 en het beleid aangaande de OGGZ. Ook werd de situatie op Singel 9 in relatie tot het incident geëvalueerd.

Onderzoek

Het onderzoek vond plaats van januari tot eind maart 2015 en werd uitgevoerd door Prof. Dr. Marten de Vries, verbonden aan de Faculty of Health van de UM. Zijn aanpak kende twee fasen: eerst vond er een interne analyse van de opvang plaats en daarna een omgevingsanalyse. In totaal zijn er 40 personen geïnterviewd, zijn de nodige stukken en rapporten geanalyseerd en hebben er verkennende observaties plaatsgevonden.

Prof. Dr. Marten de Vries zal de bevindingen van zijn onderzoek op 29 september 2015 in een stadsronde presenteren aan de gemeenteraad. Op 16 september a.s. vindt er een informatieavond plaats voor de bewoners van het Statenkwartier.

Aandachtspunten

De aanbevelingen waar de onderzoeker in zijn rapport toe komt betreffen o.a:

1. Integratie GGZ-OGGZ (o.a. nauwere samenwerking met GGZ, sturende rol gemeente, nieuwe vaardigheden voor medewerkers Leger des Heils, afstemming instanties onderling):

2. Communicatie binnen de OGGZ (o.a. borgen procedure de nieuwe Centrale Voordeur, mandaten operationele mensen, contact partijen in het OGGZ/Wmo-landschap faciliteren,  Triade-aanpak);

3. Communicatie met de buurt en omgeving (o.a. verbeteren communicatie buurt en andere stadsdelen, bevorderen integratie Singelcliënten, ondersteunen ervaringsdeskundigen, vrijwilligersorganisaties en cliëntinitiatieven);

4. Sancties en het Singelgebouw (o.a. verbeteren samenwerking Veiligheidshuis, Leger des Heils, politie, buurt, Vangnet en Trajekt, verbetering situatie gebouw Singel 9).

Documenten