François de Veyestraat permanente opvang asielzoekers

Penitentiaire Inrichting Overmaze tijdelijke opvang voor maximaal 3 jaar

Afbeelding integratie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht stelt de gemeenteraad voor om in het pand François de Veyestraat 4-6 permanente huisvesting voor asielzoekers te realiseren. Gezien de urgente vraag vanuit het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) stelt het college de gemeenteraad daarnaast voor om in te stemmen met hun verzoek Penitentiaire Inrichting Overmaze als tijdelijke noodopvang te gebruiken.

De gemeenteraad bespreekt het collegevoorstel in de raadscommissie Algemene Zaken en Middelen van woensdag 3 september. Door de toename van het aantal asielzoekers is het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) op zoek naar huisvestingsmogelijkheden op diverse locaties in Nederland. In dat licht heeft het COA ook Maastricht gevraagd naar de mogelijkheden voor huisvesting van een asielzoekerscentrum (AZC). Op verzoek van het COA heeft een inventarisatie van gemeentelijk onroerend goed plaatsgevonden. Daarbij is zowel naar bestaand vastgoed gekeken, als naar onbebouwde terreinen als optie voor tijdelijke opvang.

Uit het onderzoek is gebleken dat er, binnen de criteria gesteld door COA, geen gemeentelijk object is dat voor de korte termijn beschikbaar is. Penitentiaire Inrichting Overmaze biedt voor de urgente noodopvang een tijdelijke oplossing door de directe beschikbaarheid en goede staat van het gebouw. Voor een structurele oplossing is uit het onderzoek gebleken dat het pand François de Veyestraat 4-6 als voorkeursobject in aanmerking komt. Dit gebouw is in het verleden ook gebruikt als AZC.

Het COA vraagt om de komende maanden verder met de gemeente de mogelijkheden te verkennen voor koop of huur van dit gebouw.

François de Veyestraat 4-6

Voor een structurele oplossing is uit het onderzoek gebleken dat het pand François de Veyestraat 4-6 als voorkeursobject in aanmerking komt. In de huisvestingsvisie van het COA is de ambitie benoemd om in iedere provincie een kernvoorraad locatie te hebben. Voor Limburg is er nog geen locatie bepaald. De locatie François de Veyestraat 4-6 lijkt in dat licht zeer geschikt te zijn.

Het COA wil naar een kernvoorraad van opvangplaatsen dat – wanneer nodig - kan worden uitgebreid met tijdelijke locaties. De kernvoorraad moet bestaan uit nieuw gebouwde of volledig aangepaste centra, waar alle voorzieningen aanwezig zijn om een goede en adequate opvang te kunnen garanderen. Het AZC Maastricht zou tot deze kernvoorraad gaan behoren.

Voor Maastricht brengt dat als voordeel met zich mee dat het gaat om een volledig geoutilleerd centrum met voldoende voorzieningen voor opvang en begeleiding. Van 2000 tot 2005 was op deze locatie reeds een AZC gevestigd. In eerste instantie was er in de nabij gelegen buurten weerstand tegen de vestiging van een AZC, maar na verloop van tijd is dit omgeslagen in een grote betrokkenheid en groot maatschappelijk draagvlak.

PI Overmaze

PI Overmaze is naar mening van het COA niet langdurig geschikt als opvanglocatie voor asielzoekers. Het voldoet onvoldoende aan de kwaliteitseisen die zij stellen voor bijvoorbeeld privacy in het gebouw. Echter, de toestroom van asielzoekers is op dit moment dusdanig groot dat met enkele aanpassingen het kan worden ingericht als direct beschikbare noodopvang. Het COA zal minimale aanpassingen doen, zoals het vervangen van deuren. In het complex zijn diverse faciliteiten voor de bewoners voorhanden, zoals een sporthal, fitnessvoorzieningen, grote buitenruimte, volledig geoutilleerde keuken, ontmoetingsruimten en een aantal werkplaatsen.

Meer informatie

Meer informatie leest u in de raadsstukken.