Gemeente presenteert actieplannen sport- en bewegingsstimulering

Meer Maastrichtenaren laten sporten en bewegen. Dat is de hoofddoelstelling van de uitvoeringsnota sport- en bewegingstimulering die door het college van B&W is vastgesteld. De gemeente wil alle Maastrichtenaren binnen een straal van 1000 meter van hun woning een aantrekkelijk sport- en beweegprogramma aanbieden dat veilig en toegankelijk is. Door sportverenigingen, andere sportaanbieders en locaties te verbinden wordt een leven lang sporten en bewegen voor iedereen in Maastricht mogelijk.

Een leven lang sporten

In de uitvoeringsnota sport- en bewegingstimulering worden een aantal actieplannen rondom sport en gezondheid gepresenteerd. De prioriteit komt te liggen bij leeftijdsgroepen en buurten met een gemiddeld lagere sportdeelname. De rol van de gemeente is om sportverenigingen, andere sportaanbieders en locaties te verbinden. Waar nodig organiseert de gemeente zelf sportactiviteiten. Daarmee wordt een leven lang sporten en bewegen voor iedereen in Maastricht mogelijk. Dit uitvoeringsplan is de eerste uitwerking van de sportnota Mee®bewegen, die voor de zomer door de gemeenteraad werd vastgesteld.

Wethouder sport Gerdo van Grootheest: “Ik vind het belangrijk dat sport toegankelijk is voor iedereen. We zoeken daarbij zoveel mogelijk de samenwerking met andere partijen in de stad. Verschillende organisaties pakken die handschoen nu al op. Voorbeelden daarvan zijn Radar, het Leger des Heils en Maastricht UMC+, met wie we speciale beweegprogramma’s hebben ontwikkeld.”.

Samenhangende aanpak voor gezondheid en leefbaarheid

De gemeente geeft uitvoeringsorganisatie Maastricht Sport opdracht om samenhangende programma’s te ontwikkelen die grote groepen Maastrichtenaren aanspreken. Het nieuwe sportbeleid moet een integrale aanpak bieden voor sport en bewegen, gezondheid, onderwijs en leefbaarheid. Meer dan voorheen wil de gemeente gezamenlijk optrekken met andere organisaties bij het realiseren van de doelstellingen. De gemeente stimuleert en ondersteunt andere partijen, slechts als deze partijen bepaalde activiteiten niet zelf kunnen organiseren zal de gemeente zelf activiteiten ontplooien.

Aanbod voor verschillende doelgroepen

In de actieplannen is bijzondere aandacht voor buurten en leeftijdsgroepen die minder dan gemiddeld sporten. Er zijn diverse wijken aangewezen die onder het Maastrichts gemiddelde liggen, zoals Malberg, Limmel, Malpertuis en Wittevrouwenveld. Bij de leeftijdsgroepen gaat het om jeugd en jongeren (6 t/m 18 jaar) en volwassenen tussen de 35 en 80 jaar. Samen met organisaties en verenigingen uit de buurt worden voor deze groepen specifieke sport- en beweegactiviteiten geregeld.

Drie actieplannen

De gemeente wil sport en bewegen een grotere rol laten spelen in met name het sociale domein. Sport wordt meer en meer gezien als middel om andere doelstellingen te bereiken. Daarbij zijn drie concrete actieplannen benoemd, waarbij het eerste plan Bewegen is gericht op verbetering van gezondheid. Met het actieplan Meebewegen wordt de zelfredzaamheid van kwetsbare mensen versterkt door middel van sport. Het actieplan Samen Bewegen is gericht op solidariteit door vitale sporters te verbinden met kwetsbare groepen en hen te ondersteunen bij een actievere levensstijl.