Gemeenteraad Maastricht unaniem akkoord met nieuw sociaal kader Zorg en Jeugdzorg

In het kader van de zogeheten drie decentralisaties (3D’s) heeft de gemeenteraad van Maastricht gisteren unaniem ingestemd met de nieuwe beleidskaders voor de uitvoering van taken op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Zorg) en Jeugdzorg, die samen met de nieuwe Participatiewet per 1 januari 2015 terecht komen bij de gemeente. Raadsbreed werd daarbij een motie gesteund om een goed monitoringsysteem uit te werken, zodat de gemeenteraad zijn controlerende taak zorgvuldig uit kan voeren. Om voorkomende fouten snel en onafhankelijk uit het systeem te halen steunde de gemeenteraad de gedachte om een laagdrempelige ombudsfunctie in te voeren.

De voorgenomen stelselwijziging in de Zorg is de grootste verandering in ons sociale systeem sinds midden vorige eeuw. Coördinerend wethouder voor de 3 decentralisaties, André Willems (Sociale Zaken, Ouderenbeleid, Stadsbeheer en Sport & Recreatie), wijst op het belang van de genomen beslissingen: “Gezien de worsteling die je regelmatig ziet in den lande, is het redelijk uniek wat hier door de Maastrichtse gemeenteraad in unanimiteit is besloten. Dit tekent de betrokkenheid van de raadsleden bij de kwetsbare groepen in onze samenleving, die met veel sociale veranderingen te maken krijgen. Dit is een belangrijk signaal, Maastricht doet er alles aan om die groepen daar zo goed mogelijk bij te ondersteunen”.

Samenwerking

Maastricht heeft de kaders en de beleidsplannen samen opgesteld met de gemeenten in het Heuvelland. Samen zijn ze beter in staat om het nieuwe beleid op de juiste schaal te organiseren. De gemeenten zien de opgave als kans om de taken zo dicht als mogelijk bij de mensen in te richten. Ze kunnen gezamenlijk zorg en ondersteuning inkopen en met maatschappelijke instanties en organisaties invulling geven aan de sociale teams in de buurten, wijken en dorpen.